قیمت به روز نبشی کارخانه ناب تبریز

قیمت نبشی ناب تبریز

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فولاد ناب تبریز

شرکت فولاد تبریز در سال 1382 با هدف گسترش تولیدات صنعتی کشور با سرمایه گذاری مشترک دو کشور ایران و ترکیه در شهر تبریز پایه ریزی شد. این مجتمع تولیدی، حدود یکسال پس از تاسیس با تجهیز خطوط تولید شروع به فعالیت نمود و تولید خود را بطور آزمایشی آغاز کرد.

قیمت نبشی ناب تبریز کارخانه

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11200
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11400
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11300
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11200
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10600
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10500
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11200
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 10600
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11200
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11100
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11000
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 11400
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 10700
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 11400
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت نبشی ناب تبریز انبار

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 11300
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
9 4 3 11 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 10800
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 11500
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 11400
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم انبار تبریز 11300
14 5 3 14 6 کیلوگرم انبار تبریز 10800
15 5 4 18 6 کیلوگرم انبار تبریز 10700
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم انبار تبریز 10600
17 5 6 27 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
18 6 3 20 6 کیلوگرم انبار تبریز 11300
19 6 4 22 6 کیلوگرم انبار تبریز 10700
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم انبار تبریز 11300
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
26 7 5 32 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
27 7 6 38 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
28 7 7 44 6 کیلوگرم انبار تبریز 11200
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
32 8 6 44 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
33 8 7 51 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
34 8 8 58 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
35 10 7 64 6 کیلوگرم انبار تبریز 11100
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
37 10 10 90 6 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم انبار تبریز 11700
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 11500
40 5 4 37 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
41 5 5 42 12 کیلوگرم انبار تبریز 10800
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
43 6 5 55 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
44 6 6 65 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم انبار تبریز 11500
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
48 7 6 77 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
49 7 7 88 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
52 8 7 102 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
53 10 10 180 12 کیلوگرم انبار تبریز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


از چشم اندازهای این مجتمع دستیابی به کیفیت بالا در تولیدات می باشد که به سرعت به این هدف نائل گردید. یکی از اصلی ترین مقاطع تولیدی توسط این مجتمع نبشی می باشد. نبشی ناب تبریز در صنایع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد .خط تولید نبشی های سایز بزرگ این مجتمع نیز در سال 1389 به بهره برداری رسیده است. قیمت نبشی ناب تبریز به نسبت کیفیت تولیدی این محصول بسیار مناسب است. مجموعه مرکزآهن  عامل فروش محصولات این کارخانه فعالیت خود را آغاز کرده است و آماده ارسال مقاطع به سراسر ایران می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.