درباره مرکزآهن

تلفن دفتر 03135155-03133332323

مرکز آهن، انتخاب حرفه ای ها

تعرفه حمل بار شرکت ذوب آهن اصفهان

تعرفه حمل بار

مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری در سراسر کشور
۱۳۹۷/۰۱/۲۷

کرایه حمل کالا با تریلر از مبدا ذوب آهن به سایر نقاط کشور مصوبه اردیبهشت۱۳۹۶

ردیفمسیراستانکرایه
1ابهرزنجان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
2ابرقوفارس          ۸,۰۰۰,۰۰۰
3ابهرقزوین        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
4اراکتهران          ۸,۵۰۰,۰۰۰
5اردبیلاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
6اردکانیزد          ۷,۹۹۰,۰۰۰
7ارسنجانفارس          ۹,۵۷۰,۰۰۰
8ارومیهاذربایجان        ۱۸,۰۱۰,۰۰۰
9ازنالرستان          ۷,۷۷۰,۰۰۰
10استهبانفارس        ۱۲,۷۸۰,۰۰۰
11اسد ابادهمدان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
12اسفراینخراسان        ۱۶,۸۸۰,۰۰۰
13اشتهاردتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
14اشنویهاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
15افلیدفارس          ۷,۹۴۰,۰۰۰
16الشترلرستان        ۱۰,۵۲۰,۰۰۰
17الیگودرزلرستان          ۷,۷۷۰,۰۰۰
18امیدیهخوزستان        ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
19امیر کلاشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
20اناریزد          ۹,۳۲۰,۰۰۰
21اندیمشکخوزستان        ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
22اوزفارس        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
23اهراذربایجان        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
24اهرمبوشهر        ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
25اهوازخوزستان        ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
26ایذهخوزستان        ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
27ایلامایلام        ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
28ایلامکردستان        ۱۵,۹۶۰,۰۰۰
29ایوان غربکردستان        ۱۴,۸۴۰,۰۰۰
30ایوان غربکردستان        ۱۴,۸۴۰,۰۰۰
31ایرانشهرسیستان وبلوچستان        ۱۹,۲۷۰,۰۰۰
32ابادانخوزستان        ۱۲,۵۶۰,۰۰۰
33ابادهفارس          ۷,۵۹۰,۰۰۰
34ابادهفارس          ۷,۵۹۰,۰۰۰
35ابدانانکردستان        ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
36ابیکقزوین        ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
37ابیکقزوین        ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
38اذر شهراذربایجان        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
39ازادشهرشمال        ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
40استاراشمال        ۱۵,۴۵۰,۰۰۰
41استانه اشرفیهشمال        ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
42اشتیانتهران          ۹,۳۲۰,۰۰۰
43اغاجاریخوزستان        ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
44املشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
45بابلشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
46بابلسرشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
47بافتکرمان        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
48بافقیزد          ۹,۵۸۰,۰۰۰
49بانهکردستان        ۱۷,۸۷۰,۰۰۰
50بجستانخراسان        ۱۵,۹۲۰,۰۰۰
51بجنوردخراسان        ۱۷,۶۸۰,۰۰۰
52برازجانبوشهر        ۱۲,۱۷۰,۰۰۰
53بردسکنخراسان        ۱۷,۵۳۰,۰۰۰
54بردسیرکرمان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
55بروجردلرستان          ۹,۰۴۰,۰۰۰
56بروجنچهارمحال          ۵,۷۷۰,۰۰۰
57بستان اباداذربایجان        ۱۴,۶۷۰,۰۰۰
58بستکفارس        ۱۶,۸۶۰,۰۰۰
59بشرویهخراسان        ۱۳,۶۵۰,۰۰۰
60بمکرمان        ۱۳,۷۹۰,۰۰۰
61بمپورسیستان وبلوچستان        ۱۹,۲۳۰,۰۰۰
62بناباذربایجان        ۱۵,۸۹۰,۰۰۰
63بندر جاسکهرمزگان        ۱۸,۰۹۰,۰۰۰
64بندر دیربوشهر        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
65بندر طاهریبوشهر        ۱۵,۱۸۰,۰۰۰
66بندرامامخوزستان        ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
67بندر انزلی این طرف پلشمال        ۱۲,۸۳۰,۰۰۰
68بندر انزلی این طرف پلشمال        ۱۴,۳۷۰,۰۰۰
69بندر ترکمنشمال        ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
70بندر خمیرهرمزگان        ۱۴,۷۱۰,۰۰۰
71بندر دیلمبوشهر        ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
72بندرعباسهرمزگان        ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
73بندر عسلویهبوشهر        ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
74بندر کنگهرمزگان        ۱۷,۷۱۰,۰۰۰
75بندرکنگانبوشهر        ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
