قیمت فوم سقفی

قیمت فوم سقفی استاندارد

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 22000
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 26000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 29000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 30000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 33000
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 49000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 27000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 31000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 35000
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 37000
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 41000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 59000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 16500
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 19000
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.9 20000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 22000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 24000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 34000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 19000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 22000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.1 24000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 26000
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 28000
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 40000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فوم ورقی

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 850
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1200
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1650
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 2100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2400
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 3000
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 4200
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 4400
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4700
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 5400
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 7000
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 8600
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 9900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 11000
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 14000
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 15500
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 16500
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 19000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

هیچ محصولی یافت نشد.