محصولات پوشش سوله

 

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته (kg/m3) حالت طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1200 600 30 16360
2 80 تخته ای 1200 600 40 20420
3 80 تخته ای 1200 600 50 24980
4 80 تخته ای 1200 600 60 29968
5 80 تخته ای 1200 600 70 36243
6 80 تخته ای 1200 600 75 39494
7 80 تخته ای 1200 600 80 41767
8 80 تخته ای 1200 600 90 46955
9 80 تخته ای 1200 600 100 52147
10 100 تخته ای 1200 600 30 22276
11 100 تخته ای 1200 600 40 28283
12 100 تخته ای 1200 600 50 35318
13 100 تخته ای 1200 600 60 42773
14 100 تخته ای 1200 600 70 49843
15 100 تخته ای 1200 600 75 55419
16 100 تخته ای 1200 600 80 58553
17 100 تخته ای 1200 600 90 66428
18 100 تخته ای 1200 600 100 71788
19 120 تخته ای 1200 600 30 23953
20 120 تخته ای 1200 600 40 30799
21 120 تخته ای 1200 600 50 38794
22 120 تخته ای 1200 600 60 46537
23 120 تخته ای 1200 600 70 53737
24 120 تخته ای 1200 600 75 58093
25 120 تخته ای 1200 600 80 62527
26 120 تخته ای 1200 600 90 70355
27 120 تخته ای 1200 600 100 77388
28 150 تخته ای 1200 600 30 30004
29 150 تخته ای 1200 600 40 38457
30 150 تخته ای 1200 600 50 48464
31 150 تخته ای 1200 600 60 58093
32 150 تخته ای 1200 600 70 68388
33 150 تخته ای 1200 600 75 73243
34 150 تخته ای 1200 600 80 78142
35 150 تخته ای 1200 600 90 87894
36 150 تخته ای 1200 600 100 96014
37 200 تخته ای 1200 600 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1200 600 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1200 600 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1200 600 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1200 600 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1200 600 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1200 600 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 24000
47 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 27000
48 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 34000
49 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 37000
50 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 41000
51 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 43000
52 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 47000
53 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 52000
54 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 55000
55 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 27000
56 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 33000
57 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 41000
58 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 47000
59 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 50000
60 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 52000
61 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 57000
62 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 64000
63 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 67000
64 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 30000
65 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 35000
66 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 43000
67 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 50000
68 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 58000
69 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 62000
70 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 65000
71 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 70000
72 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 77000
73 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 33000
74 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 38000
75 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 45000
76 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 55000
77 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 63000
78 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 66000
79 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 73000
80 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 78000
81 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 84000
82 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 34000
83 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 42000
84 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 50000
85 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 59000
86 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 71000
87 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 72000
88 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 77000
89 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 85000
90 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 94000
91 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 36000
92 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 44000
93 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 52000
94 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 62000
95 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 72000
96 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 77000
97 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 80000
98 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 88000
99 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 95000
100 50 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته (kg/m3) حالت طول(m) عرض(m) ضخامت (inch) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه تهران 5550
2 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه تهران 6350
3 12 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه تهران 6500
4 12 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه تهران 7300
5 16 رول متالایز 10 1.2 2 کارخانه تهران 8150
6 16 رول آلومینیوم 10 1.2 2 کارخانه تهران 8950
7 10 رول متالایز 15 1.2 2 انبار اصفهان 5750
8 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 انبار اصفهان 7250
9 12 رول متالایز 20 1.2 1 انبار اصفهان 6750
10 12 رول آلومینیوم 20 1.2 2 انبار اصفهان 8100
11 16 رول 20 1.2 1 انبار اصفهان 6850
12 10 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه شیراز 5650
13 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه شیراز 7150
14 16 رول متالایز 20 1.2 2 کارخانه شیراز 8200
15 16 رول آلومینیوم 20 1.2 2 کارخانه شیراز 9650
16 16 رول متالایز 20 1.2 1 کارخانه شیراز 5250
17 16 رول آلومینیوم 20 1.2 1 کارخانه شیراز 6600
18 12 رول متالایز 20 1.2 2 کارخانه شیراز 6600
19 12 رول آلومینیوم 20 1.2 2 کارخانه شیراز 8100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 290
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 310
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 330
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 430
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 570
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 600
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 800
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 900
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان تماس بگیرید
10 پیچ سرمته شیروانی 1.5 MAX تماس بگیرید
11 پیچ سرمته شیروانی 2 MAX 310
12 پیچ سرمته شیروانی 2.5 MAX 330
13 پیچ سرمته شیروانی 3 MAX 350
14 پیچ سرمته شیروانی 4 MAX 450
15 پیچ سرمته شیروانی 5 MAX 590
16 پیچ سرمته شیروانی 6 MAX 620
17 پیچ سرمته شیروانی 8 MAX 820
18 پیچ سرمته شیروانی 10 MAX 920
19 پیچ سرمته شیروانی 12 MAX 1100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8550
3 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
4 2.7 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
5 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
6 3.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
7 4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8450
8 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8550
10 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
11 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
12 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
13 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8450
14 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
17 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
18 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8550
19 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8550
20 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
21 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
22 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8400
23 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8450
24 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
25 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8550
26 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
27 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
28 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
29 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
30 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
31 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
32 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
33 2.5 7*7 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 115000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 140000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 165000
4 سنگین 1 1.2 45 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 120000
9 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 143000
10 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 176000
11 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت نمودار
1 8 2φ8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 6470
2 10 2φ10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 6150
3 10 2φ12 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 6020
4 10 2φ14 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5790
