قیمت روز ورق کرکره ایی

قیمت ورق کرکره گالوانیزه فولاد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
3 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
4 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
5 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار تهران 3980
6 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار تهران 3970
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق کرکره شهرکرد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3755
2 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3785
3 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان 3735
4 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان 3705
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.