هاش سبک

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سبک HEA محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 200 انبار اصفهان کیلو 4080
2 هاش 12 240 انبار اصفهان کیلو 4060
3 هاش 14 300 انبار اصفهان کیلو 4080
4 هاش 16 365 انبار اصفهان کیلو 4100
5 هاش 18 425 انبار اصفهان کیلو 4120
6 هاش 20 507 انبار اصفهان کیلو 4320
7 هاش 22 606 انبار اصفهان کیلو 4340
8 هاش 24 723 انبار اصفهان کیلو 4350
9 هاش 26 818 انبار اصفهان کیلو 4320
10 هاش 28 916 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
11 هاش 30 1059 انبار اصفهان کیلو 4340
12 هاش 32 1171 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1260 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1344 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1500 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 1680 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 1992 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2136 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سنگین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن سنگین HEB محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 هاش 10 244 انبار اصفهان کیلو 4080
2 هاش 12 320 انبار اصفهان کیلو 4060
3 هاش 14 404 انبار اصفهان کیلو 4090
4 هاش 16 511 انبار اصفهان کیلو 4100
5 هاش 18 614 انبار اصفهان کیلو 4130
6 هاش 20 735 انبار اصفهان کیلو 4330
7 هاش 22 858 انبار اصفهان کیلو 4340
8 هاش 24 998 انبار اصفهان کیلو 4360
9 هاش 26 1116 انبار اصفهان کیلو 4330
10 هاش 28 1236 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
11 هاش 30 1404 انبار اصفهان کیلو 4350
12 هاش 32 1526 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
13 هاش 34 1608 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
14 هاش 36 1704 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
15 هاش 40 1860 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
16 هاش 45 2050 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
17 هاش 50 2244 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
18 هاش 55 2388 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
19 هاش 60 2544 انبار اصفهان کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.