ورق ck45
1 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۴:۰۷
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1356*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
2406*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
3456*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
4506*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
5556*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
6606*2شیتاکسینبنگاه تهران 28000
7256*2شیتاکسینبنگاه تهران 28000
8306*2شیتاکسینبنگاه تهران 28000
9126*2شیتاکسینبنگاه تهران 28500
10156*2شیتاکسینبنگاه تهران 28500
11206*2شیتاکسینبنگاه تهران 28000
1286*2شیتاکسینبنگاه تهران 28500
13106*2شیتاکسینبنگاه تهران 28500
14356*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
15406*2شیتروسبنگاه تهران 29000
16456*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
17506*2شیتروسبنگاه تهران 29000
18556*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
19606*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
20126*2شیتروسبنگاه تهران 29000
21156*2شیتروسبنگاه تهران 29000
22206*2شیتروسبنگاه تهران 29000
23256*2شیتروسبنگاه تهران 29000
24306*2شیتروسبنگاه تهران 29000
25406*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
26456*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
27506*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
28606*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
2986*2شیتروسبنگاه تهران 32000
30106*2شیتروسبنگاه تهران 29000
31126*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
32156*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
33206*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
34256*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
35306*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
36356*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
3786*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
38106*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
لینک های مفید