جدیدترین ها

قیمت پشم شیشه
3دقیقه مطاله

ثابت ماندن قیمت پشم شیشه کارخانه شیراز

ثبات قیمت پشم شیشه شیراز و احتمال افزایش قیمت مواد اولیه قیمت پشم شیشه تولیدی شیراز در ایران طی ماه آذردرسطح ثابتی قرار گرفت، در حالیکه در ماه قبال از آن قیمت شم شیش...