شبکه اجتماعی مرکزآهن

با عضویت در کانال های تلگرام قیمت لحظه ای آهن آلات را دریافت نمایید. کافی است روی هر گزینه کلیک کرده و گزینه عضویت (join) را انتخاب کنید

{"component":"socials","data":{"instagram":{"title":"\u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645","url":"https:\/\/instagram.com\/_u\/markazeahan","contact":"\n \u003Cdiv \n class=\"elfsight-widget-instagram-feed elfsight-widget\" \n data-elfsight-instagram-feed-options=\"%7B%22sourceType%22%3A%22businessAccount%22%2C%22apiChangesMessage%22%3Anull%2C%22source%22%3A%5B%5D%2C%22personalAccessToken%22%3A%22%22%2C%22businessAccessToken%22%3A%225f063c8b-4d33-4802-a47f-7d95e49d2122%22%2C%22businessAccount%22%3A%7B%22identity%22%3A%2217841401964830245%22%2C%22data%22%3A%7B%22instagram%22%3A%7B%22id%22%3A%2217841401964830245%22%2C%22ig_id%22%3A2001961494%2C%22name%22%3A%22%5Cu0645%5Cu0631%5Cu06a9%5Cu0632%20%5Cu0622%5Cu0647%5Cu0646%20%7C%20%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0632%5Cu0631%5Cu06af%5Cu0627%5Cu0646%5Cu06cc%20%5Cu0622%5Cu0647%5Cu0646%20%5Cu0622%5Cu0644%5Cu0627%5Cu062a%22%2C%22username%22%3A%22markazeahan%22%7D%2C%22name%22%3A%22%5Cu0645%5Cu0631%5Cu06a9%5Cu0632%5Cu0622%5Cu0647%5Cu0646%22%2C%22id%22%3A%22997026573668328%22%7D%7D%2C%22businessHashtag%22%3A%22%23eiffeltower%22%2C%22filterOnly%22%3A%5B%5D%2C%22filterExcept%22%3A%5B%5D%2C%22limit%22%3A0%2C%22order%22%3A%22date%22%2C%22layout%22%3A%22slider%22%2C%22postTemplate%22%3A%22tile%22%2C%22columns%22%3A4%2C%22rows%22%3A1%2C%22gutter%22%3A0%2C%22responsive%22%3A%5B%7B%22minWidth%22%3A375%2C%22columns%22%3A1%2C%22rows%22%3A1%2C%22gutter%22%3A%220%22%7D%2C%7B%22minWidth%22%3A768%2C%22columns%22%3A3%2C%22rows%22%3A2%2C%22gutter%22%3A%220%22%7D%5D%2C%22width%22%3A%22auto%22%2C%22callToActionButtons%22%3A%5B%7B%22postUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.instagram.com%5C%2Fp%5C%2FBmr7eH0nyxQ%5C%2F%22%2C%22buttonLabel%22%3A%22Install%20Instagram%20Feed%20now%22%2C%22buttonLink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Felfsight.com%5C%2Finstagram-feed-instashow%5C%2F%22%7D%2C%7B%22postUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.instagram.com%5C%2Fp%5C%2FBmgZy5FnnQB%5C%2F%22%2C%22buttonLabel%22%3A%22Install%20Instagram%20Feed%20now%22%2C%22buttonLink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Felfsight.com%5C%2Finstagram-feed-instashow%5C%2F%22%7D%2C%7B%22postUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.instagram.com%5C%2Fp%5C%2FBmbbCfBndRU%5C%2F%22%2C%22buttonLabel%22%3A%22Install%20Instagram%20Feed%20now%22%2C%22buttonLink%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Felfsight.com%5C%2Finstagram-feed-instashow%5C%2F%22%7D%5D%2C%22postElements%22%3A%5B%22user%22%2C%22date%22%2C%22instagramLink%22%2C%22likesCount%22%2C%22commentsCount%22%2C%22share%22%2C%22text%22%5D%2C%22popupElements%22%3A%5B%22user%22%2C%22location%22%2C%22followButton%22%2C%22instagramLink%22%2C%22likesCount%22%2C%22share%22%2C%22text%22%2C%22comments%22%2C%22date%22%5D%2C%22imageClickAction%22%3A%22popup%22%2C%22sliderArrows%22%3Atrue%2C%22sliderDrag%22%3Atrue%2C%22sliderSpeed%22%3A0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375%2C%22sliderAutoplay%22%3A%22%22%2C%22colorScheme%22%3A%22default%22%2C%22colorPostOverlayBg%22%3A%22rgba%280%2C%200%2C%200%2C%200.8%29%22%2C%22colorPostOverlayText%22%3A%22rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%22%2C%22colorPostBg%22%3A%22rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%22%2C%22colorPostText%22%3A%22rgb%280%2C%200%2C%200%29%22%2C%22colorPostLinks%22%3A%22rgb%280%2C%2053%2C%20107%29%22%2C%22colorSliderArrows%22%3A%22rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%22%2C%22colorSliderArrowsBg%22%3A%22rgba%280%2C%200%2C%200%2C%200.9%29%22%2C%22colorGridLoadMoreButton%22%3A%22rgb%2856%2C%20151%2C%20240%29%22%2C%22colorPopupOverlay%22%3A%22rgba%2843%2C%2043%2C%2043%2C%200.9%29%22%2C%22colorPopupBg%22%3A%22rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%22%2C%22colorPopupText%22%3A%22rgb%280%2C%200%2C%200%29%22%2C%22colorPopupLinks%22%3A%22rgb%280%2C%2053%2C%20105%29%22%2C%22colorPopupFollowButton%22%3A%22rgb%2856%2C%20151%2C%20240%29%22%2C%22colorPopupCtaButton%22%3A%22rgb%2856%2C%20151%2C%20240%29%22%2C%22widgetTitle%22%3A%22%5Cu0645%5Cu0631%5Cu06a9%5Cu0632%5Cu0622%5Cu0647%5Cu0646%20%5Cu0631%5Cu0627%20%5Cu062f%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu06cc%5Cu0646%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0627%5Cu06af%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0645%20%5Cu062f%5Cu0646%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0644%20%5Cu06a9%5Cu0646%5Cu06cc%5Cu062f%22%2C%22lang%22%3A%22fa-IR%22%2C%22apiUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.markazeahan.com%5C%2Fwp-json%5C%2Felfsight-instagram-feed%5C%2Fapi%22%2C%22apiProxyUrl%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fwww.markazeahan.com%5C%2Fwp-json%5C%2Felfsight-instagram-feed%22%2C%22widgetId%22%3A%221%22%7D\" \n data-elfsight-instagram-feed-version=\"4.0.2\"\n data-elfsight-widget-id=\"elfsight-instagram-feed-1\"\u003E\n \u003C\/div\u003E\n "},"twitter":{"title":"\u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a\u0631 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639","desc":"\u062f\u0631 \u062a\u0648\u06cc\u06cc\u062a\u0631 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","url":"https:\/\/twitter.com\/markazeahan"},"facebook":{"title":"\u0641\u06cc\u0633\u0628\u0648\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639","desc":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0641\u06cc\u0633\u0628\u0648\u06a9","url":"https:\/\/www.facebook.com\/markazeahan"},"linkedin":{"title":"\u0644\u06cc\u0646\u06a9\u062f\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0637\u0639","desc":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0644\u06cc\u0646\u06a9\u062f\u06cc\u0646","url":"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/markazeahan\/"},"aparat":{"title":"\u0622\u067e\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0622\u0647\u0646","desc":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0622\u067e\u0627\u0631\u0627\u062a","url":"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/markazeahan\/"},"telegram":{"title":"\u062a\u0644\u06af\u0631\u0627\u0645","channels":[{"title":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0628\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a","icon":"markaz-blank","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan"},{"title":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u0644\u06af\u0631\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0631\u0622\u0647\u0646","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu2","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan1"},{"title":"\u0642\u0648\u0637\u06cc \u067e\u0631\u0648\u0641\u06cc\u0644 \u0648 \u0644\u0648\u0644\u0647","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu1","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan2"},{"title":"\u0646\u0628\u0634\u06cc\u060c \u0646\u0627\u0648\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0633\u067e\u0631\u06cc","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu4","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan3"},{"title":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0648\u0631\u0642 \u0633\u06cc\u0627\u0647 \u0648 \u0631\u0646\u06af\u06cc","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu11","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan4"},{"title":"\u0639\u0627\u06cc\u0642 \u0648 \u067e\u0648\u0634\u0634","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu14","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan5"},{"title":"\u0639\u0627\u06cc\u0642 \u0648 \u067e\u0648\u0634\u0634","sub_title":"\u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a","icon":"menu14","link":"https:\/\/t.me\/markazeahan5"}]}}}

