ورق سیاه اکسین اهواز st37
1 کارخانه 30 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
180شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
290شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
370شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز 15000
435شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
540شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز 14500
645شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
750شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز 14000
860شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
912شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1015شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1120شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1225شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1330شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1460شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1570شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1680شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1790شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
188شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
1910شیت2*12اکسین اهوازبنگاه اهواز 18000
2030شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14000
2135شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14500
2240شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14500
2345شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14000
2450شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید
2510شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 18000
2612شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 17500
2715شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 16400
2820شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14100
2925شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز 14000
308شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اهواز تماس بگیرید

‌ لینک های مفید