جدیدترین ها
قیمت پشم شیشه
3دقیقه مطالعه

ثابت ماندن قیمت پشم شیشه کارخانه شیراز

ثبات قیمت پشم شیشه شیراز و احتمال افزایش قیمت مواد اولیه قیمت پشم شیشه تولیدی شیراز در ایران طی ماه آذردرسطح ثابتی قرار گرفت، در حالیکه در ماه قبال از آن قیمت شم شیش...
تماس 03135155000 03135156000 0