بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۴
ردیف نام سایز وزن هر شاخه (kg) تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 27 435 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه 655
2 24 375 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه 655
3 22 325 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه 655
4 20 275 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه 655
5 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه 660
6 16 195 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه 660
7 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه 660
ردیف نام ضخامت(mm) طول(m) محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 0.7-1.5 6 کارخانه 1,140
2 2 6 کارخانه 935
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۴
ردیف نام سایز حالت آنالیز محل بارگیری واحد قیمت $ نمودار خرید
1 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
2 30 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
3 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
4 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
5 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
7 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
9 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
10 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
11 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 590
12 8 شاخه آجدار A3 کارخانه تن 620
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۵
ردیف نام سایز وزن(kg) طول(m) قیمت $ نمودار خرید
1 160*12001 169.2 12 695
2 180*12001 204 12 760
3 140*12000 139.2 12 695
4 120*12000 120 12 695
5 100*12000 96 12 695
6 80*12000 79.2 12 695
7 180*6000 102 6 755
8 160*6000 84.6 6 690
9 140*6000 69.6 6 690
10 120*6000 60 6 690
11 100*6000 48 6 690
12 80*6000 39.5 6 690
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۴
ردیف نام سایز ضخامت(mm) طول(m) واحد وزن هر شاخه (kg) محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 60*60*5 5 6 کیلوگرم 27 کارخانه 690
2 60*60*4 4 6 کیلوگرم 22 کارخانه 690
3 60*60*3 3 6 کیلوگرم 17 کارخانه 710
4 50*50*5 5 6 کیلوگرم 23 کارخانه 690
5 50*50*4.5 4.5 6 کیلوگرم 20 کارخانه 690
6 50*50*4 4 6 کیلوگرم 18 کارخانه 690
7 50*50*3.5 3.5 6 کیلوگرم 16 کارخانه 690
8 50*50*3 3 6 کیلوگرم 14 کارخانه 690
9 50*50*2.5 2.5 6 کیلوگرم 12 کارخانه 695
10 40*40*4 4 6 کیلوگرم 14 کارخانه 690
11 40*40*3.5 3.5 6 کیلوگرم 12 کارخانه 690
12 40*40*3 3 6 کیلوگرم 11 کارخانه 690
13 40*40*2.5 2.5 6 کیلوگرم 9.5 کارخانه 710
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰۹:۳۵
ردیف نام ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 2.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
2 2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
3 1.50 -1.90 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
4 1.20 - 1.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
5 1 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,290
6 0.9 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,295
7 0.8 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,300
8 0.7 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,310
9 0.6 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,320
10 0.55 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,330
11 0.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,340
12 0.45 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,390
13 0.4 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,490
14 0.35 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,540
15 0.3 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,640
16 0.28 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,740
17 0.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,840
18 0.22 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
19 0.2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه تماس بگیرید
ردیف نام ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 2.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
2 2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
3 1.50 -1.90 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
4 1.20 - 1.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
5 1 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
6 0.9 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,100
7 0.8 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,105
8 0.7 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,110
9 0.6 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,115
10 0.55 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,120
11 0.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
12 0.45 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,175
13 0.4 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,225
14 0.35 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,250
15 0.3 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,275
16 0.28 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,300
17 0.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,325
18 0.22 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,350
19 0.2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,375
ردیف نام ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) محل بارگیری قیمت $ نمودار خرید
1 1.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
2 1.65 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
3 1.9 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
4 2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
5 2.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
6 1.3 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
7 1.4 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,125
8 1.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,130
9 1.2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,130
10 1 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,135
11 0.9 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,140
12 0.85 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,145
13 0.8 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,145
14 0.75 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,150
15 0.7 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,150
16 0.6 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,160
17 0.55 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,180
18 0.5 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,200
19 0.45 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,260
20 0.4 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,315
21 0.35 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,355
22 0.3 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,400
23 0.28 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,425
24 0.25 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,450
25 0.22 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,500
26 0.2 رول 1000 & 1250 *coil کارخانه 1,525

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0