انواع ساندویچ پانل

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
8 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
9 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 146000
10 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 153000
11 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 155000
12 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
13 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 173000
14 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
15 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 214000
16 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 156000
17 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 167000
18 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 165000
19 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 176000
20 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
21 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 203000
22 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 221000
23 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.