محصولات پوشش سوله

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 14634
2 80 تخته ای 1.2 60 40 22913
3 80 تخته ای 1.2 60 50 23000
4 80 تخته ای 1.2 60 60 26961
5 80 تخته ای 1.2 60 70 32650
6 80 تخته ای 1.2 60 75 35600
7 80 تخته ای 1.2 60 80 37650
8 80 تخته ای 1.2 60 90 42350
9 80 تخته ای 1.2 60 100 47100
10 100 تخته ای 1.2 60 30 17640
11 100 تخته ای 1.2 60 40 22450
12 100 تخته ای 1.2 60 50 28100
13 100 تخته ای 1.2 60 60 34050
14 100 تخته ای 1.2 60 70 39675
15 100 تخته ای 1.2 60 75 44200
16 100 تخته ای 1.2 60 80 46550
17 100 تخته ای 1.2 60 90 52900
18 100 تخته ای 1.2 60 100 57200
19 120 تخته ای 1.2 60 30 21520
20 120 تخته ای 1.2 60 40 27715
21 120 تخته ای 1.2 60 50 34950
22 120 تخته ای 1.2 60 60 42000
23 120 تخته ای 1.2 60 70 48500
24 120 تخته ای 1.2 60 75 52500
25 120 تخته ای 1.2 60 80 56450
26 120 تخته ای 1.2 60 90 63550
27 120 تخته ای 1.2 60 100 69900
28 150 تخته ای 1.2 60 30 36160
29 150 تخته ای 1.2 60 40 45950
30 150 تخته ای 1.2 60 50 57740
31 150 تخته ای 1.2 60 60 69900
32 150 تخته ای 1.2 60 70 81200
33 150 تخته ای 1.2 60 75 87430
34 150 تخته ای 1.2 60 80 93150
35 150 تخته ای 1.2 60 90 104713
36 150 تخته ای 1.2 60 100 116242
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19975
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 25100
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 29313
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 35460
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 41050
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 43365
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 46155
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 52000
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 56870
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 24500
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 30820
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 37000
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 43500
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 51750
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 53210
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 56670
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 63370
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 70200
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 29500
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 35725
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 43130
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 51745
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 60340
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 64570
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 65770
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 73500
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 80050
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 31800
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 37800
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 46700
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 56115
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 65400
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 67900
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 71300
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 80380
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 87500
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 31300
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 39400
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 47300
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 64000
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 66136
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 68000
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 72400
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 81000
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 89700
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 36800
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 44600
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 53900
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 64670
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 75450
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 80700
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 82200
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 91900
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 100000
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 کارخانه تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه 5750
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
12 10 رول متالایز 1.2 15 2 انبار اصفهان 6250
13 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 12 رول متالایز 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 انبار اصفهان تماس بگیرید
16 16 رول 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
17 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه شیراز 5600
18 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه شیراز 6600
19 16 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه شیراز تماس بگیرید
20 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه شیراز تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 300
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 340
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 370
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 470
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 670
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 710
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 770
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 900
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9800
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9600
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9600
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9600
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9700
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
20 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
25 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
26 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 121000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 160000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 170000
4 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
7 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
10 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
11 سبک 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 6450
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
8 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
9 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 146000
10 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 153000
11 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 155000
12 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
13 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 173000
14 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
15 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 214000
16 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 156000
17 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 167000
18 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 165000
19 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 176000
20 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
21 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 203000
22 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 221000
23 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 انبار اصفهان 9500
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 850
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1200
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1650
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 2100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2400
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 3000
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 4200
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 4400
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4700
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 5400
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 6900
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 8600
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 9900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 11000
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 14000
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 15500
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 16500
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 19000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 23000
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 26000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 29000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 30000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 33000
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 49000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 28000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 31000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 35000
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 36500
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 41000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 59000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 17000
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 19000
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.9 20000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 22000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 24000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 34000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 20000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 22000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.1 24000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 26000
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 28000
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 40000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 5775
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 8250
4 4 800 2 50 سفید 13200
5 5 1000 2 50 سفید 16500
6 6 1200 2 2 سفید 19800
7 8 1600 2 2 سفید 26400
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 10 2000 2 2 درخواستی 33000
12 12 2400 2 2 درخواستی 39600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 4500
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 6750
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 10500
6 5 900 2 2 درخواستی 13500
7 6 1100 2 2 درخواستی 16500
8 8 1600 2 2 درخواستی 24000
9 10 1800 2 2 درخواستی 27000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 670000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 640000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 6140
2 مش 6ساده 15*15 6140
3 مش 6ساده 20*20 6140
4 مش 6ساده 25*25 6140
5 مش 6ساده 30*30 6140
6 مش 8ساده 10*10 5540
7 مش 8ساده 15*15 5540
8 مش 8ساده 20*20 5540
9 مش 8ساده 25*25 5540
10 مش 8ساده 30*30 5540
11 مش 8آجدار 10*10 6440
12 مش 8آجدار 15*15 6440
13 مش 8آجدار 20*20 6440
14 مش 8آجدار 25*25 6440
15 مش 8آجدار 30*30 6440
16 مش 10آجدار 10*10 5440
17 مش 10آجدار 15*15 5440
18 مش 10آجدار 20*20 5440
19 مش 10آجدار 25*25 5440
20 مش 10آجدار 30*30 5440
21 مش 12آجدار 10*10 5550
22 مش 12آجدار 15*15 5550
23 مش 12آجدار 20*20 5550
24 مش 12آجدار 25*25 5550
25 مش 12آجدار 30*30 5550
26 مش 14آجدار 10*10 5650
27 مش 14آجدار 15*15 5650
28 مش 14آجدار 20*20 5650
29 مش 14آجدار 25*25 5650
30 مش 14آجدار 30*30 5650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه 8800
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه 11600
36 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه 10100
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه 11900
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 780 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه 12100
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه 12800
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه 12900
23 رابیتس 9 3 850 60 240 کارخانه 12800
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه 13200
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه 13400
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه 13600
56 رابیتس 13 3 870 60 240 کارخانه 12800
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه 13800
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه 13500
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه 14000
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه 14600
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه 14300
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1220 60 240 کارخانه 16200
83 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1340 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان 7000
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان 7000
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران تماس بگیرید
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 انبار اصفهان 12000
2 توری گابیون 1.8 6*8 انبار اصفهان 12000
3 توری گابیون 2 6*8 انبار اصفهان 12000
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان 12000
5 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
6 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
7 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان 12000
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان 12000
10 توری گابیون 3 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 9400
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 9200
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 9200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ایرانیت

ردیف نام محصول عرض(m) طول(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1 مترمربع انبار اصفهان 34000
2 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.25 مترمربع انبار اصفهان 34000
3 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.5 مترمربع انبار اصفهان 34000
4 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.75 مترمربع انبار اصفهان 34000
5 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2 مترمربع انبار اصفهان 34000
6 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2.25 مترمربع انبار اصفهان 34000
7 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 3 مترمربع انبار اصفهان 34000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه