پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 8105
2 80 تخته ای 1.2 60 40 10140
3 80 تخته ای 1.2 60 50 12425
4 80 تخته ای 1.2 60 60 14930
5 80 تخته ای 1.2 60 70 18075
6 80 تخته ای 1.2 60 75 19710
7 80 تخته ای 1.2 60 80 20850
8 80 تخته ای 1.2 60 90 23450
9 80 تخته ای 1.2 60 100 26055
10 100 تخته ای 1.2 60 30 9770
11 100 تخته ای 1.2 60 40 12430
12 100 تخته ای 1.2 60 50 15545
13 100 تخته ای 1.2 60 60 18845
14 100 تخته ای 1.2 60 70 21970
15 100 تخته ای 1.2 60 75 24440
16 100 تخته ای 1.2 60 80 25825
17 100 تخته ای 1.2 60 90 29310
18 100 تخته ای 1.2 60 100 31680
19 120 تخته ای 1.2 60 30 11910
20 120 تخته ای 1.2 60 40 15350
21 120 تخته ای 1.2 60 50 19360
22 120 تخته ای 1.2 60 60 23245
23 120 تخته ای 1.2 60 70 26855
24 120 تخته ای 1.2 60 75 29040
25 120 تخته ای 1.2 60 80 31265
26 120 تخته ای 1.2 60 90 35190
27 120 تخته ای 1.2 60 100 38720
28 150 تخته ای 1.2 60 30 14950
29 150 تخته ای 1.2 60 40 19190
30 150 تخته ای 1.2 60 50 24210
31 150 تخته ای 1.2 60 60 29040
32 150 تخته ای 1.2 60 70 34205
33 150 تخته ای 1.2 60 75 36640
34 150 تخته ای 1.2 60 80 39100
35 150 تخته ای 1.2 60 90 43990
36 150 تخته ای 1.2 60 100 48060
37 200 تخته ای 1.2 60 30 20030
38 200 تخته ای 1.2 60 40 25450
39 200 تخته ای 1.2 60 50 31980
40 200 تخته ای 1.2 60 60 38720
41 200 تخته ای 1.2 60 70 44975
42 200 تخته ای 1.2 60 75 48420
43 200 تخته ای 1.2 60 80 51590
44 200 تخته ای 1.2 60 90 57995
45 200 تخته ای 1.2 60 100 64380
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 10380
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 13050
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 15190
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 18430
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 21440
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 22660
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 24110
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 27170
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 29675
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12785
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 16095
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 19335
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22755
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 27035
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27800
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29600
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 33105
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 36670
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15370
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 18665
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 22530
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27030
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 31525
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33730
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 34355
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 38410
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 41810
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16615
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19780
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 24377
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 29317
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 34176
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 35490
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 37260
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 41990
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 45705
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 17900
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22535
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27070
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 31860
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 37840
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 38918
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41440
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46345
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 51330
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19210
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23330
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 28165
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 33780
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 39405
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42160
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 42945
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 48010
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 52260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.