پوشش سوله

پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 8105
2 80 تخته ای 1.2 60 40 10140
3 80 تخته ای 1.2 60 50 12425
4 80 تخته ای 1.2 60 60 14930
5 80 تخته ای 1.2 60 70 18075
6 80 تخته ای 1.2 60 75 19710
7 80 تخته ای 1.2 60 80 20850
8 80 تخته ای 1.2 60 90 23450
9 80 تخته ای 1.2 60 100 26055
10 100 تخته ای 1.2 60 30 9770
11 100 تخته ای 1.2 60 40 12430
12 100 تخته ای 1.2 60 50 15545
13 100 تخته ای 1.2 60 60 18845
14 100 تخته ای 1.2 60 70 21970
15 100 تخته ای 1.2 60 75 24440
16 100 تخته ای 1.2 60 80 25825
17 100 تخته ای 1.2 60 90 29310
18 100 تخته ای 1.2 60 100 31680
19 120 تخته ای 1.2 60 30 11910
20 120 تخته ای 1.2 60 40 15350
21 120 تخته ای 1.2 60 50 19360
22 120 تخته ای 1.2 60 60 23245
23 120 تخته ای 1.2 60 70 26855
24 120 تخته ای 1.2 60 75 29040
25 120 تخته ای 1.2 60 80 31265
26 120 تخته ای 1.2 60 90 35190
27 120 تخته ای 1.2 60 100 38720
28 150 تخته ای 1.2 60 30 14950
29 150 تخته ای 1.2 60 40 19190
30 150 تخته ای 1.2 60 50 24210
31 150 تخته ای 1.2 60 60 29040
32 150 تخته ای 1.2 60 70 34205
33 150 تخته ای 1.2 60 75 36640
34 150 تخته ای 1.2 60 80 39100
35 150 تخته ای 1.2 60 90 43990
36 150 تخته ای 1.2 60 100 48060
37 200 تخته ای 1.2 60 30 20030
38 200 تخته ای 1.2 60 40 25450
39 200 تخته ای 1.2 60 50 31980
40 200 تخته ای 1.2 60 60 38720
41 200 تخته ای 1.2 60 70 44975
42 200 تخته ای 1.2 60 75 48420
43 200 تخته ای 1.2 60 80 51590
44 200 تخته ای 1.2 60 90 57995
45 200 تخته ای 1.2 60 100 64380
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 10380
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 13050
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 15190
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 18430
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 21440
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 22660
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 24110
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 27170
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 29675
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12785
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 16095
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 19335
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22755
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 27035
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27800
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29600
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 33105
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 36670
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15370
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 18665
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 22530
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27030
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 31525
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33730
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 34355
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 38410
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 41810
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16615
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19780
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 24377
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 29317
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 34176
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 35490
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 37260
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 41990
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 45705
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 17900
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22535
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27070
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 31860
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 37840
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 38918
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41440
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46345
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 51330
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19210
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23330
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 28165
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 33780
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 39405
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42160
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 42945
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 48010
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 52260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 46500
2 10 رول 1.2 20 1 56000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته 3 تایوان 115
2 پیچ سرمته 5 تایوان 135
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری حصاری

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
5 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3750
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3700
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3700
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3700
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه 3700
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 44000
2 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 65000
3 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان 55000
4 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
5 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 2890
2 نورد گرم 8قلابی 2990
3 نورد گرم 12 2995
4 نورد گرم 14،16 3030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 77500
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 80500
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 80500
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 83500
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 71000
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 76000
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 81000
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 89000
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 98000
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 77000
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 81000
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 85000
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 94000
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 102000
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 71800
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 75300
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 78800
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85800
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 92800
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 71800
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 75300
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 78800
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 85800
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم 92800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 3680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر 360
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 450
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 610
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 780
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 960
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1160
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 1680
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2140
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2550
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3500
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 4400
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 5600
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 7000
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 8400
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 9800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 9500
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 10300
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 10800
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 12000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 13500
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 18000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 11500
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 12500
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 13200
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 14500
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 16300
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 22500
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 6600
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 7200
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 8000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 10500
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 12500
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 8000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 8600
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 9500
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 10500
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 11500
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 14800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 2 سفید 1995
2 2 400 2 2 سفید 2280
3 3 500 2 2 سفید 2850
4 4 800 2 2 سفید 4560
5 5 1000 2 2 سفید 5700
6 6 1200 2 2 سفید 6840
7 8 1600 2 2 سفید تماس بگیرید
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 3 440 2 50 درخواستی 2565
2 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
3 2 300 1 50 درخواستی 1710
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 286000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق کرکره شهرکرد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
3 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
4 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق کرکره فولاد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
3 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
5 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
6 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
7 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
8 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
9 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
10 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
11 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
12 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
13 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
14 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
15 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
16 سبز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
17 سفید انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
18 نارنجی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
19 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
20 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
21 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
22 قهوه ای انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
23 آبی انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
24 قرمز انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
25 گالوانیزه انواع کرکره(فولاد مبارکه) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 2610
2 مش 6ساده 15*15 2610
3 مش 6ساده 20*20 2610
4 مش 6ساده 25*25 2610
5 مش 6ساده 30*30 2610
6 مش 8ساده 10*10 2640
7 مش 8ساده 15*15 2640
8 مش 8ساده 20*20 2640
9 مش 8ساده 25*25 2640
10 مش 8ساده 30*30 2640
11 مش 8آجدار 10*10 2470
12 مش 8آجدار 15*15 2470
13 مش 8آجدار 20*20 2470
14 مش 8آجدار 25*25 2470
15 مش 8آجدار 30*30 2470
16 مش 10آجدار 10*10 2500
17 مش 10آجدار 15*15 2500
18 مش 10آجدار 20*20 2500
19 مش 10آجدار 25*25 2500
20 مش 10آجدار 30*30 2500
21 مش 12آجدار 10*10 2640
22 مش 12آجدار 15*15 2640
23 مش 12آجدار 20*20 2640
24 مش 12آجدار 25*25 2640
25 مش 12آجدار 30*30 2640
26 مش 14آجدار 10*10 2780
27 مش 14آجدار 15*15 2780
28 مش 14آجدار 20*20 2780
29 مش 14آجدار 25*25 2780
30 مش 14آجدار 30*30 2780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول قیمت نمودار
1 رابیتس 9 3 370 60 240 2000
2 رابیتس 9 3 400 60 240 2050
3 رابیتس 11 3 490 60 240 2500
4 رابیتس 11 3 550 60 240 2700
5 رابیتس 11 3 660 60 240 3100
6 رابیتس 13 3 470 60 240 2550
7 رابیتس 13 3 500 60 240 2600
8 رابیتس 13 3 550 60 240 2750
9 رابیتس 13 3 600 60 240 2760
10 رابیتس 13 3 620 60 240 2950
11 رابیتس 13 3 690 60 240 3250
12 رابیتس 13 3 700 60 240 3100
13 رابیتس 13 3 770 60 240 3400
14 رابیتس 13 3 800 60 240 3410
15 رابیتس 13 3 840 60 240 3800
16 رابیتس 13 3 900 60 240 3700
17 رابیتس 13 3 930 60 240 4200
18 رابیتس 13 3 1000 60 240 4100
19 رابیتس 13 3 1040 60 240 4650
20 رابیتس 13 3 1100 60 240 4650
21 رابیتس 13 3 1200 60 240 5100
22 رابیتس 13 3 1230 60 240 5300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 2710
2 توری پرسی 2*1 4*4 2710
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*5 3750
2 توری جوشی (مش) 6 ، 5 2900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 70 4700
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 60 4600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه