قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 9795
2 80 تخته ای 1.2 60 40 12260
3 80 تخته ای 1.2 60 50 15020
4 80 تخته ای 1.2 60 60 18050
5 80 تخته ای 1.2 60 70 21850
6 80 تخته ای 1.2 60 75 23820
7 80 تخته ای 1.2 60 80 25200
8 80 تخته ای 1.2 60 90 28340
9 80 تخته ای 1.2 60 100 31500
10 100 تخته ای 1.2 60 30 11810
11 100 تخته ای 1.2 60 40 15020
12 100 تخته ای 1.2 60 50 18780
13 100 تخته ای 1.2 60 60 22770
14 100 تخته ای 1.2 60 70 26550
15 100 تخته ای 1.2 60 75 29530
16 100 تخته ای 1.2 60 80 31210
17 100 تخته ای 1.2 60 90 35420
18 100 تخته ای 1.2 60 100 38300
19 120 تخته ای 1.2 60 30 14400
20 120 تخته ای 1.2 60 40 18550
21 120 تخته ای 1.2 60 50 23400
22 120 تخته ای 1.2 60 60 28100
23 120 تخته ای 1.2 60 70 32450
24 120 تخته ای 1.2 60 75 35100
25 120 تخته ای 1.2 60 80 37800
26 120 تخته ای 1.2 60 90 42530
27 120 تخته ای 1.2 60 100 46800
28 150 تخته ای 1.2 60 30 18100
29 150 تخته ای 1.2 60 40 23200
30 150 تخته ای 1.2 60 50 29300
31 150 تخته ای 1.2 60 60 35100
32 150 تخته ای 1.2 60 70 41340
33 150 تخته ای 1.2 60 75 44270
34 150 تخته ای 1.2 60 80 47240
35 150 تخته ای 1.2 60 90 53150
36 150 تخته ای 1.2 60 100 58100
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12610
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 15850
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 18450
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22385
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 25910
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27380
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29140
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 32830
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 35870
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15450
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19450
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 23370
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27500
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 32660
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33590
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 35770
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 40000
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 44310
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 18570
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22550
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27230
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 32660
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 38100
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 40760
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41515
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46410
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 50520
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 20100
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23900
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 29460
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 35430
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 41300
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42890
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 45030
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 50740
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 55230
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 21630
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 27230
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 32710
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 38500
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 45730
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 47030
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 50070
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 56000
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 62030
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 23215
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 28200
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 34040
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 40830
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 47620
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 50950
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 51900
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 58020
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 63150
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 55250
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 51750
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 190
2 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 200
3 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 285
4 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro تماس بگیرید
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro تماس بگیرید
6 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
7 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro تماس بگیرید
8 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro تماس بگیرید
9 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 5220
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 4320
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 6270
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8320
20 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9920
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 2.9 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
3 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
5 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
7 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سبک 3.4 1.2 رول کارخانه تهران 65200
10 سبک 3.4 1.5 رول کارخانه تهران 77200
11 سنگین 3.4 1.2 رول کارخانه تهران 81200
12 سنگین 3.4 1.5 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سنگین 3.4 1.8 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 3970
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی 4020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 71200
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 76200
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 110700
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 74200
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 79200
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 113700
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سیم خاردار خطی کارخانه تهران 5220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 495
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 680
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 905
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1130
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1380
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2045
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 2195
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2350
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2610
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2870
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 2830
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 3830
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4785
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 5435
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 6100
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7700
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 3905
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 10140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 12350
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 13350
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 14050
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 15850
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 16850
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 23850
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 14650
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 16650
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 17350
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 19350
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 20850
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 29350
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 8450
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 9150
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 9650
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 10350
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 11150
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 16150
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 9850
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 11350
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 11650
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 13150
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 14150
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 20150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 2400
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 3420
4 4 800 2 50 سفید 5460
5 5 1000 2 50 سفید 6820
6 6 1200 2 2 سفید 8180
7 8 1600 2 2 سفید 10900
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
12 10 2000 2 2 درخواستی 13620
13 12 2400 2 2 درخواستی 16340
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی تماس بگیرید
2 2 300 2 50 درخواستی 1970
3 3 450 2 50 درخواستی 2945
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 4570
6 5 900 2 2 درخواستی 5870
7 6 1100 2 2 درخواستی 7170
8 8 1600 2 2 درخواستی 10420
9 10 1800 2 2 درخواستی 11720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 304600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 3660
2 مش 6ساده 15*15 3660
3 مش 6ساده 20*20 3660
4 مش 6ساده 25*25 3660
5 مش 6ساده 30*30 3660
6 مش 8ساده 10*10 3660
7 مش 8ساده 15*15 3660
8 مش 8ساده 20*20 3660
9 مش 8ساده 25*25 3660
10 مش 8ساده 30*30 3660
11 مش 8آجدار 10*10 3560
12 مش 8آجدار 15*15 3560
13 مش 8آجدار 20*20 3560
14 مش 8آجدار 25*25 3560
15 مش 8آجدار 30*30 3560
16 مش 10آجدار 10*10 3460
17 مش 10آجدار 15*15 3460
18 مش 10آجدار 20*20 3460
19 مش 10آجدار 25*25 3460
20 مش 10آجدار 30*30 3460
21 مش 12آجدار 10*10 3680
22 مش 12آجدار 15*15 3680
23 مش 12آجدار 20*20 3680
24 مش 12آجدار 25*25 3680
25 مش 12آجدار 30*30 3680
26 مش 14آجدار 10*10 3740
27 مش 14آجدار 15*15 3740
28 مش 14آجدار 20*20 3740
29 مش 14آجدار 25*25 3740
30 مش 14آجدار 30*30 3740
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 رابیتس 9 3 330 60 240 انبار اصفهان 2870
3 رابیتس 9 3 380 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 540 60 240 انبار اصفهان 4370
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان 4670
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان 4870
10 رابیتس 13 3 850 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان 5570
12 رابیتس 13 3 1020 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 740 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*5 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 توری گابیون 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 توری گابیون 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 توری فرنگی 1.2 کارخانه تهران 63200
6 توری فرنگی 1.5 کارخانه تهران 71200
7 توری فرنگی 1.8 کارخانه تهران 82200
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 تماس بگیرید
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 60 تماس بگیرید
3 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه