ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4830
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4680
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4580
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4530
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.