سرویس ارسال پیامک لحظه ای

با توجه به نوسانات زیاد قیمت محصولات فولادی در طول روز برخی فعالان بازار آهن با مشکلاتی برای دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات مورد نیاز خود مواجه می شوند. برای کسانی که در بازار سرمایه فعالیت دارند صرفه جویی در زمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این راستا دسترسی راحت و سریع به تغییرات لحظه ای قیمت ها در بازار فولاد در جهت خرید راحت و با قیمت مطلوب به شدت مورد نیاز می باشد. از آن جا که تمام تلاش ما در راستای رضایتمندی هر چه بیشتر خریداران می باشد این بار نیز در جهت رفاه حال شما همراهان عزیز، سیستم جدیدی برای ارسال پیامک لحظه ای قیمت انواع آهن آلات راه اندازی نموده ایم. از این پس کاربران می توانند در طول روز به ویژه در ساعات اوج معاملات بازار پیامک هایی در خصوص اطلاع رسانی از قیمت آهن آلات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.

در این سیستم سعی داریم مهمترین قیمت ها را با توجه به نیاز روز بازار و حتی در قالب پیشنهاد ویژه خدمت خریداران محترم ارائه نماییم. لازم به ذکر است پیامک های ارسالی کاملا رایگان بوده و هیچ هزینه ای برای مخاطبان نخواهد داشت. این سامانه به افرادی که همواره در نظر دارند روند نوسان قیمت ها در حوزه فولاد همچون قیمت میلگرد ، تیرآهن و قیمت پروفیل را دنبال کنند و به دنبال خرید محصول با قیمت بهتر می باشند به شدت توصیه می گردد.

این سیستم بر روی تمامی خط های اعتباری و دائمی اپراتورهای اصلی کشور پشتیبانی شده و چنانچه شماره موبایل شما تغییر کند به راحتی می توانید با ارسال مجدد شماره تلفن خود از امکانات ذکر شده بهره مند گردید. از این پس می توانید با خیال آسوده بدون صرف هزینه و زمان، به راحتی و به محض تثبیت قیمت ها در بازار، آن ها را دریافت نمایید فقط کافیست شماره تلفن و نام خود و محصول مورد نظر را وارد کنید ما در اسرع وقت شما را در لیست کاربران ویژه خود قرار خواهیم داد.

قبل از همه باخبر شوید
  • ارسال فروش های ویژه
  • ارسال تخفیف های ویژه
تماس 03191009009 ( اصفهان) 0