میلگرد آریان فولاد
1 کارخانه 14 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12150
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12150
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12150
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
6A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار تماس بگیرید
7A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12450
9A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12350
10A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12150
11A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12150
12A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12150
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12300
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12250

‌ لینک های مفید