قیمت فوم سقفی

قیمت فوم سقفی استاندارد

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 20500
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 23000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 26000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 27000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 29500
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 44000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 25000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 28000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 31500
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 33000
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 36000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 54000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 14000
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 16000
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.9 17000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 18000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 20000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 30000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 17000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 19000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.1 21000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 22500
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 24500
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 36500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فوم ورقی

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 796
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1140
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1520
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1900
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2233
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2470
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 3781
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 3943
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4313
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 4874
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 7733
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 9975
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

هیچ محصولی یافت نشد.