ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4730
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4550
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.