قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 8967
2 80 تخته ای 1.2 60 40 11264
3 80 تخته ای 1.2 60 50 14080
4 80 تخته ای 1.2 60 60 16368
5 80 تخته ای 1.2 60 70 19712
6 80 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
7 80 تخته ای 1.2 60 80 23584
8 80 تخته ای 1.2 60 90 26928
9 80 تخته ای 1.2 60 100 30800
10 100 تخته ای 1.2 60 30 11230
11 100 تخته ای 1.2 60 40 14080
12 100 تخته ای 1.2 60 50 17600
13 100 تخته ای 1.2 60 60 20460
14 100 تخته ای 1.2 60 70 24640
15 100 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
16 100 تخته ای 1.2 60 80 29480
17 100 تخته ای 1.2 60 90 33660
18 100 تخته ای 1.2 60 100 38500
19 120 تخته ای 1.2 60 30 13860
20 120 تخته ای 1.2 60 40 17050
21 120 تخته ای 1.2 60 50 21450
22 120 تخته ای 1.2 60 60 25300
23 120 تخته ای 1.2 60 70 30800
24 120 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
25 120 تخته ای 1.2 60 80 37400
26 120 تخته ای 1.2 60 90 41800
27 120 تخته ای 1.2 60 100 48400
28 150 تخته ای 1.2 60 30 19250
29 150 تخته ای 1.2 60 40 24200
30 150 تخته ای 1.2 60 50 29700
31 150 تخته ای 1.2 60 60 36300
32 150 تخته ای 1.2 60 70 44000
33 150 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
34 150 تخته ای 1.2 60 80 52800
35 150 تخته ای 1.2 60 90 59400
36 150 تخته ای 1.2 60 100 67100
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 10570
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 13270
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 15371
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 18654
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 21581
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 22813
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 24278
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 27357
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 29885
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12874
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 16208
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 19468
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22914
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 27216
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27990
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29804
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 33332
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 36918
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15475
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 18792
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 22689
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27216
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 31750
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33962
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 34595
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 38676
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 42097
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16732
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19916
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 24544
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 29519
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 34411
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 35736
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 37517
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 42281
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 46020
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 18023
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22691
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27256
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 32080
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 38103
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 39185
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41725
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46665
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 51686
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19344
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23490
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 28362
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 34020
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 39677
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42452
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 43244
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 48344
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 52622
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 50600
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 46100
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 135
2 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 145
3 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 195
4 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro 125
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro 155
6 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro 215
7 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro 115
8 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro 145
9 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro 205
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
5 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4410
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 4560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 55100
2 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 73100
3 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
5 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
7 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 2890
2 نورد گرم 8قلابی 2990
3 نورد گرم 12 2995
4 نورد گرم 14،16 3030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 71900
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 75900
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 60700
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 64700
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 63700
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 68700
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 68700
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 72700
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 72700
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 77700
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 4320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 495
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 680
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 890
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1340
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2000
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2360
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2850
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3500
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4800
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 6100
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7700
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 9300
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 10900
16 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 2100
17 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2560
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 11100
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 12100
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 12700
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 14100
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 14900
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 22100
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 13200
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 14900
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 15700
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 17400
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 18900
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 27400
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 7400
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 8200
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 8700
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9400
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 9900
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 14400
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 8900
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 10200
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 10700
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 11900
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 12900
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 18400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 2135
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 3050
4 4 800 2 50 سفید 4880
5 5 1000 2 50 سفید 6100
6 6 1200 2 2 سفید 7320
7 8 1600 2 2 سفید 9760
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
12 10 2000 2 2 درخواستی 12200
13 12 2400 2 2 درخواستی 14640
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 3 450 2 50 درخواستی 2845
2 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
3 2 300 1 50 درخواستی تماس بگیرید
4 2 300 2 50 درخواستی 1925
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 302000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 3170
2 مش 6ساده 15*15 3170
3 مش 6ساده 20*20 3170
4 مش 6ساده 25*25 3170
5 مش 6ساده 30*30 3170
6 مش 8ساده 10*10 2870
7 مش 8ساده 15*15 2870
8 مش 8ساده 20*20 2870
9 مش 8ساده 25*25 2870
10 مش 8ساده 30*30 2870
11 مش 8آجدار 10*10 2770
12 مش 8آجدار 15*15 2770
13 مش 8آجدار 20*20 2770
14 مش 8آجدار 25*25 2770
15 مش 8آجدار 30*30 2770
16 مش 10آجدار 10*10 3010
17 مش 10آجدار 15*15 3010
18 مش 10آجدار 20*20 3010
19 مش 10آجدار 25*25 3010
20 مش 10آجدار 30*30 3010
21 مش 12آجدار 10*10 2900
22 مش 12آجدار 15*15 2900
23 مش 12آجدار 20*20 2900
24 مش 12آجدار 25*25 2900
25 مش 12آجدار 30*30 2900
26 مش 14آجدار 10*10 3000
27 مش 14آجدار 15*15 3000
28 مش 14آجدار 20*20 3000
29 مش 14آجدار 25*25 3000
30 مش 14آجدار 30*30 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
60 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان 1970
66 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه 1920
57 رابیتس 9 3 330 60 240 انبار اصفهان 2070
55 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه 2070
58 رابیتس 9 3 380 60 240 انبار اصفهان 2170
2 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 2120
59 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان 2320
6 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
3 رابیتس 11 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه 2470
39 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
4 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان 3170
33 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
9 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه 2970
62 رابیتس 13 3 600 60 240 انبار اصفهان 3220
43 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه 3170
5 رابیتس 11 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 670 60 240 کارخانه 3220
11 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 11 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 2 720 60 240 انبار اصفهان 3720
54 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه 3570
13 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه 3770
64 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان 4020
53 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه 3840
68 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه 3870
15 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه 3970
36 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه 4070
16 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه 4170
27 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
18 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
45 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 1020 60 240 انبار اصفهان 4870
19 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه 4520
28 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه 4820
48 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه 5020
29 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه 5270
22 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه 5570
50 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 3520
2 توری پرسی 2*1 4*4 3520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*5 5120
2 توری جوشی (مش) 6 ، 5 تماس بگیرید
3 توری گابیون 1.8 8*10 تماس بگیرید
4 توری گابیون 2 8*10 تماس بگیرید
5 توری گابیون 3 8*10 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 70 4700
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 60 تماس بگیرید
3 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 35 4700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه