ورق سیاه اکسین اهواز ST52
1 کارخانه 33 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
150شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
260شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
380شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
435شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
540شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
635شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
740شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
850شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1040شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1112شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1215شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1320شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1425شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1530شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1640شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1725شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1835شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1910شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2420شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18200
2525شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18200
2630شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18200
2760شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
2810شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2920شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
3010شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
3112شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 19500
3215شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
3315شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید

‌ لینک های مفید