قیمت ورق اکسین اهواز st52

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 15 شیت 2*12 اکسین اهواز کارخانه اهواز 10700
2 20 شیت 2*12 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
3 25 شیت 2*12 اکسین اهواز کارخانه اهواز 10700
4 35 شیت 2*12 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
5 40 شیت 2*12 اکسین اهواز کارخانه اهواز 11200
6 40 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
7 45 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
8 50 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
9 60 شیت 2*6 اکسین اهواز کارخانه اهواز تماس بگیرید
10 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
11 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
12 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
13 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
15 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار اصفهان تماس بگیرید
16 25 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
17 35 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
18 10 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
19 12 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
20 15 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
21 20 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
22 25 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
23 30 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
24 35 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
25 40 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
26 50 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
27 60 شیت 2*6 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
28 40 شیت 12*2 اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
29 10 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
30 50 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
31 60 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
32 70 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
33 80 شیت 2*طول اکسین اهواز انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.