بنر
ذوب آهن اصفهان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 12 شاخه اجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 14 شاخه اجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 16 شاخه اجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 18 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 20ذوب آهن اصفهان 20 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 22 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 25ذوب آهن اصفهان 25 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 28 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 32 شاخه اجدار A3 1,674 0 آرشیو قیمت
کویر کاشان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 کویر کاشان 8 شاخه اجدار A3 1,800 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 کویر کاشان 10 کلاف آجدار A3 1,800 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 کویر کاشان 12 شاخه اجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 کویر کاشان 14 شاخه اجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 کویر کاشان 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18کویر کاشان 18 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 کویر کاشان 20 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 کویر کاشان 22 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 کویر کاشان 25 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28کویر کاشان 28 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 30 کویر کاشان 30 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 32کویر کاشان 32 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد 36 کویر کاشان 36 شاخه اجدار A3 1,730 0 آرشیو قیمت
14 میلگرد 40 کویر کاشان 40 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
فولادکرمان (بردسیر)
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 10 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 12 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 14 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 16 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
فولاد نورد کرمان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 12 فولاد نورد کرمان 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 14 فولاد نورد کرمان 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 16 فولاد نورد کرمان 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
سپهر ایرانیان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 16 سپهر ایرانیان 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 20 سپهر ایرانیان 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 سپهر ایرانیان 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
شاهین بناب
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد شاهین بناب 8 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد شاهین بناب 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد شاهین بناب 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد شاهین بناب 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد شاهین بناب 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد شاهین بناب 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد شاهین بناب 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد شاهین بناب 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد شاهین بناب 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد شاهین بناب 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد شاهین بناب 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
کیان کاشان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 کیان کاشان 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 کیان کاشان 12 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 کیان کاشان 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 کیان کاشان 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
فولاد قزوین
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 فولاد قزوین 8 شاخه اجدار A2 1,692 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10فولاد قزوین 10 شاخه اجدار A2 1,622 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 فولاد قزوین 12 شاخه اجدار A2 1,622 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 فولاد قزوین 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 فولاد قزوین 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 فولاد قزوین 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 فولاد قزوین 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
پارس آرمان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 پارس آرمان 8 شاخه اجدار A2 1,697 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 پارس آرمان 10 شاخه اجدار A3 1,627 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 پارس آرمان 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
بافق یزد
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 16 بافق یزد 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 18 بافق یزد 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 20 بافق یزد 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 22 بافق یزد 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 25 بافق یزد 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 28 بافق یزد 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 32 بافق یزد 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 14 بافق یزد 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 12 بافق یزد 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
کاوه تیکمه داش
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 8 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 32 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
آناهیتا گیلان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 آناهیتا گیلان 8 شاخه اجدار A2 1,730 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 آناهیتا گیلان 10 شاخه اجدار A2 1,700 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 آناهیتا گیلان 12 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 آناهیتا گیلان 14 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 آناهیتا گیلان 16 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 آناهیتا گیلان 18 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 آناهیتا گیلان 20 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 آناهیتا گیلان 22 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 آناهیتا گیلان 25 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 آناهیتا گیلان 28 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 آناهیتا گیلان 32 شاخه اجدار A3 1,670 0 آرشیو قیمت
سیادن ابهر
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 سیادن ابهر 8 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 سیادن ابهر 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12سیادن ابهر 12 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 سیادن ابهر 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 سیادن ابهر 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18سیادن ابهر 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20سیادن ابهر 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 سیادن ابهر 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 سیادن ابهر 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 سیادن ابهر 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 10 سیادن ابهر 10 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 12 سیادن ابهر 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
پرشین فولاد
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 پرشین فولاد 10 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 پرشین فولاد 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 پرشین فولاد 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 پرشین فولاد 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 پرشین فولاد 18 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 پرشین فولاد 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 پرشین فولاد 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 پرشین فولاد 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 پرشین فولاد 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 32 پرشین فولاد 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 8 پرشین فولاد 8 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ارگ تبریز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 14ارگ تبریز 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 16 ارگ تبریز 16 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 18 ارگ تبریز 18 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 20 ارگ تبریز 20 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 22 ارگ تبریز 22 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 25 ارگ تبریز 25 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 28 ارگ تبریز 28 شاخه اجدار A3 1,635 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 12ارگ تبریز 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
ظفربناب
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 ظفر بناب 8 شاخه اجدار A2 1,755 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 ظفر بناب 10 شاخه اجدار A2 1,735 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 ظفر بناب 12 شاخه اجدار A3 1,705 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 ظفر بناب 14 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 ظفر بناب 16 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 ظفر بناب 18 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 ظفر بناب 20 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 ظفر بناب 22 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 ظفر بناب 25 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 ظفر بناب 28 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 ظفر بناب 32 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
سیرجان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 سیرجان 8 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 سیرجان 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 سیرجان 12 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 سیرجان 14 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 سیرجان 16 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 سیرجان 18 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 سیرجان 20 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 12 سیرجان 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 14 سیرجان 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 16 سیرجان 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 18 سیرجان 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 20 سیرجان 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد 22 سیرجان 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 میلگرد 25 سیرجان 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
امیر کبیر خزر
