قیمت فوم سقفی استاندارد

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 465
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 635
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 830
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1030
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1250
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 1860
16 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 1960
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2195
17 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2385
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2650
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3260
18 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 3675
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4425
19 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 5115
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 5665
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7170
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 8650
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 10140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 11550
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 12650
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 7950
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 8650
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 13050
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 14850
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 9150
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9850
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 15850
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 22850
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 10850
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 15350
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 13650
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 15750
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 9350
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 10850
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 16350
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 18350
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 11050
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 12350
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 19850
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 28350
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 13850
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 19350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.