ذوب آهن اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,755
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,750
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,765
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,713
میلگرد 20ذوب آهن اصفهان 1,713
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,713
میلگرد 25ذوب آهن اصفهان 1,713
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,713
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,713
کویر کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,770
میلگرد 10 کویر کاشان 1,770
میلگرد 12 کویر کاشان 1,770
میلگرد 14 کویر کاشان 1,750
میلگرد 16 کویر کاشان 1,750
میلگرد 18کویر کاشان 1,700
میلگرد 20 کویر کاشان 1,700
میلگرد 22 کویر کاشان 1,700
میلگرد 25 کویر کاشان 1,700
میلگرد 28کویر کاشان 1,700
میلگرد 32کویر کاشان 1,700
میلگرد 36 کویر کاشان 1,700
میلگرد 40 کویر کاشان 1,700
کیان کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کیان کاشان تماس بگیرید
میلگرد 12 کیان کاشان تماس بگیرید
فولاد قزوین
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین 1,591
میلگرد 10فولاد قزوین 1,521
میلگرد 12 فولاد قزوین 1,521
میلگرد 14 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 16 فولاد قزوین تماس بگیرید
میلگرد 18 فولاد قزوین تماس بگیرید
پارس آرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 پارس آرمان 1,596
میلگرد 10 پارس آرمان 1,526
میلگرد 12 پارس آرمان 1,526
کاوه تیکمه داش
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 1,650
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 1,630
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 1,590
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 1,590
آناهیتا گیلان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 1,670
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 1,660
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد16 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 1,630
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 1,630
سیادن ابهر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهر 1,520
میلگرد 12سیادن ابهر 1,520
میلگرد 14 سیادن ابهر 1,565
میلگرد 16 سیادن ابهر 1,565
میلگرد 18سیادن ابهر 1,565
میلگرد 20سیادن ابهر 1,565
میلگرد 22 سیادن ابهر 1,565
میلگرد 25 سیادن ابهر تماس بگیرید
میلگرد 28 سیادن ابهر تماس بگیرید
پرشین فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد 1,715
میلگرد 12 پرشین فولاد 1,645
میلگرد 14 پرشین فولاد 1,605
میلگرد 16 پرشین فولاد 1,605
میلگرد 18 پرشین فولاد 1,605
میلگرد 20 پرشین فولاد 1,605
میلگرد 22 پرشین فولاد 1,605
میلگرد 25پرشین فولاد 1,605
میلگرد 28 پرشین فولاد 1,655
میلگرد 32 پرشین فولاد 1,635
ارگ تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14ارگ تبریز تماس بگیرید
میلگرد 16 ارگ تبریز 1,565
میلگرد 18 ارگ تبریز 1,565
میلگرد 20 ارگ تبریز 1,565
میلگرد 22 ارگ تبریز 1,565
میلگرد 25 ارگ تبریز 1,565
میلگرد 28 ارگ تبریز تماس بگیرید
ظفربناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب 1,660
میلگرد 10 ظفر بناب 1,640
میلگرد 12 ظفر بناب 1,610
میلگرد 14 ظفر بناب 1,610
میلگرد 16 ظفر بناب 1,610
میلگرد 18 ظفر بناب 1,610
میلگرد 20 ظفر بناب 1,610
میلگرد 22 ظفر بناب 1,610
میلگرد 25 ظفر بناب 1,610
میلگرد 28 ظفر بناب 1,610
یزد (احرامیان)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
یزد (احرامیان) تماس بگیرید
نورد ایوان غرب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14 نورد ایوان غرب تماس بگیرید
میلگرد 20نورد ایوان غرب تماس بگیرید
سیرجان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 14 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 16 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 18 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 20 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 10 سیرجان تماس بگیرید
میلگرد 8 سیرجان تماس بگیرید
امیر کبیر خزر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 12 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 14 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 16 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 18 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 20 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 22 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 25 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
میلگرد 28 امیر کبیر خزر تماس بگیرید
درپاد تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز 1,685
میلگرد 10 درپاد تبریز 1,670
میلگرد 12 درپاد تبریز 1,635
میلگرد 14 درپاد تبریز 1,635
میلگرد 16 درپاد تبریز 1,635
میلگرد 18 درپاد تبریز 1,635
میلگرد 20 درپاد تبریز 1,635
میلگرد 22 درپاد تبریز 1,635
فولادخراسان(نیشابور)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) 1,755
میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) 1,695
میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) 1,635
میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) 1,635
میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) 1,635
میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) 1,635
میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) 1,635
میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) 1,635
میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) 1,635
میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) 1,695
نیک صدرای توس(مشهد)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید
الیگودرز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 الیگودرز تماس بگیرید
میلگرد 10 الیگودرز تماس بگیرید
فولاد نورد شیراز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد16 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید
آریا ذوب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 12 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 14 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 16 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 18 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 20 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 25 آریا ذوب تماس بگیرید
میلگرد 22 آریا ذوب تماس بگیرید
نطنز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 6.5 نطنز تماس بگیرید
میلگرد 8 نطنز تماس بگیرید
میلگرد 10 نطنز تماس بگیرید
میلگرد 16 نطنز تماس بگیرید
شاهرود
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 شاهرود 1,650
میلگرد 12 شاهرود 1,630
میلگرد 14 شاهرود 1,610
میلگرد 16 شاهرود 1,610
میلگرد 18 شاهرود 1,610
میلگرد 20 شاهرود 1,610
میلگرد 22 شاهرود 1,610
میلگرد 25 شاهرود 1,610
میلگرد 32 شاهرود تماس بگیرید
ذوب آهن ارومیه
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 18 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 20 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 22 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
میلگرد 25 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید
آریان فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 16 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 20 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 22 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 18آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 14آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 25 آریان فولاد تماس بگیرید
میلگرد 28 آریان فولاد تماس بگیرید
صدر فولاد لرستان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 14 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 18 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 10 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 20 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 22 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 25 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 8 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 28 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
میلگرد 32 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید
صبا فولاد زاگرس
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد18 صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 22صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 25صبا فولاد زاگرس 1,630
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید
کوثر اهواز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 10کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 14 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 16 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 18 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 20 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 22 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 25 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 28 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 30 کوثر اهواز تماس بگیرید
میلگرد 32 کوثر اهواز تماس بگیرید
هیربد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 16 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 18 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 20 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 22 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 25 هیربد تماس بگیرید
میلگرد 12 هیربد تماس بگیرید
بنادر ایران
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید
میلگرد 5.5 چین|بندر امام تماس بگیرید
میلگرد 6.5 چین|بندر امام تماس بگیرید
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید
بنگاه اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,780
میلگرد 10 کویر کاشان 1,780
میلگرد 12 کویر کاشان 1,780
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 14 کویر کاشان 1,760
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 16 کویر کاشان 1,760
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 18 کویر کاشان 1,710
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 20 کویر کاشان 1,710
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 22 کویر کاشان 1,710
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 25 کویر کاشان 1,710
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 28 کویر کاشان 1,710
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 32 کویر کاشان 1,710
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان تماس بگیرید
میلگرد 36 کویر کاشان 1,710
میلگرد 40 کویر کاشان 1,710