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 امیر کبیر خزر 10 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 امیر کبیر خزر 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 امیر کبیر خزر 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 امیر کبیر خزر 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 امیر کبیر خزر 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 امیر کبیر خزر 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 امیر کبیر خزر 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 امیر کبیر خزر 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 امیر کبیر خزر 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 32 امیر کبیر خزر 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
درپاد تبریز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 درپاد تبریز 8 شاخه اجدار A2 1,745 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 درپاد تبریز 10 شاخه اجدار A2 1,725 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 درپاد تبریز 12 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 درپاد تبریز 14 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 درپاد تبریز 16 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 درپاد تبریز 18 شاخه اجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 درپاد تبریز 20 شاخه آجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 درپاد تبریز 22 شاخه آجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 درپاد تبریز 25 شاخه آجدار A3 1,685 0 آرشیو قیمت
فولادخراسان(نیشابور)
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) 10 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) 32 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
نیک صدرای توس(مشهد)
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) 32 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
الیگودرز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 الیگودرز 8 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 الیگودرز 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
فولاد نورد شیراز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 فولاد نورد شیراز 8 کلاف ساده 5SP تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 فولاد نورد شیراز 10 کلاف ساده 5SP تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 8 فولاد نورد شیراز 8 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 10 فولاد نورد شیراز 10 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 12 فولاد نورد شیراز 12 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد16 فولاد نورد شیراز 16 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 10 فولاد نورد شیراز 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 12 فولاد نورد شیراز 12 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 14 فولاد نورد شیراز 14 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز 14-16 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
آریا ذوب
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 آریا ذوب 10 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 آریا ذوب 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 آریا ذوب 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 آریا ذوب 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 آریا ذوب 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 آریا ذوب 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 25 آریا ذوب 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 آریا ذوب 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
نطنز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 کلاف 6.5 نطنز 6.5 کلاف 6/5 A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 کلاف 6.5 نطنز 6.5 کلاف 6/5 (usd7) A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 کلاف 6.5 نطنز 6.5 کلاف 6/5 (s2) A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 نطنز 16 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
شاهرود
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 شاهرود 10 شاخه آجدار A3 1,750 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 شاهرود 12 شاخه آجدار A3 1,720 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 شاهرود 14 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 شاهرود 16 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 شاهرود 18 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 شاهرود 20 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 شاهرود 22 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 شاهرود 25 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 شاهرود 28 شاخه آجدار A3 1,680 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 32 شاهرود 32 شاخه آجدار A3 1,720 0 آرشیو قیمت
آریان فولاد
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 آریان فولاد 10 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 آریان فولاد 12 شاخه آجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14آریان فولاد 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 آریان فولاد 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18آریان فولاد 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 آریان فولاد 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 آریان فولاد 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 آریان فولاد 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 آریان فولاد 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 10 آریان فولاد 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 12 آریان فولاد 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 32 آریان فولاد 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
صدر فولاد لرستان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 صدر فولاد لرستان 8 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 صدر فولاد لرستان 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 صدر فولاد لرستان 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 14 صدر فولاد لرستان 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 16 صدر فولاد لرستان 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 18 صدر فولاد لرستان 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 20 صدر فولاد لرستان 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 22 صدر فولاد لرستان 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 صدر فولاد لرستان 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 صدر فولاد لرستان 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 صدر فولاد لرستان 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
صبا فولاد زاگرس
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس 12 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 14 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس 18 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 20 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس 22 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس 25 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس 30 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس 32 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس 36 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس 40 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
کوثر اهواز
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 کوثر اهواز 10 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 کوثر اهواز 12 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 8 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 10کوثر اهواز 10 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 12 کوثر اهواز 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 14 کوثر اهواز 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 16 کوثر اهواز 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 18 کوثر اهواز 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 20 کوثر اهواز 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 22 کوثر اهواز 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 25 کوثر اهواز 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد 28 کوثر اهواز 28 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
14 میلگرد 30 کوثر اهواز 30 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
15 میلگرد 32 کوثر اهواز 32 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
16 کلاف 6/5 کوثر اهواز 6.5 کلاف ساده A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
هیربد
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 هیربد 8 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 12 هیربد 12 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 14 هیربد 14 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 16 هیربد 16 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 18 هیربد 18 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 20 هیربد 20 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 22 هیربد 22 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 25 هیربد 25 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 25 هیربد 25 شاخه اجدار A4 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 28 هیربد 28 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 32 هیربد 32 شاخه اجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 10 هیربد 10 شاخه اجدار A2 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
بنگاه اصفهان
ردیف نام محصول سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت (تومان) تغییرات قیمت آرشیو قیمت
1 میلگرد 8 کویر کاشان 8 شاخه آجدار A3 1,810 0 آرشیو قیمت
2 میلگرد 10 کویر کاشان 10 شاخه آجدار A3 1,810 0 آرشیو قیمت
3 میلگرد 12 کویر کاشان 12 شاخه آجدار A3 1,750 0 آرشیو قیمت
4 میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 12 شاخه آجدار A3 1,734 0 آرشیو قیمت
5 میلگرد 14 کویر کاشان 14 شاخه آجدار A3 1,750 0 آرشیو قیمت
6 میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 14 شاخه آجدار A3 1,734 0 آرشیو قیمت
7 میلگرد 16 کویر کاشان 16 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
8 میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 16 شاخه آجدار A3 1,734 0 آرشیو قیمت
9 میلگرد 18 کویر کاشان 18 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
10 میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 18 شاخه آجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
11 میلگرد 20 کویر کاشان 20 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
12 میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 20 شاخه اجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
13 میلگرد 22 کویر کاشان 22 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
14 میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 22 شاخه آجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
15 میلگرد 25 کویر کاشان 25 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
16 میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 25 شاخه آجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
17 میلگرد 28 کویر کاشان 28 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
18 میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 28 شاخه آجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
19 میلگرد 30 کویر کاشان 30 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت
20 میلگرد 32 کویر کاشان 32 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
21 میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 32 شاخه آجدار A3 1,704 0 آرشیو قیمت
22 میلگرد 36 کویر کاشان 36 شاخه آجدار A3 1,740 0 آرشیو قیمت
23 میلگرد 40 کویر کاشان 40 شاخه آجدار A3 تماس بگیرید 0 آرشیو قیمت