بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۲:۴۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت توماننمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
2A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
3A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
4A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
5A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
6A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
7A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 15,595
8A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم 16,150
9A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 15,870
10A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
13A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 15,870
14A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 15,595

قیمت میلگرد شاهین بناب به روز

تماس 03135155000 03135156000 0