میلگرد آریان فولاد
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
7A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
9A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 13,800
10A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
11A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
12A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 13,500
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 13,750
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 13,700
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0