قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
2 80 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
3 80 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
4 80 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
5 80 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
6 80 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
7 80 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
8 80 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
9 80 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
10 100 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
11 100 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
12 100 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
13 100 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
14 100 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
15 100 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
16 100 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
17 100 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
18 100 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
19 120 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
20 120 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
21 120 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
22 120 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
23 120 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
24 120 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
25 120 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
26 120 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
27 120 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
28 150 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
29 150 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
30 150 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
31 150 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
32 150 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
33 150 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
34 150 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
35 150 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
36 150 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 10507
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 13207
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 15371
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 18654
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 21581
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 22813
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 24278
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 27357
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 29885
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 12874
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 16208
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 19468
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 22914
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 27216
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 27990
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 29804
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 33332
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 36918
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 15475
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 18792
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 22689
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 27216
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 31750
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 33962
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 34595
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 38676
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 42097
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16732
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 19916
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 24544
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 29519
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 34411
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 35736
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 37517
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 42281
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 46020
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 18023
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 22691
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 27256
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 32080
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 38103
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 39185
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 41725
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 46665
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 51686
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 19344
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 23490
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 28362
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 34020
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 39677
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 42452
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 43244
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 48344
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 52622
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 50600
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 46100
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 140
2 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 165
3 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 220
4 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro تماس بگیرید
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro تماس بگیرید
6 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
7 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro تماس بگیرید
8 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro تماس بگیرید
9 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 5020
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
5 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 4820
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 4720
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 3970
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 5670
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 7520
20 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8970
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 62200
2 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 77200
3 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
5 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
7 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سبک 3.4 1.2 رول کارخانه تهران 61200
10 سبک 3.4 1.5 رول کارخانه تهران 72200
11 سنگین 3.4 1.2 رول کارخانه تهران 77200
12 سنگین 3.4 1.5 رول کارخانه تهران 93200
13 سنگین 3.4 1.8 رول کارخانه تهران 109200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 3580
2 نورد گرم 8قلابی تماس بگیرید
3 نورد گرم 12 3830
4 نورد گرم 14،16 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 73900
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 77900
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 73500
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 76500
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 78500
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 112700
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 81500
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 115700
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی انبار اصفهان 4720
2 سیم خاردار خطی کارخانه تهران 4720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 520
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 715
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 935
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1160
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1410
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2100
8 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 2480
9 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 2990
10 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 3680
11 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 5000
12 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 6400
13 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 8100
14 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 9770
15 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 11450
16 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 2210
17 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 2690
18 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 4150
19 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 5780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 11550
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 12650
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 7950
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 8650
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 13050
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 14850
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 9150
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 9850
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 15850
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 22850
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 10850
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 15350
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 13650
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 15750
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 9350
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 10850
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 16350
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 18350
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 11050
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 12350
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 19850
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 28350
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 13850
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 19350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 2400
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 3420
4 4 800 2 50 سفید 5460
5 5 1000 2 50 سفید 6820
6 6 1200 2 2 سفید 8180
7 8 1600 2 2 سفید 10900
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
12 10 2000 2 2 درخواستی 13620
13 12 2400 2 2 درخواستی 16340
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 3 450 2 50 درخواستی 3350
2 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
3 2 300 1 50 درخواستی تماس بگیرید
4 2 300 2 50 درخواستی 2240
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 322000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 3490
2 مش 6ساده 15*15 3490
3 مش 6ساده 20*20 3490
4 مش 6ساده 25*25 3490
5 مش 6ساده 30*30 3490
6 مش 8ساده 10*10 3520
7 مش 8ساده 15*15 3520
8 مش 8ساده 20*20 3520
9 مش 8ساده 25*25 3520
10 مش 8ساده 30*30 3520
11 مش 8آجدار 10*10 2950
12 مش 8آجدار 15*15 2950
13 مش 8آجدار 20*20 2950
14 مش 8آجدار 25*25 2950
15 مش 8آجدار 30*30 2950
16 مش 10آجدار 10*10 2920
17 مش 10آجدار 15*15 2920
18 مش 10آجدار 20*20 2920
19 مش 10آجدار 25*25 2920
20 مش 10آجدار 30*30 2920
21 مش 12آجدار 10*10 3080
22 مش 12آجدار 15*15 3080
23 مش 12آجدار 20*20 3080
24 مش 12آجدار 25*25 3080
25 مش 12آجدار 30*30 3080
26 مش 14آجدار 10*10 3140
27 مش 14آجدار 15*15 3140
28 مش 14آجدار 20*20 3140
29 مش 14آجدار 25*25 3140
30 مش 14آجدار 30*30 3140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
60 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
66 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
3 رابیتس 11 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
4 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 11 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
9 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه 4120
54 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
13 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
15 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه 4720
26 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 9 3 330 60 240 انبار اصفهان 2470
31 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه 4910
52 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه 5020
55 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 11 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه 5220
18 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه 5320
45 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه 5370
47 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 9 3 380 60 240 انبار اصفهان 2570
2 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 2920
59 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان 2720
84 رابیتس 13 3 520 60 240 انبار اصفهان 3770
61 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان 3870
62 رابیتس 13 3 600 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
63 رابیتس 13 2 720 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
73 رابیتس 9 3 450 60 240 کارخانه 3020
70 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه 5570
80 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه 5720
29 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه 3220
81 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه 3570
74 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
75 رابیتس 9 3 620 60 240 کارخانه 3620
71 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه 6020
22 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه 6320
76 رابیتس 9 3 740 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه 6470
83 رابیتس 13 3 1350 60 240 کارخانه 6620
64 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان 4470
85 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان 5170
65 رابیتس 13 3 1020 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان 3780
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان 3780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*5 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 توری گابیون 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 توری گابیون 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 توری فرنگی 1.2 کارخانه تهران 59200
6 توری فرنگی 1.5 کارخانه تهران 67200
7 توری فرنگی 1.8 کارخانه تهران 78200
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 5150
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 60 تماس بگیرید
3 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 5150
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه