ورق آجدار فابریک

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 رول 1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
2 4 رول 2*1 اصفهان کارخانه تماس بگیرید
3 2.5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
4 2.5 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
5 2.5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
6 3 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
7 3 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
8 3 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
9 4 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
10 4 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
11 4 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
12 5 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
13 5 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
14 5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
15 6 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
16 6 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
17 6 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
18 8 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
19 8 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
20 8 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
21 10 رول 1 تهران کارخانه تماس بگیرید
22 10 رول 1.25 تهران کارخانه تماس بگیرید
23 10 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
24 3.5 رول 1.5 تهران کارخانه تماس بگیرید
25 3 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3560
26 3 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3530
27 4 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3510
28 4 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3510
29 4 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3510
30 5 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3610
31 5 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3560
32 6 رول گرید A 1 قزاق انبارتهران 3610
33 6 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3610
34 6 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
35 8 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3510
36 10 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران تماس بگیرید
37 3 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
38 3 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
39 3 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
40 4 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
41 4 رول 1.25 فولاد مبارکه انبارتهران 3550
42 4 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
43 8 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران 3550
44 10 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
45 3 رول گرید A 1.5 قزاق انبارتهران 3610
46 4 رول 1 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
47 10 رول 1.5 سبا انبار اصفهان تماس بگیرید
48 3 رول گرید A 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 4 رول گرید A 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 5 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 6 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 5 رول گرید A 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 4 رول گرید A 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 5 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 6 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 10 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
57 5 رول گرید A 1.25 قزاق انبارتهران 3610
58 3 رول گرید A 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
59 3 رول گرید A 2/5*1/25 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
60 4 رول گرید A 1 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
60 10 رول گرید A 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران تماس بگیرید
62 3 شیت 3*1/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
63 5 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3300
64 6 شیت 6*1/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
65 10 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
66 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3390
67 4 رول 1.5 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3350
68 4 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3350
60 5 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران 3550
60 5 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران 3600
60 6 رول 1 فولاد مبارکه انبارتهران 3600
60 6 رول 1.5 فولاد مبارکه انبارتهران 3600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

هیچ محصولی یافت نشد.