مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 2610
2 مش 6ساده 15*15 2610
3 مش 6ساده 20*20 2610
4 مش 6ساده 25*25 2610
5 مش 6ساده 30*30 2610
6 مش 8ساده 10*10 2640
7 مش 8ساده 15*15 2640
8 مش 8ساده 20*20 2640
9 مش 8ساده 25*25 2640
10 مش 8ساده 30*30 2640
11 مش 8آجدار 10*10 2470
12 مش 8آجدار 15*15 2470
13 مش 8آجدار 20*20 2470
14 مش 8آجدار 25*25 2470
15 مش 8آجدار 30*30 2470
16 مش 10آجدار 10*10 2500
17 مش 10آجدار 15*15 2500
18 مش 10آجدار 20*20 2500
19 مش 10آجدار 25*25 2500
20 مش 10آجدار 30*30 2500
21 مش 12آجدار 10*10 2640
22 مش 12آجدار 15*15 2640
23 مش 12آجدار 20*20 2640
24 مش 12آجدار 25*25 2640
25 مش 12آجدار 30*30 2640
26 مش 14آجدار 10*10 2780
27 مش 14آجدار 15*15 2780
28 مش 14آجدار 20*20 2780
29 مش 14آجدار 25*25 2780
30 مش 14آجدار 30*30 2780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.