ردیف ضخامت(mm) ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
2 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
11 2 1250 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 1500 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
20 2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
4 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2910
9 5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
10 5 1300 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
5 2.5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
6 3 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
7 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
8 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
21 2.5 950 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 5 1250 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 4 930 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
19 3 1030 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
24 2 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3110
25 2.5 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران تماس بگیرید
23 3.2 1000 فولاد مبارکهw22 انبار اصفهان تماس بگیرید
26 2 1020 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
13 3 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
27 4 1*2 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
28 3 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3030
29 2.5 1.1 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2830
14 4 1000 فولاد مبارکهst37 انبار اصفهان تماس بگیرید
30 2.5 1.07 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 2910
31 4 1000 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3080
32 2 1260 فولاد مبارکهst37 انبار تهران تماس بگیرید
33 4 1250 فولاد مبارکهw22 انبار تهران 3060
34 2 1000 فولاد مبارکهst37 انبار تهران 3080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.