5 10 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5750
6 12 2φ12 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5960
7 12 2φ14 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5760
8 12 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5740
9 14 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 5680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 140000
2 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 150000
3 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 160000
4 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 180000
5 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 200000
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 140000
7 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 150000
8 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 160000
9 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 180000
10 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 200000
11 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 146000
12 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 153000
13 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 155000
14 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
15 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 173000
16 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
17 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 214000
18 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 156000
19 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 167000
20 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 165000
21 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 176000
22 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
23 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 203000
24 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 221000
25 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
33 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
34 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 کارخانه اصفهان 8350
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران 8200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 760
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1100
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1500
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1900
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2200
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2700
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 3700
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 3900
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4300
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 4700
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 6300
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 7800
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 8900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 10000
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 12800
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 13900
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 14800
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 17200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی55 2 سفید 20 سقفی 6.5 1 18200
2 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7 1.1 19200
3 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7 1.15 20700
4 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 23200
5 50الی55 2 سفید 20 سقفی 8.5 1.3 25200
6 50الی55 2 سفید 20 سقفی 9 1.4 26200
7 50الی55 2 سفید 20 سقفی 10 1.6 28200
8 50الی55 2 سفید 20 سقفی 12 2 41200
9 50الی55 2 سفید 25 سقفی 6.5 1.15 21700
10 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7 1.25 23200
11 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7 1.4 25200
12 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7.5 1.5 27200
13 50الی55 2 سفید 25 سقفی 8.5 1.65 30200
14 50الی55 2 سفید 25 سقفی 9 1.8 31700
15 50الی55 2 سفید 25 سقفی 10 2 34700
16 50الی55 2 سفید 25 سقفی 12 2.5 51200
17 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 6.5 0.65 14200
18 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 14700
19 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.8 15700
20 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.85 17700
21 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.95 17700
22 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 19200
23 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.1 19700
24 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 28200
25 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 6.5 0.8 15200
26 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 16400
27 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.95 18300
28 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 19400
29 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.15 21700
30 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 21700
31 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.3 24200
32 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.7 34200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 5425
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 7750
4 4 800 2 50 سفید 12400
5 5 1000 2 50 سفید 15500
6 6 1200 2 2 سفید 18600
7 8 1600 2 2 سفید 24800
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 10 2000 2 2 درخواستی 31000
12 12 2400 2 2 درخواستی 37200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 4560
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 6840
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 10640
6 5 900 2 2 درخواستی 13680
7 6 1100 2 2 درخواستی 16720
8 8 1600 2 2 درخواستی 24320
9 10 1800 2 2 درخواستی 27360
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 650000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 630000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 7050
2 مش 6ساده 15*15 7050
3 مش 6ساده 20*20 7050
4 مش 6ساده 25*25 7050
5 مش 6ساده 30*30 7050
6 مش 8ساده 10*10 7150
7 مش 8ساده 15*15 7150
8 مش 8ساده 20*20 7150
9 مش 8ساده 25*25 7150
10 مش 8ساده 30*30 7150
11 مش 8آجدار 10*10 5750
12 مش 8آجدار 15*15 5750
13 مش 8آجدار 20*20 5750
14 مش 8آجدار 25*25 5750
15 مش 8آجدار 30*30 5750
16 مش 10آجدار 10*10 5600
17 مش 10آجدار 15*15 5600
18 مش 10آجدار 20*20 5600
19 مش 10آجدار 25*25 5600
20 مش 10آجدار 30*30 5600
21 مش 12آجدار 10*10 5600
22 مش 12آجدار 15*15 5600
23 مش 12آجدار 20*20 5600
24 مش 12آجدار 25*25 5600
25 مش 12آجدار 30*30 5600
26 مش 14آجدار 10*10 5700
27 مش 14آجدار 15*15 5700
28 مش 14آجدار 20*20 5700
29 مش 14آجدار 25*25 5700
30 مش 14آجدار 30*30 5700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشمه وزن (گرم) عرض (cm) طول (cm) محل تحویل قیمت نمودار
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 300 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 7000
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 430 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 460 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 520 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 2 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه 8800
29 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 860 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه 9600
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه 10400
55 رابیتس 13 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه 10600
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه 10900
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه 11200
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه 11700
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه 12200
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1240 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه اصفهان 7050
2 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه اصفهان 7050
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران 6750
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران 6750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 توری گابیون 1.8 6*8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 توری گابیون 2 6*8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 توری گابیون 3 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 توری گابیون 2 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 توری گابیون 3 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
8 توری گابیون 2 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
9 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
10 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
11 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
12 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 11000
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 10900
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 10800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ایرانیت

ردیف نام محصول عرض(m) طول(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1 مترمربع انبار اصفهان 33000
2 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.25 مترمربع انبار اصفهان 33000
3 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.5 مترمربع انبار اصفهان 33000
4 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.8 مترمربع انبار اصفهان 33000
5 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2 مترمربع انبار اصفهان 33000
6 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2.25 مترمربع انبار اصفهان 33000
7 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 3 مترمربع انبار اصفهان 33000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده همه 4 نتیجه