محصولات پوشش سوله

 

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته (kg/m3) حالت طول(mm) عرض(mm) ضخامت(mm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1200 600 30 20500
2 80 تخته ای 1200 600 40 23500
3 80 تخته ای 1200 600 50 28500
4 80 تخته ای 1200 600 60 34000
5 80 تخته ای 1200 600 70 40500
6 80 تخته ای 1200 600 75 44450
7 80 تخته ای 1200 600 80 47200
8 80 تخته ای 1200 600 90 52700
9 80 تخته ای 1200 600 100 58200
10 100 تخته ای 1200 600 30 25200
11 100 تخته ای 1200 600 40 31800
12 100 تخته ای 1200 600 50 39500
13 100 تخته ای 1200 600 60 48300
14 100 تخته ای 1200 600 70 56000
15 100 تخته ای 1200 600 75 62000
16 100 تخته ای 1200 600 80 65600
17 100 تخته ای 1200 600 90 74150
18 100 تخته ای 1200 600 100 80500
19 120 تخته ای 1200 600 30 27400
20 120 تخته ای 1200 600 40 35100
21 120 تخته ای 1200 600 50 43900
22 120 تخته ای 1200 600 60 52150
23 120 تخته ای 1200 600 70 60500
24 120 تخته ای 1200 600 75 64800
25 120 تخته ای 1200 600 80 69750
26 120 تخته ای 1200 600 90 78000
27 120 تخته ای 1200 600 100 85700
28 150 تخته ای 1200 600 30 32000
29 150 تخته ای 1200 600 40 43350
30 150 تخته ای 1200 600 50 54350
31 150 تخته ای 1200 600 60 64800
32 150 تخته ای 1200 600 70 75800
33 150 تخته ای 1200 600 75 81300
34 150 تخته ای 1200 600 80 86800
35 150 تخته ای 1200 600 90 97800
36 150 تخته ای 1200 600 100 106600
37 200 تخته ای 1200 600 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1200 600 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1200 600 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1200 600 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1200 600 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1200 600 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1200 600 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 28000
47 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 31000
48 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 39000
49 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 42000
50 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 47000
51 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 49000
52 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 53000
53 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 59000
54 80 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 62000
55 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 31000
56 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 38000
57 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 47000
58 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 53000
59 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 56500
60 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 59000
61 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 64000
62 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 72000
63 100 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 75000
64 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 34500
65 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 40000
66 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 49000
67 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 57500
68 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 65000
69 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 70000
70 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 73000
71 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 79500
72 120 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 86000
73 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 38000
74 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 43000
75 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 51500
76 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 62000
77 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 72000
78 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 74500
79 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 82000
80 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 87000
81 130 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 94000
82 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 39000
83 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 48000
84 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 57000
85 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 66000
86 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 80000
87 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 81500
88 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 84700
89 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 95000
90 140 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 105000
91 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 30 41500
92 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 40 50000
93 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 50 59000
94 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 60 70000
95 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 70 81000
96 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 75 86000
97 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 80 89500
98 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 90 98000
