عایق و پوشش
10 کارخانه 241 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۲
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرص(m)ضخامت(mm)واحدقیمتنمودارخرید
1150سفارشی1-1.20100یک متر مربع تماس بگیرید
2150سفارشی1-1.2090یک متر مربع تماس بگیرید
3150سفارشی1-1.2030یک متر مربع 120800
4150سفارشی1-1.2040یک متر مربع 132300
5150سفارشی1-1.2050یک متر مربع 143100
6150سفارشی1-1.2060یک متر مربع تماس بگیرید
7150سفارشی1-1.2070یک متر مربع تماس بگیرید
8150سفارشی1-1.2075یک متر مربع تماس بگیرید
9150سفارشی1-1.2080یک متر مربع تماس بگیرید
10140سفارشی1-1.2060یک متر مربع 56000
11140سفارشی1-1.2070یک متر مربع 67500
12140سفارشی1-1.2075یک متر مربع 79650
13140سفارشی1-1.2080یک متر مربع 94500
14140سفارشی1-1.2090یک متر مربع 109350
15140سفارشی1-1.20100یک متر مربع 116100
16130سفارشی1-1.2080یک متر مربع 89100
17130سفارشی1-1.2090یک متر مربع 108000
18130سفارشی1-1.20100یک متر مربع 110000
19140سفارشی1-1.2030یک متر مربع 114300
20140سفارشی1-1.2040یک متر مربع 128200
21140سفارشی1-1.2050یک متر مربع 141750
22120سفارشی1-1.20100یک متر مربع 100500
23130سفارشی1-1.2030یک متر مربع 110700
24130سفارشی1-1.2040یک متر مربع 117450
25130سفارشی1-1.2050یک متر مربع 126900
26130سفارشی1-1.2060یک متر مربع 52600
27130سفارشی1-1.2070یک متر مربع 64800
28130سفارشی1-1.2075یک متر مربع 76950
29120سفارشی1-1.2075یک متر مربع 69500
30120سفارشی1-1.2080یک متر مربع 83700
31120سفارشی1-1.2090یک متر مربع 97200
32120سفارشی1-1.2040یک متر مربع 107300
33120سفارشی1-1.2050یک متر مربع 116100
34120سفارشی1-1.2060یک متر مربع 51300
35120سفارشی1-1.2070یک متر مربع 58000
36100سفارشی1-1.2060یک متر مربع 46500
37100سفارشی1-1.2070یک متر مربع 54000
38100سفارشی1-1.2075یک متر مربع 66150
39100سفارشی1-1.2080یک متر مربع 77600
40100سفارشی1-1.2090یک متر مربع 87700
41100سفارشی1-1.20100یک متر مربع 94500
42120سفارشی1-1.2030یک متر مربع 98500
4380سفارشی1-1.2075یک متر مربع 63500
4480سفارشی1-1.2080یک متر مربع 71500
4580سفارشی1-1.2090یک متر مربع 76200
4680سفارشی1-1.20100یک متر مربع 79600
47100سفارشی1-1.2030یک متر مربع 86400
48100سفارشی1-1.2040یک متر مربع 97000
49100سفارشی1-1.2050یک متر مربع 101200
5080سفارشی1-1.2030یک متر مربع 71550
5180سفارشی1-1.2040یک متر مربع 79600
5280سفارشی1-1.2050یک متر مربع 83700
5380سفارشی1-1.2060یک متر مربع 41800
5480سفارشی1-1.2070یک متر مربع 51000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۲
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرص(m)ضخامت(mm)واحدقیمتنمودارخرید
1501.20.660یک متر مربع 41850
2801.20.6120یک متر مربع 52650
31001.20.6120یک متر مربع 56700
41201.20.6120یک متر مربع 63450
51501.20.6120یک متر مربع 66150
62001.20.660یک متر مربع تماس بگیرید
72001.20.670یک متر مربع تماس بگیرید
82001.20.675یک متر مربع تماس بگیرید
92001.20.680یک متر مربع تماس بگیرید
102001.20.690یک متر مربع تماس بگیرید
112001.20.6100یک متر مربع تماس بگیرید
12501.20.650یک متر مربع 37800
131501.20.675یک متر مربع 109700
141501.20.680یک متر مربع 117180
151501.20.690یک متر مربع 132000
161501.20.6100یک متر مربع 144000
172001.20.630یک متر مربع تماس بگیرید
182001.20.640یک متر مربع تماس بگیرید
192001.20.650یک متر مربع تماس بگیرید
201201.20.690یک متر مربع 105300
211201.20.6100یک متر مربع 115700
221501.20.630یک متر مربع 43200
231501.20.640یک متر مربع 58500
241501.20.650یک متر مربع 73300
251501.20.660یک متر مربع 87400
261501.20.670یک متر مربع 102300
271201.20.670یک متر مربع 81600
281201.20.675یک متر مربع 87500
291201.20.680یک متر مربع 94100
301001.20.690یک متر مربع 100100
311001.20.6100یک متر مربع 108600
321201.20.630یک متر مربع 36990
331201.20.640یک متر مربع 47300
341201.20.650یک متر مربع 59200
351201.20.660یک متر مربع 70400
361001.20.630یک متر مربع 34000
371001.20.640یک متر مربع 42930
381001.20.650یک متر مربع 53325
391001.20.660یک متر مربع 65200
401001.20.670یک متر مربع 75600
411001.20.675یک متر مربع 83700
421001.20.680یک متر مربع 89000
43801.20.650یک متر مربع 38475
44801.20.660یک متر مربع 45900
45801.20.670یک متر مربع 54675
46801.20.675یک متر مربع 60000
47801.20.680یک متر مربع 63720
48801.20.690یک متر مربع 71145
49801.20.6100یک متر مربع 78570
50801.20.630یک متر مربع 27675
51801.20.640یک متر مربع 31725
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱۲:۴۵
ردیفنامضخامت ورق(mm)ضخامت عایق ساندویچ پانل (cm)عرص(m)طول(m)رنگمحل بارگیریواحدقیمتنمودارخرید
10.5151دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
20.4151دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
30.5101دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
40.471دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
50.571دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
60.481دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
70.581دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
80.4101دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
90.451دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
100.551دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
110.461دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
120.561دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
130.431دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
140.531دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
150.441دلخواهدوطرف رنگکارخانه 360000
160.541دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
170.4101دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
180.5101دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
190.4151دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
200.5151دلخواهدوطرف رنگکارخانه 320000
210.421دلخواهدوطرف رنگکارخانه 326000
220.521دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
230.571دلخواهدوطرف رنگکارخانه 385000
240.481دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
250.581دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
260.461دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
270.561دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
280.471دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
290.441دلخواهدوطرف رنگکارخانه 311000
300.541دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
310.451دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
320.551دلخواهدوطرف رنگکارخانه تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۵۲
ردیفنامعرض (cm)طول(m)رنگضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)pa_weightقیمتنمودارخرید
1661سفید2510 44000
2661سفید2512 63000
3661سفید257.5 34000
4661سفید258.5 38000
5661سفید259 40000
6661سفید209 33000
7661سفید2010 35000
8661سفید2012 51000
9661سفید256 28000
10661سفید256.5 29500
11661سفید257 32000
12502سفید2510 64000
13502سفید2512 94000
14661سفید206 25000
15661سفید206.5 25500
16661سفید207 29000
17661سفید207.5 30000
18661سفید208.5 32000
19502سفید2012 76000
20502سفید256 40000
21502سفید256.5 42500
22502سفید257 46500
23502سفید257.5 49500
24502سفید258.5 55000
25502سفید259 58000
26502سفید206.5 35000
27502سفید207 38000
28502سفید207.5 40000
29502سفید208.5 45000
30502سفید209 47000
31502سفید2010 52000