76بندر گزشمال        ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
77بندر لنکههرمزگان        ۱۷,۷۱۰,۰۰۰
78بواناتفارس        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
79بوشهربوشهر        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
80بوکاناذربایجان        ۱۵,۶۹۰,۰۰۰
81بومهنتهران        ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
82بوئین زهراتهران        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
83بهارهمدان        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
84بهبهانخوزستان        ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
85بهشهرشمال        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
86بیجارکردستان        ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
87بیرجندخراسان        ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
88پارس اباد مغانتهران        ۱۹,۸۴۰,۰۰۰
89پلدخترلرستان        ۱۰,۰۲۰,۰۰۰
90پیرانشهراذربایجان        ۱۸,۹۳۰,۰۰۰
91پیشواتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
92تاکستانقزوین        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
93تالششمال        ۱۳,۶۲۰,۰۰۰
94تایبادخراسان        ۱۸,۸۹۰,۰۰۰
95تبریزاذربایجان        ۱۵,۹۳۰,۰۰۰
96تربت جامخراسان        ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
97تربت حیدریهخراسان        ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
98ترکمنچایشمال        ۱۴,۳۶۰,۰۰۰
99تفتیزد          ۸,۶۵۰,۰۰۰
100تفرشتهران        ۱۰,۲۵۰,۰۰۰
101تکاباذربایجان        ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
102تنکابنشمال        ۱۵,۲۸۰,۰۰۰
103توسیرکانهمدان        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
104تهرانتهران        ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
105تهران (ج ابعلی)تهران        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
106تهران طرحتهران        ۱۲,۹۴۰,۰۰۰
107جغطای سبزوارخراسان        ۱۶,۴۸۰,۰۰۰
108جلفااذربایجان        ۱۸,۳۴۰,۰۰۰
109جلیل اباد ورامینتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
110جمبوشهر        ۱۶,۶۴۰,۰۰۰
111جوانرودکرمانشاه        ۱۳,۰۶۰,۰۰۰
112جویبارشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
113جهرمفارس        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
114جیرفتکرمان        ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
115چابکسرشمال        ۱۴,۰۳۰,۰۰۰
116چابهارسیستان وبلوچستان        ۲۱,۳۴۰,۰۰۰
117چالوسشمال        ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
118چغادکبوشهر        ۱۲,۳۵۰,۰۰۰
119چمستان نورشمال        ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
120چنارانخراسان        ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
121حاجی اباد بندرهرمزگان        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
122حاجی اباد قائنخراسان        ۱۹,۴۲۰,۰۰۰
123حصارکتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
124خاشسیستان وبلوچستان        ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
125خامنهاذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
126خدابندهزنجان        ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
127خرامهفارس        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
128خرم ابادلرستان          ۹,۹۴۰,۰۰۰
129خرمدرهزنجان        ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
130خرمشهرخوزستان        ۱۲,۵۶۰,۰۰۰
131خسروشهراذربایجان        ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
132خشتبوشهر        ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
133خلخالاذربایجان        ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
134خمینتهران          ۸,۳۲۰,۰۰۰
135خنج لارفارس        ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
136خوافخراسان        ۱۷,۸۱۰,۰۰۰
137خورموج بوشهربوشهر        ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
138خویاذربایجان        ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
139خیرابادتهران        ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
140دارابفارس        ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
141دامغانخراسان   ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
142دره شهرکردستان   ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
143دره گزخراسان   ۱۹,۷۱۰,۰۰۰
144دزفولخوزستان   ۱۰,۳۸۰,۰۰۰
145دلیجانتهران     ۷,۰۵۰,۰۰۰
146دماوندتهران   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
