قیمت روز میلگرد سیرجان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3760
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3660
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.