99 150 پتویی - تورسیمی مطابق سفارش 950-1200 100 106000
100 50 تخته ای 1200 600 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1200 600 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1200 600 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته (kg/m3) حالت طول(m) عرض(m) ضخامت (inch) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه تهران 6500
2 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه تهران 7450
3 12 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه تهران 7600
4 12 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه تهران 8500
5 16 رول متالایز 10 1.2 2 کارخانه تهران 9500
6 16 رول آلومینیوم 10 1.2 2 کارخانه تهران 10500
7 10 رول متالایز 15 1.2 2 انبار اصفهان 6800
8 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 انبار اصفهان 8550
9 16 رول متالایز 10 1.2 2 انبار اصفهان 9800
10 16 رول آلومینیوم 10 1.2 2 انبار اصفهان 11450
11 16 رول متالایز 20 1.2 1 انبار اصفهان 6350
12 16 رول آلومینیوم 20 1.2 1 انبار اصفهان 8050
13 12 رول متالایز 15 1.2 2 انبار اصفهان 8050
14 12 رول آلومینیوم 15 1.2 2 انبار اصفهان 9850
15 20 رول متالایز 10 1.2 2 انبار اصفهان 11450
16 20 رول آلومینیوم 10 1.2 2 انبار اصفهان 13150
17 10 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه شیراز 6650
18 10 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه شیراز 8400
19 16 رول متالایز 10 1.2 2 کارخانه شیراز 9650
20 16 رول آلومینیوم 10 1.2 2 کارخانه شیراز 11300
21 16 رول متالایز 20 1.2 1 کارخانه شیراز 6200
22 16 رول آلومینیوم 20 1.2 1 کارخانه شیراز 7900
23 12 رول متالایز 15 1.2 2 کارخانه شیراز 7900
24 12 رول آلومینیوم 15 1.2 2 کارخانه شیراز 9700
25 20 رول متالایز 10 1.2 2 کارخانه شیراز 11300
26 20 رول آلومینیوم 10 1.2 2 کارخانه شیراز 13000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده برند قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان متفرقه 400
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان متفرقه 420
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان متفرقه 470
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان متفرقه 570
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان متفرقه 670
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان متفرقه 770
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان متفرقه 920
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان متفرقه 1020
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان متفرقه تماس بگیرید
11 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان MAX 420
12 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان MAX 450
13 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان MAX 520
14 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان MAX 620
15 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان MAX 720
16 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان MAX 820
17 پیچ سرمته شیروانی 8 تایوان MAX 970
18 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان MAX 1120
19 پیچ سرمته شیروانی 12 تایوان MAX 1400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2.2 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 13000
2 2.4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
3 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
4 2.7 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
5 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
6 4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
7 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
8 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
9 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
10 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
12 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 13000
13 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
14 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
15 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
16 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
17 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 12800
18 2.2 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
19 2.4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
20 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
21 2.7 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
25 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
26 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
27 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
28 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
29 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
30 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
31 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
32 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
33 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
34 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 140000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 190000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 220000
4 سنگین 1 1.2 45 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 140000
9 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 180000
10 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 210000
11 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

