توری حصاری
1 کارخانه 34 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۱۲:۱۸
ردیفناممفتول(mm)چشمه(cm)عرص(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
146*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
22.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
336*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
42.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
535*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
645*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
72.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17600
82.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
92.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
102.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1134*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
1244*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
132.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
142.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
152.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران 17500
162.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
172.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
1836*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
1946*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
202.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
212.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران تماس بگیرید
222.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
232.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
2435*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
2545*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
262.26*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
272.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
282.54*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
292.74*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3034*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
3144*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
322.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان 17600
332.24*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
342.44*4درخواستیدرخواستیرولکارخانه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید