قیمت ورق کرکره رنگی فولاد مبارکه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت ورق کرکره رنگی فولاد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
5 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
6 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
7 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
8 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
10 سبز(6024) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11700
11 سفید(9016) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11400
12 نارنجی(2004) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11400
13 آبی(5015) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11400
14 قرمز(3000) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11400
16 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
17 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
18 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
19 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
20 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
22 قهوه ای(8017) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
23 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
24 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
23 کرم(9001) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
24 پرتقالی (1028) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 11700
25 سفید (9016) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
26 آبی (5015) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
27 قرمز (3000) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
28 نارنجی (1028) انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق کرکره چین

قیمت ورق رنگی کرکره چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 5015 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10800
2 ورق نارنجی 2004 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10550
3 ورق قهوه ای 8017 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10750
4 ورق سفید 9016 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10800
5 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10700
6 ورق سبز 6024 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10250
7 ورق پرتقالی 1028 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10300
8 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 11000
9 ورق سفال 8004 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10850
10 ورق آبی 5015 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 11100
11 ورق سفید 9016 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 11100
12 ورق نارنجی 2004 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10850
13 ورق سبز 6024 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10550
14 ورق کرم 9001 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 11050
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10600
17 ورق سفید 9016 0.22 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9017 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9018 0.25 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9019 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9020 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9021 0.45 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق آبی 5015 0.35 کرکره 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
50 ورق نارنجی 2004 0.3 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
51 ورق نارنجی 2004 0.35 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
52 ورق نارنجی 2004 0.4 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
53 ورق نارنجی 2004 0.5 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
54 ورق نارنجی 1028 0.45 کرکره 1.22 چین بندر انزلی تماس بگیرید
55 ورق نارنجی 1028 0.5 کرکره 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
56 ورق قرمز 3000 0.3 کرکره 1.25 چین بندر انزلی تماس بگیرید
57 ورق قرمز 3000 0.35 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
58 ورق قرمز 3000 0.4 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
59 ورق قرمز 3000 0.5 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.4 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
61 ورق قرمز 3000 0.3 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
62 ورق قرمز 2004 0.35 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.35 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
64 ورق قرمز 4003 0.4 کرکره 1 چین بندر انزلی تماس بگیرید
65 ورق سفید 9016 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.4 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
68 ورق سفید 9016 0.45 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
69 ورق آبی 5015 0.45 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
70 ورق سفید 9016 0.5 کرکره 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
71 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
72 ورق بنفش 4005 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
73 ورق آبی 5015 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
74 ورق نارنجی 2004 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
75 ورق سبز 6024 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
76 ورق صورتی 4003 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
77 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
78 ورق پرتقالی 1028 0.47 کرکره 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
79 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
80 ورق آبی 5015 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
81 ورق نارنجی 2004 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
82 ورق سفید 9016 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
83 ورق سفید 9016 0.25 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
84 ورق نارنجی 2004 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
85 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1 چین بندر امام تماس بگیرید
86 ورق قرمز 3000 0.47 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
87 ورق آبی 5015 0.47 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 ورق آبی 5015 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 ورق سفید 9016 0.47 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 ورق سفید 9016 0.47 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 ورق سفید 9016 0.48 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
92 نارنجی 2004 0.4 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
93 نارنجی2004 0.47 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
94 نارنجی2004 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
95 صورتی 4006 0.45 کرکره 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
96 پرتقالی1028 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
97 قهوه ای سوخته 8017 0.47 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
98 آبی 5015 0.5 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
99 قرمز 3000 0.5 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 پرتقالی 1028 0.5 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
101 نارنجی 2004 0.5 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
102 سفید 9016 0.5 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
103 آبی 5015 0.23 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
104 آبی 5015 0.28 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
105 قرمز 3000 0.48 کرکره 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
106 آبی 5015 0.47 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
107 آبی 5015 0.48 کرکره 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
108 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.37 کرکره 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
109 صورتی 4003 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10350
110 بنفش 4005 0.47 کرکره 1.25 چین انبار تهران 10350
111 سفال 8004 0.47 کرکره 1 چین انبار تهران 10550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.