ورق سیاه کاویان اهواز
1 کارخانه 37 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
120شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
225شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
330شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
435شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
540شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
645شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
750شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
870شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
980شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1090شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1135شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14100
1240شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14100
1345شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1450شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1560شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
1612شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14900
1715شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14900
1820شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14100
1925شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14100
2030شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14100
2180شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2290شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
238شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2410شیت1.25*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14900
2535شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14300
2640شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14300
2745شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2850شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
2960شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
3070شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
3125شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14300
3230شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 14300
3320شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
348شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
3510شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 15100
3612شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز 15100
3715شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه اهواز تماس بگیرید
لینک های مفید