محصولات پوشش سوله

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 12725
2 80 تخته ای 1.2 60 40 15925
3 80 تخته ای 1.2 60 50 19515
4 80 تخته ای 1.2 60 60 23445
5 80 تخته ای 1.2 60 70 28385
6 80 تخته ای 1.2 60 75 30950
7 80 تخته ای 1.2 60 80 32740
8 80 تخته ای 1.2 60 90 36825
9 80 تخته ای 1.2 60 100 40910
10 100 تخته ای 1.2 60 30 15340
11 100 تخته ای 1.2 60 40 19515
12 100 تخته ای 1.2 60 50 24405
13 100 تخته ای 1.2 60 60 29585
14 100 تخته ای 1.2 60 70 34500
15 100 تخته ای 1.2 60 75 38375
16 100 تخته ای 1.2 60 80 40550
17 100 تخته ای 1.2 60 90 46025
18 100 تخته ای 1.2 60 100 49750
19 120 تخته ای 1.2 60 30 18710
20 120 تخته ای 1.2 60 40 24100
21 120 تخته ای 1.2 60 50 30395
22 120 تخته ای 1.2 60 60 36495
23 120 تخته ای 1.2 60 70 42165
24 120 تخته ای 1.2 60 75 45595
25 120 تخته ای 1.2 60 80 49090
26 120 تخته ای 1.2 60 90 55255
27 120 تخته ای 1.2 60 100 60790
28 150 تخته ای 1.2 60 30 31450
29 150 تخته ای 1.2 60 40 39955
30 150 تخته ای 1.2 60 50 50210
31 150 تخته ای 1.2 60 60 60790
32 150 تخته ای 1.2 60 70 70615
33 150 تخته ای 1.2 60 75 76025
34 150 تخته ای 1.2 60 80 81000
35 150 تخته ای 1.2 60 90 91055
36 150 تخته ای 1.2 60 100 101080
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 17370
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 21830
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 25490
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 30835
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 35690
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 37710
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 40135
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 45225
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 49405
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 21285
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 26795
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 32185
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 37880
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 44995
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 46270
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 49270
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 55105
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 61030
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 25585
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 31065
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 37510
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 44995
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 52475
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 56145
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 57190
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 63935
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 69595
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 27660
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 32925
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 40575
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 48795
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 56885
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 59075
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 62020
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 69895
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 76075
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 27205
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 34250
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 41140
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 48420
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 57510
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 59145
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 62980
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 70435
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 78015
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 31980
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 38830
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 46885
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 56240
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 65590
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 70180
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 71485
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 79920
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 86990
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 کارخانه تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه 5300
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
12 10 رول متالایز 1.2 15 2 انبار اصفهان 5555
13 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 انبار اصفهان تماس بگیرید
14 12 رول متالایز 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 انبار اصفهان تماس بگیرید
16 16 رول 1.2 20 1 انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 300
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 342
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 370
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 460
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 705
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 715
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 780
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان تماس بگیرید
9 پیچ سرمته شیروانی 12 تایوان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9500
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9300
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9300
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9300
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 9300
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
20 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9250
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9200
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9200
23 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9200
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9200
25 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
26 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 9250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 110000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 140000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان 160000
4 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
7 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
10 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 110000
11 سبک 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 120000
13 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 4900
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 125000
2 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 135000
3 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 135000
4 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 144000
5 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 135000
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 135000
7 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 145000
8 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 153000
9 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 130000
10 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 145000
11 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 138000
12 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 154000
13 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 166500
14 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
15 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 202000
16 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 144000
17 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 159000
18 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 154000
19 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 169000
20 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
21 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
22 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
23 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 انبار اصفهان 9000
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران 9500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 750
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1100
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1500
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1900
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2200
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2800
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 3800
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 4000
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4300
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 4900
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 6300
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 7800
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 9000
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 9900
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 12900
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 15000
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 17000
20 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 14000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 22000
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 25000
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 28000
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 29000
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 31500
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 47000
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 27000
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 30000
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 33500
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 35000
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 39000
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 57000
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 16000
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 18000
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.9 19000
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 20000
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 22000
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 32000
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 19000
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 21000
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.1 23000
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 24500
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 26500
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 38000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 5600
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 8000
4 4 800 2 50 سفید 12800
5 5 1000 2 50 سفید 16000
6 6 1200 2 2 سفید 19200
7 8 1600 2 2 سفید 25600
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
12 10 2000 2 2 درخواستی 32000
13 12 2400 2 2 درخواستی 38400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 4350
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 6525
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 10150
6 5 900 2 2 درخواستی 13050
7 6 1100 2 2 درخواستی 15950
8 8 1600 2 2 درخواستی 23200
9 10 1800 2 2 درخواستی 26100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 555000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 530000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 6000
2 مش 6ساده 15*15 6000
3 مش 6ساده 20*20 6000
4 مش 6ساده 25*25 6000
5 مش 6ساده 30*30 6000
6 مش 8ساده 10*10 6300
7 مش 8ساده 15*15 6300
8 مش 8ساده 20*20 6300
9 مش 8ساده 25*25 6300
10 مش 8ساده 30*30 6300
11 مش 8آجدار 10*10 5250
12 مش 8آجدار 15*15 5250
13 مش 8آجدار 20*20 5250
14 مش 8آجدار 25*25 5250
15 مش 8آجدار 30*30 5250
16 مش 10آجدار 10*10 5100
17 مش 10آجدار 15*15 5100
18 مش 10آجدار 20*20 5100
19 مش 10آجدار 25*25 5100
20 مش 10آجدار 30*30 5100
21 مش 12آجدار 10*10 5300
22 مش 12آجدار 15*15 5300
23 مش 12آجدار 20*20 5300
24 مش 12آجدار 25*25 5300
25 مش 12آجدار 30*30 5300
26 مش 14آجدار 10*10 5400
27 مش 14آجدار 15*15 5400
28 مش 14آجدار 20*20 5400
29 مش 14آجدار 25*25 5400
30 مش 14آجدار 30*30 5400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 780 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه 10100
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه 10900
23 رابیتس 9 3 740 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه 11100
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه 11600
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه 11000
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه 11300
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 940 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه 12100
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه 12300
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه 13100
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان 6700
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان 6700
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران 6400
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران 6400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 انبار اصفهان 9000
2 توری گابیون 1.8 6*8 انبار اصفهان 9000
3 توری گابیون 2 6*8 انبار اصفهان 9000
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان 9000
5 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران 130000
6 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران 140000
7 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران 160000
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 توری گابیون 3 کارخانه تهران 9200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 7600
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 7400
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 7400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه