ورق رنگی چین
1 کارخانه 88 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۴:۵۷
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
10.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
20.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
348رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
448رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
50.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
60.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
70.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
80.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
90.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
100.47رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
120.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
1348رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1448رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1548رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1648رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1748رول1.25چینبنگاه اصفهان تماس بگیرید
180.47رول1.25چینبنگاه تهران 32800
190.47رول1.25چینبنگاه تهران 32800
200.47رول1.25چینبنگاه تهران 23700
210.47رول1.25چینبنگاه تهران 31500
220.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
230.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
240.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
250.47رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
260.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
270.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
280.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
290.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
300.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
310.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
320.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
330.45رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
340.45رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
350.45رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
360.45رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
370.45رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
380.45رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
390.47رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
400.45رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
410.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
420.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
430.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
440.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
450.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
460.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
470.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
480.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
490.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
510.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
520.4رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
530.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
540.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
550.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
560.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
570.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
580.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
590.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
600.3رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
610.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
620.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
630.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
640.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
650.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
660.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
670.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
680.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
690.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
700.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
710.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
720.28رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
730.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
740.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
750.25رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
760.25رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
770.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
780.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
790.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
800.16رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
810.16رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
820.18رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
830.18رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
840.18رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
850.18رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
860.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
870.23رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
880.16رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید

‌ لینک های مفید