147دورودلرستان     ۸,۰۶۰,۰۰۰
148دوگنبندانخوزستان   ۱۴,۰۴۰,۰۰۰
149ده شیخ(لامرد)فارس   ۱۸,۵۶۰,۰۰۰
150دهبیدفارس     ۷,۹۹۰,۰۰۰
151دهدشتفارس   ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
152دهکلانکردستان   ۱۱,۶۴۰,۰۰۰
153دهلرانخوزستان   ۱۳,۰۲۰,۰۰۰
154دیواندرهکردستان   ۱۴,۸۵۰,۰۰۰
155ذهک زابلسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
156راسکسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
157رامسرشمال   ۱۴,۶۷۰,۰۰۰
158رامهرمزخوزستان   ۱۳,۷۳۰,۰۰۰
159راور کرمانکرمان   ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
160رباط کریمتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
161رزنهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
162رشتشمال   ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
163رفسنجانکرمان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
164روانسرکردستان   ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
165رودبارشمال   ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
166رودانهرمزگان   ۱۳,۴۳۰,۰۰۰
167رودسرشمال   ۱۲,۵۳۰,۰۰۰
168زابلسیستان وبلوچستان   ۲۰,۳۵۰,۰۰۰
169زاهدانسیستان وبلوچستان   ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
170زرندکرمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
171زنجانزنجان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
172زیر آب قائم شهرشمال   ۱۴,۹۷۰,۰۰۰
173ساریشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
174ساوهتهران     ۸,۵۰۰,۰۰۰
175سبزوارخراسان   ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
176سپیدانفارس   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
177سرابآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
178سرابلهکردستان   ۱۵,۵۱۰,۰۰۰
179سراوانسیستان وبلوچستان   ۲۱,۶۸۰,۰۰۰
180سربازسیستان وبلوچستان   ۱۹,۹۲۰,۰۰۰
181سربندرخوزستان   ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
182سرپل هابکردستان   ۱۳,۵۶۰,۰۰۰
183سرچشمهکرمان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
184سرخانهرمزگان   ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
185سرخسخراسان   ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
186سردرودشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
187سردشتکردستان   ۲۰,۴۲۰,۰۰۰
188سرعینآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
189سروستانفارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
190سقزکردستان   ۱۶,۱۶۰,۰۰۰
191سلفچگانتهران     ۸,۳۱۰,۰۰۰
192سلماسآذربایجان   ۱۶,۸۵۰,۰۰۰
193سمنانسمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
194سنقرکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
195سنندجکردستان   ۱۲,۹۷۰,۰۰۰
196سوسنگردخوزستان   ۱۲,۰۶۰,۰۰۰
197سیرجانکرمان     ۹,۹۳۰,۰۰۰
198شازندتهران     ۸,۹۶۰,۰۰۰
199شاهرودسمنان   ۱۵,۰۴۰,۰۰۰
200شاهین دژآذربایجان   ۱۶,۱۸۰,۰۰۰
201شبسترآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
202شوشخوزستان   ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
203شوشترخوزستان   ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
204شهر بابککرمان     ۹,۵۸۰,۰۰۰
205شهرریتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
206شهرکردچهارمحال     ۶,۱۱۰,۰۰۰
207شهریارتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
208شهید رجاییتهران   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
209شیروانخراسان   ۱۷,۸۱۰,۰۰۰
210شیرازفارس   ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
211صائین قلعهزنجان   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
212صحنهکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
213صوفیانآذربایجان   ۱۵,۹۶۰,۰۰۰
214صومعه سراشمال   ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
215طبسخراسان   ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
216عجب شیرآذربایجان   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
217علمده نورشمال   ۱۶,۵۴۰,۰۰۰
218علی آباد گلستانشمال   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
219فارسانچهارمحال     ۶,۵۷۰,۰۰۰
220فراشبندفارس   ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
221فردوسخراسان   ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
222فردیس کرجتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
223فریدون کنارشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
224فریمانخراسان   ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
225فسافارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
226فنوج ایرانشهرسیستان وبلوچستان   ۲۰,۷۶۰,۰۰۰
