کلاف ساده کیان فولاد ابهر
1 کارخانه 1 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
16.5کلاف سادهA1کارخانه کیان فولاد ابهرکیان فولاد ابهرکیلوگرم 12800
لینک های مفید