32502سفید206 34000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۵۲
ردیفنامعرض (cm)طول(m)رنگضخامت(cm)دانسیته (kg/m3)pa_weightواحدقیمتنمودارخرید
11درخواستیسفید25متغیر 24970
21درخواستیسفید28متغیر 28100
31درخواستیسفید30متغیر 30030
41درخواستیسفید35متغیر 35090
51درخواستیسفید10متغیر 9620
61درخواستیسفید12متغیر تماس بگیرید
71درخواستیسفید13متغیر 13900
81درخواستیسفید15متغیر 15340
91درخواستیسفید18متغیر 17900
101درخواستیسفید20متغیر 19900
111درخواستیسفید4متغیر 3920
121درخواستیسفید5متغیر 4650
131درخواستیسفید6متغیر 5690
141درخواستیسفید7متغیر 6700
151درخواستیسفید8متغیر 8800
161درخواستیسفید9متغیر 9150
171درخواستیسفید1متغیر 1600
181درخواستیسفید2متغیر 2250
191درخواستیسفید3متغیر 3150
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۱
ردیفنامدانسیته (kg/m3)حالتطول(m)عرص(m)ضخامت(inch)محل بارگیریواحدقیمتنمودارخرید
112رول متالایز151.22کارخانه شیراز تماس بگیرید
212رول آلومینیوم151.22کارخانه شیراز تماس بگیرید
320رول متالایز101.22کارخانه شیراز 15000
420رول آلومینیوم101.22کارخانه شیراز 16000
510رول متالایز151.22کارخانه شیراز 8900
610رول آلومینیوم151.22کارخانه شیراز 11000
716رول متالایز101.22کارخانه شیراز تماس بگیرید
816رول آلومینیوم101.22کارخانه شیراز تماس بگیرید
916رول متالایز201.21کارخانه شیراز تماس بگیرید
1016رول آلومینیوم201.21کارخانه شیراز تماس بگیرید
1116رول متالایز201.21بنگاه اصفهان تماس بگیرید
1216رول آلومینیوم201.21بنگاه اصفهان تماس بگیرید
1312رول متالایز151.22بنگاه اصفهان تماس بگیرید
1412رول آلومینیوم151.22بنگاه اصفهان تماس بگیرید
1520رول متالایز101.22بنگاه اصفهان 14800
1620رول آلومینیوم101.22بنگاه اصفهان 15800
1716رول متالایز101.22کارخانه تهران تماس بگیرید
1816رول آلومینیوم101.22کارخانه تهران تماس بگیرید
1910رول متالایز151.22بنگاه اصفهان 8700
2010رول آلومینیوم151.22بنگاه اصفهان 11000
2116رول متالایز101.22بنگاه اصفهان تماس بگیرید
2216رول آلومینیوم101.22بنگاه اصفهان تماس بگیرید
2310رول متالایز151.22کارخانه تهران 8700
2410رول آلومینیوم151.22کارخانه تهران 11000
2512رول متالایز151.22کارخانه تهران تماس بگیرید
2612رول آلومینیوم151.22کارخانه تهران تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۷
ردیفنامطول(m)عرص(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.51.1متر مربعکارخانه تماس بگیرید
21.81.1متر مربعکارخانه تماس بگیرید
321.1متر مربعکارخانه 110000
42.251.1متر مربعکارخانه تماس بگیرید
531.1متر مربعکارخانه 110000
611.1متر مربعکارخانه تماس بگیرید
71.251.1متر مربعکارخانه 90000
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۱
ردیفنامضخامت(mm)وزن (گرم)عرص(m)طول(m)رنگواحدقیمتنمودارخرید
1590023درخواستییک متر مربع 36000
26110023درخواستییک متر مربع 41800
36110023درخواستییک متر مربع 44000
42350250درخواستییک متر مربع 14000
53500250درخواستییک متر مربع 19000
63500250درخواستییک متر مربع 20000
7470023درخواستییک متر مربع 26600
8470023درخواستییک متر مربع 28000
9590023درخواستییک متر مربع 34200
102350250درخواستییک متر مربع 13300
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۱
ردیفنامضخامت(mm)pa_weightعرص(m)طول(m)رنگواحدقیمتنمودارخرید
121یا250درخواستییک متر مربع 7500
221یا250درخواستییک متر مربع تماس بگیرید
331یا250درخواستییک متر مربع 11250
431یا250درخواستییک متر مربع تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۱:۲۱
ردیفنامضخامت(mm)وزن (گرم)عرص(m)طول(m)رنگواحدقیمتنمودارخرید
16110022درخواستییک متر مربع 27500
28160022درخواستییک متر مربع 40000
310180022درخواستییک متر مربع 45000
412240022درخواستییک متر مربع تماس بگیرید
5470022درخواستییک متر مربع 17500
6590022درخواستییک متر مربع 22500

‌ لینک های مفید