فوم

فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر 360
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 450
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 610
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 780
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 960
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1160
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 1680
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2140
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2550
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3500
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4400
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 5600
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7000
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 8400
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 9800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 9500
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 10300
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 10800
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 12000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 13500
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 18000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 11500
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 12500
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 13200
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 14500
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 16300
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 22500
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 6600
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 7200
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 8000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 10500
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 12500
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 8000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 8600
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 9500
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 10500
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 11500
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 14800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.