قیمت ورق اسید شویی
2 کارخانه 44 محصول حذف فیلترها

قیمت ورق اسید شویی

قیمت ورق اسیدشویی

بعد از آن که فولاد از نورد گرم خارج می شود سطح آن در معرض اکسیژن هوا قرار می گیرد و سطح فولاد اکسید می شود. برای برطرف کردن اکسید، ورقه های فولاد با اسید شستشو داده می شوند. اسیدشویی در اصل برطرف کردن اکسید با غوطه ور کردن ورقه های فولادی در اسید می باشد.

بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۱
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)کارخانهمحل بارگیریحالتقیمتنمودارخرید
151فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
251.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
341000فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
441250فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
551000فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
631فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
731.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
841.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
92.51.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1051.2فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1131فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1231.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1341فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1451.33فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
1521فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
1621.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
172.51فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
182.51.25فولاد مبارکهw22بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
192.51فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
202.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2131فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2231.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2341.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2440.93فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2531فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
263.51فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
273.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
2821فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
2921.25فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
302.51فولاد مبارکهst37بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
3121فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3221.25فولاد مبارکهw22بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3321فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
342.51.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
352.51فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3631.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول تماس بگیرید
3721.25فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانرول 23000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۵:۰۱
ردیفنامضخامت(mm)عرص(m)طول(m)کارخانهمحل بارگیریحالتقیمتنمودارخرید
1412فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
2212فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
321.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
42.512فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
52.51.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
6312فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
731.252.5فولاد مبارکهst37بنگاه اصفهانشیت تماس بگیرید
اشتراک گذاری
لینک های مفید