میلگرد آریان فولاد
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 12,490
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 12,490
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
7A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 12,690
9A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 12,690
10A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 12,490
11A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 12,490
12A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 12,490
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 12,590
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 12,590
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0