قیمت خاموت

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

لیست قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم 4450
3 8 مهندسی شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 مهندسی شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لیست قیمت خاموت سنجاقی

سنجاقی

ردیف سایز میلگرد سنجاقی حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
2 8 شاخه اجدار A3 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم تماس بگیرید
1 10 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.