قیمت فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 495
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 680
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 890
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1340
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2000
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2360
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2850
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3500
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4800
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 6100
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7700
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 9300
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 10900
16 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 2100
17 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 11100
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 12100
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 12700
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 14100
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 14900
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 22100
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 13200
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 14900
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 15700
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 17400
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 18900
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 27400
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 7400
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 8200
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 8700
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9400
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 9900
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 14400
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 8900
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 10200
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 10700
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 11900
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 12900
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 18400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.