قیمت فوم سقفی استاندارد

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 485
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 665
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 885
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1345
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2000
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 2150
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2295
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2550
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2805
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 3740
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4675
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 5315
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 5950
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7525
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 9095
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 12700
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 13600
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 14900
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 15900
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 17400
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 24900
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 14900
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 16900
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 18400
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 19400
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 21400
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 31400
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 8500
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 9400
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 9900
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 10400
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 11200
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 16400
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 10400
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 11600
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 12400
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 13100
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 14900
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 20900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.