تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

رشد قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق رول گرم

نوسانات قیمت ورق فولادی در بازار کشورهای اروپایی

3 مهر, 1396

قیمت ورق گرم بازار داخلی اروپا تحت حمایت بازار وارداتی غیررقابتی این کشور قیمت ورق گرم در بازار داخلی اروپا به علت فقدان رقابت مابین پیشنهادات وارداتی از سوی کشورهای اطراف، رو به بهبود می باشد. قیمت ورق پیشنهادی وارداتی از سوی کشور هند به کشورهای آسیا و ترکیه غیر قابل اجرا بوده است. به […]

Call Now Button