میلگرد آریان فولاد
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10550
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10550
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
6A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید
7A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
9A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10850
10A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10550
11A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10550
12A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10550
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 10750
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10750
لینک های مفید