227فومنشمال   ۱۲,۵۳۰,۰۰۰
228فیروز آبادفارس   ۱۲,۳۶۰,۰۰۰
229فیروزکوهتهران   ۱۳,۷۹۰,۰۰۰
230قاینخراسان   ۱۷,۲۶۰,۰۰۰
231قائم شهذرشمال   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
232قرچکتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
233قروهکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
234قره ضیلالدینآذربایجان   ۱۷,۷۲۰,۰۰۰
235قزوینقزوین   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
236قشمهرمزگان   ۱۵,۸۱۰,۰۰۰
237قصر شیرینکرمانشاه   ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
238قصرقندسیستان وبلوچستان   ۲۱,۶۸۰,۰۰۰
239قمتهران     ۸,۵۰۰,۰۰۰
240قوچانخراسان   ۱۸,۱۱۰,۰۰۰
241قیروکارزینفارس   ۱۳,۲۸۰,۰۰۰
242کازرونفارس   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
243کاشمرخراسان   ۱۷,۵۳۰,۰۰۰
244کامیارانکردستان   ۱۲,۹۲۰,۰۰۰
245کبودر آهنگهمدان     ۹,۹۳۰,۰۰۰
246کرجتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
247کردکویشمال   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
248کرمانکرمان   ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
249کرمانشاهکردستان   ۱۲,۱۳۰,۰۰۰
250کلاردشتشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
251کمال آبادتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
252کمیجانتهران     ۹,۵۸۰,۰۰۰
253کنارکسیستان وبلوچستان   ۲۱,۳۴۰,۰۰۰
254کنگانبوشهر   ۱۵,۰۵۰,۰۰۰
255کنکاورکردستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
256کوهبنانکرمان   ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
257کوهدشتلرستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
258کهنوجکرمان   ۱۴,۷۱۰,۰۰۰
259کهورستانفارس   ۱۴,۲۷۰,۰۰۰
260کیش(از طریق لنگه)هرمزگان   ۱۷,۹۱۰,۰۰۰
261کیش(ازطریق چاوک)هرمزگان   ۱۸,۵۷۰,۰۰۰
262گاوبندیبوشهر   ۱۶,۶۴۰,۰۰۰
263گراشفارس   ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
264گرگانشمال   ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
265گرمسارسمنان   ۱۱,۵۳۰,۰۰۰
266گنابادخراسان   ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
267گناوهبوشهر   ۱۲,۷۹۰,۰۰۰
268گنبد کاووسشمال   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
269گیلان غربکردستان   ۱۶,۶۳۰,۰۰۰
270لارفارس   ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
271لامرد لارفارس   ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
272لاهیجانشمال   ۱۲,۲۱۰,۰۰۰
273لردگانچهار محال     ۷,۹۹۰,۰۰۰
274لنگرودشمال   ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
275ماکوآذربایجان   ۱۸,۳۴۰,۰۰۰
276ماهانکرمان   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
277ماهشهرخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
278محلاتتهران     ۸,۳۲۰,۰۰۰
279محمود ابادشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
280مراغهآذربایجان   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
281مرندآذربایجان   ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
282مرودشتفارس     ۹,۵۸۰,۰۰۰
283مریوانکردستان   ۱۷,۲۳۰,۰۰۰
284مسجد سلیمانخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
285مشکین شهرآذربایجان   ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
286مشهدخراسان   ۱۷,۶۸۰,۰۰۰
287ملایرهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
288مهابادآذربایجان   ۱۵,۸۸۰,۰۰۰
289مهریزیزد     ۸,۵۰۰,۰۰۰
290میاندوآبآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
291میانهآذربایجان   ۱۳,۶۲۰,۰۰۰
292میبدیزد     ۷,۹۹۰,۰۰۰
293میرجاوهسیستان وبلوچستان   ۱۹,۶۰۰,۰۰۰
294مینابهرمزگان   ۱۳,۱۳۰,۰۰۰
295نقدهآذربایجان   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
296نکاشمال   ۱۶,۵۱۰,۰۰۰
297نورشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
298نور اباد ممسنیفارس   ۱۱,۸۴۰,۰۰۰
299نور ابادلرستانلرستان   ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
300نوشهرشمال   ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
301نهاوندهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
302نهبندانخراسان   ۱۹,۱۸۰,۰۰۰
303نی ریزیزد   ۱۲,۸۸۰,۰۰۰
304نیشابورخراسان   ۱۶,۴۸۰,۰۰۰
305نیک شهرسیستان وبلوچستان   ۲۲,۱۱۰,۰۰۰
306ورامینتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
307هراتفارس     ۹,۳۲۰,۰۰۰
308هشتگردتهران   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
309هفتگلخوزستان   ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
310هفشجانچهارمحال     ۶,۱۱۰,۰۰۰
311همدانهمدان   ۱۰,۴۲۰,۰۰۰
312هندیجانخوزستان   ۱۲,۳۸۰,۰۰۰
313هویزهخوزستان   ۱۲,۰۶۰,۰۰۰
314یاسوجفارس   ۱۰,۹۱۰,۰۰۰
315یزدیزد     ۸,۵۰۰,۰۰۰