خرپا

ردیف میلگرد فوقانی میلگرد اصلی تحتانی محل تحویل قیمت برش خورده قیمت نمودار
1 8 2φ8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید تماس بگیرید
2 10 2φ10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9640
3 10 2φ12 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9620
4 10 2φ14 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9470
5 10 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9440
6 12 2φ12 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9660
7 12 2φ14 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9460
8 12 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9420
9 14 2φ16 کارخانه اصفهان تماس بگیرید 9400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
8 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
9 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
10 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
11 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
12 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 198000
13 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 195000
14 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 209000
15 پلی اورتان دیواری 7 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 215000
16 پلی اورتان دیواری 7 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 230000
17 پلی اورتان دیواری 10 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 240000
18 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 253000
19 پلی اورتان دیواری 15 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 287000
20 پلی اورتان دیواری 15 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 301000
21 پلی اورتان سقفی 2 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 180000
22 پلی اورتان سقفی 2 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 194000
23 پلی اورتان سقفی 3 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 190000
24 پلی اورتان سقفی 3 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 202000
25 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
26 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 207000
27 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 205000
28 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 218000
29 پلی اورتان سقفی 6 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 215000
30 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 230000
31 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
33 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
34 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
35 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
36 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
37 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
38 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
39 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
40 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 کارخانه اصفهان 13000
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران 13000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(mm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 1100
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1650
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 2200
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 2800
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 3300
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 4950
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 5350
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 6000
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 6300
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 7200
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 9130
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 11500
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 12900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 14500
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 18500
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 19600
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 22500
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 25500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی55 2 سفید 20 سقفی 6 1 22000
2 50الی55 2 سفید 20 سقفی 6.5 1.1 23500
3 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7 1.15 26000
4 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 27000
5 50الی55 2 سفید 20 سقفی 8.5 1.3 29500
6 50الی55 2 سفید 20 سقفی 9 1.4 31000
7 50الی55 2 سفید 20 سقفی 10 1.6 33000
8 50الی55 2 سفید 20 سقفی 12 2 47000
9 50الی55 2 سفید 25 سقفی 6 1.15 26500
10 50الی55 2 سفید 25 سقفی 6.5 1.25 28500
11 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7 1.4 31000
12 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7.5 1.5 32500
13 50الی55 2 سفید 25 سقفی 8.5 1.65 36000
14 50الی55 2 سفید 25 سقفی 9 1.8 37500
15 50الی55 2 سفید 25 سقفی 10 2 41000
16 50الی55 2 سفید 25 سقفی 12 2.5 58000
17 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 6 0.65 17500
18 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 6.5 0.75 18500
19 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.8 19000
20 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.85 20000
21 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.95 21000
22 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 23000
23 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.1 24000
24 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 32000
25 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 6 0.8 18500
26 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 6.5 0.9 20000
27 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.95 21000
28 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 23000
29 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.15 25000
30 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 26000
31 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.3 28000
32 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.7 39000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 6545
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 9350
4 4 800 2 2 سفید 14960
5 5 1000 2 2 سفید 18700
6 6 1200 2 2 سفید 22440
7 8 1600 2 2 سفید 29920
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 2 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 2 درخواستی تماس بگیرید
11 10 2000 2 2 درخواستی 37400
12 12 2400 2 2 درخواستی 44880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 5024
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 7538
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 950000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 935000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 9950
2 مش 6ساده 15*15 9950
3 مش 6ساده 20*20 9950
4 مش 6ساده 25*25 9950
5 مش 6ساده 30*30 9950
6 مش 8ساده 10*10 10150
7 مش 8ساده 15*15 10150
8 مش 8ساده 20*20 10150
9 مش 8ساده 25*25 10150
10 مش 8ساده 30*30 10150
11 مش 8آجدار 10*10 9950
12 مش 8آجدار 15*15 9950
13 مش 8آجدار 20*20 9950
14 مش 8آجدار 25*25 9950
15 مش 8آجدار 30*30 9950
16 مش 10آجدار 10*10 9450
17 مش 10آجدار 15*15 9450
18 مش 10آجدار 20*20 9450
19 مش 10آجدار 25*25 9450
20 مش 10آجدار 30*30 9450
21 مش 12آجدار 10*10 9450
22 مش 12آجدار 15*15 9450
23 مش 12آجدار 20*20 9450
24 مش 12آجدار 25*25 9450
25 مش 12آجدار 30*30 9450
26 مش 14آجدار 10*10 9550
27 مش 14آجدار 15*15 9550
28 مش 14آجدار 20*20 9550
29 مش 14آجدار 25*25 9550
30 مش 14آجدار 30*30 9550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشمه وزن (گرم) عرض (cm) طول (cm) محل تحویل قیمت نمودار
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 300 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 10700
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 430 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 460 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 520 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 2 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 650 60 240 کارخانه 16700
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 860 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه 17200
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 870 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه 18700
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه 19200
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه 20000
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه 20700
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه 21200
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1240 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1380 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه اصفهان 11000
2 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه اصفهان 11000
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران 10700
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران 10700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.8 6*6 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 توری گابیون 1.9 6*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 توری گابیون 2 6*8 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 توری گابیون 3 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 توری گابیون 2 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 توری گابیون 3 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
8 توری گابیون 2 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
9 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه تهران تماس بگیرید
10 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
11 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
12 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 11700
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 11650
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 11650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ایرانیت

ردیف نام محصول عرض(m) طول(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1 مترمربع انبار اصفهان 39000
2 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.25 مترمربع انبار اصفهان 39000
3 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.5 مترمربع انبار اصفهان 39000
4 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.8 مترمربع انبار اصفهان 39000
5 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2 مترمربع انبار اصفهان 39000
6 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2.25 مترمربع انبار اصفهان 39000
7 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 3 مترمربع انبار اصفهان 39000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده همه 4 نتیجه