ذوب آهن اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20ذوب آهن اصفهان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 25ذوب آهن اصفهان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,585 آرشیو قیمت
کویر کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,710 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان 1,710 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان 1,650 آرشیو قیمت
میلگرد 18کویر کاشان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 28کویر کاشان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 30 کویر کاشان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 32کویر کاشان 1,590 آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان 1,590 آرشیو قیمت
فولادکرمان (بردسیر)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,580 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد فولاد کرمان (بردسیر) 1,560 آرشیو قیمت
فولاد کرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد کرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد صنعت بناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد فولاد صنعت بناب تماس بگیرید آرشیو قیمت
کیان کاشان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 کیان کاشان 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کیان کاشان 1,570 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کیان کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد قزوین
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولاد قزوین تماس بگیرید آرشیو قیمت
پارس آرمان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 پارس آرمان تماس بگیرید آرشیو قیمت
بافق یزد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 بافق یزد تماس بگیرید آرشیو قیمت
کاوه تیکمه داش
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کاوه تیکمه داش 1,665 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کاوه تیکمه داش 1,645 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 18 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 28 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 32 کاوه تیکمه داش 1,600 آرشیو قیمت
آناهیتا گیلان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 آناهیتا گیلان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 10 آناهیتا گیلان 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 14 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 16 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 18 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 28 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 32 آناهیتا گیلان 1,610 آرشیو قیمت
سیادن ابهر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیادن ابهر 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 12سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 18سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 20سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیادن ابهر 1,560 آرشیو قیمت
میلگرد 28 سیادن ابهر تماس بگیرید آرشیو قیمت
پرشین فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 پرشین فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
ارگ تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 ارگ تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
ظفربناب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 ظفر بناب 1,680 آرشیو قیمت
میلگرد 10 ظفر بناب 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 12 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ظفر بناب 1,620 آرشیو قیمت
یزد (احرامیان)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
یزد (احرامیان) تماس بگیرید آرشیو قیمت
نورد ایوان غرب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 14 نورد ایوان غرب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20نورد ایوان غرب تماس بگیرید آرشیو قیمت
سیرجان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 سیرجان تماس بگیرید آرشیو قیمت
امیر کبیر خزر
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 امیر کبیر خزر تماس بگیرید آرشیو قیمت
درپاد تبریز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 درپاد تبریز تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولادخراسان(نیشابور)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد خراسان( نیشابور) 1,695 آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد خراسان (نیشابور) 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد خراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 16 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 18 فولاد خراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 20 فولادخراسان( نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 22 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 25 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 28 فولاد خراسان (نیشابور) 1,585 آرشیو قیمت
میلگرد 32 فولاد خراسان( نیشابور) 1,640 آرشیو قیمت
نیک صدرای توس(مشهد)
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 12 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 نیک صدرای طوس(مشهد) تماس بگیرید آرشیو قیمت
الیگودرز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 الیگودرز تماس بگیرید آرشیو قیمت
فولاد نورد شیراز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد16 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16-14 فولاد نورد شیراز تماس بگیرید آرشیو قیمت
آریا ذوب
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریا ذوب تماس بگیرید آرشیو قیمت
نطنز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
کلاف 6.5 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 نطنز تماس بگیرید آرشیو قیمت
شاهرود
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 شاهرود 1,640 آرشیو قیمت
میلگرد 12 شاهرود 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 14 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 16 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 18 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 20 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 22 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 25 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
میلگرد 28 شاهرود 1,595 آرشیو قیمت
ذوب آهن ارومیه
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن ارومیه تماس بگیرید آرشیو قیمت
آریان فولاد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 آریان فولاد تماس بگیرید آرشیو قیمت
صدر فولاد لرستان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صدر فولاد لرستان تماس بگیرید آرشیو قیمت
صبا فولاد زاگرس
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرس 1,550 آرشیو قیمت
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 36 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 صبا فولاد زاگرس تماس بگیرید آرشیو قیمت
کوثر اهواز
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 8 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 10کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 12 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 14 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 16 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 18 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 20 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 22 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 25 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 28 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 30 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کوثر اهواز تماس بگیرید آرشیو قیمت
هیربد
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 هیربد 1,690 آرشیو قیمت
میلگرد 12 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 14 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 16 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 18 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 20 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 22 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 هیربد 1,690 آرشیو قیمت
میلگرد 28 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 32 هیربد 1,610 آرشیو قیمت
بنادر ایران
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 چین|بندر امام تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 6.5 چین|بندر امام تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 5.5 روس|بندر انزلی تماس بگیرید آرشیو قیمت
بنگاه اصفهان
نام محصول قیمت (تومان) آرشیو قیمت
میلگرد 8 کویر کاشان 1,720 آرشیو قیمت
میلگرد 10 کویر کاشان 1,720 آرشیو قیمت
میلگرد 12 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهان 1,670 آرشیو قیمت
میلگرد 14 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهان 1,670 آرشیو قیمت
میلگرد 16 کویر کاشان 1,660 آرشیو قیمت
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهان 1,670 آرشیو قیمت
میلگرد 18 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 20 کویر کاشان 1,620 آرشیو قیمت
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 22 کویر کاشان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 25 کویر کاشان 1,610 آرشیو قیمت
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان 1,630 آرشیو قیمت
میلگرد 28 کویر کاشان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 30 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 32 کویر کاشان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهان 1,600 آرشیو قیمت
میلگرد 36 کویر کاشان تماس بگیرید آرشیو قیمت
میلگرد 40 کویر کاشان 1,600 آرشیو قیمت