لیست قیمت خاموت

ردیف سایز میلگرد خاموت حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم 2740
2 10 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم 2630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لیست قیمت خاموت سنجاقی

سنجاقی

ردیف سایز میلگرد سنجاقی حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A2 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم 2620
2 8 شاخه اجدار A3 انبار اصفهان دلخواه کیلوگرم 2780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.