قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 11300
2 80 تخته ای 1.2 60 40 14020
3 80 تخته ای 1.2 60 50 17025
4 80 تخته ای 1.2 60 60 20370
5 80 تخته ای 1.2 60 70 24530
6 80 تخته ای 1.2 60 75 26700
7 80 تخته ای 1.2 60 80 28250
8 80 تخته ای 1.2 60 90 31670
9 80 تخته ای 1.2 60 100 35150
10 100 تخته ای 1.2 60 30 13480
11 100 تخته ای 1.2 60 40 17020
12 100 تخته ای 1.2 60 50 21160
13 100 تخته ای 1.2 60 60 25550
14 100 تخته ای 1.2 60 70 29700
15 100 تخته ای 1.2 60 75 32980
16 100 تخته ای 1.2 60 80 34830
17 100 تخته ای 1.2 60 90 39460
18 100 تخته ای 1.2 60 100 42610
19 120 تخته ای 1.2 60 30 16340
20 120 تخته ای 1.2 60 40 20915
21 120 تخته ای 1.2 60 50 26230
22 120 تخته ای 1.2 60 60 31395
23 120 تخته ای 1.2 60 70 36220
24 120 تخته ای 1.2 60 75 39110
25 120 تخته ای 1.2 60 80 42130
26 120 تخته ای 1.2 60 90 47270
27 120 تخته ای 1.2 60 100 51560
28 150 تخته ای 1.2 60 30 20370
29 150 تخته ای 1.2 60 40 26025
30 150 تخته ای 1.2 60 50 32680
31 150 تخته ای 1.2 60 60 39125
32 150 تخته ای 1.2 60 70 45960
33 150 تخته ای 1.2 60 75 49230
34 150 تخته ای 1.2 60 80 52465
35 150 تخته ای 1.2 60 90 58965
36 150 تخته ای 1.2 60 100 64380
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 13900
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 17450
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 20300
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 24620
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 28510
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 30115
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 32055
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 36110
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 39450
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 16995
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 21395
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 25700
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 30250
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 35925
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 36950
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 39345
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 43995
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 48735
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 20425
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 24810
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 29950
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 35925
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 41895
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 44830
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 45665
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 51055
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 55570
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 22090
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 26290
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 32395
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 38965
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 45425
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 47175
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 49525
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 55815
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 60750
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 23795
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 29955
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 35975
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 42345
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 50295
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 51725
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 55080
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 61600
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 68230
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 25535
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 31010
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 37440
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 44905
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 52375
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 56040
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 57085
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 63820
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 69460
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 تماس بگیرید
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 تماس بگیرید
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده نام تجاری قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان max 340
2 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان max 380
3 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان max 470
4 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان max 580
5 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان hamro تماس بگیرید
6 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان hamro تماس بگیرید
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
8 پیچ سرمته خودکاری 3 تایوان hamro تماس بگیرید
9 پیچ سرمته خودکاری 5 تایوان hamro تماس بگیرید
10 پیچ سرمته خودکاری 7.5 تایوان hamro تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7500
6 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7500
10 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7500
12 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
11 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7550
13 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
14 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 7200
17 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 6000
18 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 8650
19 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 11500
20 2.8 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران 13700
21 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
22 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
23 2.9 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
24 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سنگین 3.4 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
3 سنگین 1 1.2 45 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
4 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
5 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تماس بگیرید
6 سبک 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
7 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
8 سنگین 3.4 1.2 55 رول انبار اصفهان تماس بگیرید
9 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 96000
10 سبک 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران 122000
11 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 118000
12 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 3970
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی 4020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
2 پلی اورتان دیواری 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
3 پلی اورتان دیواری 10 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
4 پلی اورتان سقفی 4 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
5 پلی اورتان سقفی 5 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
6 پلی اورتان سقفی 6 50 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران تماس بگیرید
7 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
8 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 120000
9 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
10 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 127000
11 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
12 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
13 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
14 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
15 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 126000
16 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
17 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 133000
18 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
19 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
20 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه تماس بگیرید
21 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
22 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
23 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
24 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
25 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 سیم خاردار خطی کارخانه تهران 7300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 665
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 935
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1320
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 1540
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 1920
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 2970
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 3080
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 3200
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 3510
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 3970
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر 5150
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 6300
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 7320
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 8080
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 10220
18 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 12350
19 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7 1.1 15900
2 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 16900
3 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 8 1.25 18400
4 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 9 1.4 19900
5 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 10 1.6 21900
6 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی 12 2.2 تماس بگیرید
7 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7 1.25 18400
8 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 7.5 1.45 20400
9 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 8 1.6 22900
10 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 9 1.8 24400
11 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 10 2 26900
12 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی 12 2.5 تماس بگیرید
13 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 10900
14 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.8 11400
15 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 8 0.9 12900
16 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 13900
17 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.2 15900
18 50الی65 1الی2 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 تماس بگیرید
19 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 12900
20 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 13900
21 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 8 1.1 15400
22 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 16900
23 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.4 18400
24 50الی65 1الی2 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.8 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 3550
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 5070
4 4 800 2 50 سفید 8100
5 5 1000 2 50 سفید 10120
6 6 1200 2 2 سفید 12140
7 8 1600 2 2 سفید تماس بگیرید
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی 6670
10 6 1100 2 3 درخواستی 10470
11 8 1600 2 3 درخواستی 15220
12 10 2000 2 2 درخواستی 17120
13 12 2400 2 2 درخواستی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی تماس بگیرید
2 2 300 2 50 درخواستی 2570
3 3 450 2 50 درخواستی 3845
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 5970
6 5 900 2 2 درخواستی 7670
7 6 1100 2 2 درخواستی 9370
8 8 1600 2 2 درخواستی 13620
9 10 1800 2 2 درخواستی 15320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 472500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 5500
2 مش 6ساده 15*15 5500
3 مش 6ساده 20*20 5500
4 مش 6ساده 25*25 5500
5 مش 6ساده 30*30 5500
6 مش 8ساده 10*10 5500
7 مش 8ساده 15*15 5500
8 مش 8ساده 20*20 5500
9 مش 8ساده 25*25 5500
10 مش 8ساده 30*30 5500
11 مش 8آجدار 10*10 4800
12 مش 8آجدار 15*15 4800
13 مش 8آجدار 20*20 4800
14 مش 8آجدار 25*25 4800
15 مش 8آجدار 30*30 4800
16 مش 10آجدار 10*10 4700
17 مش 10آجدار 15*15 4700
18 مش 10آجدار 20*20 4700
19 مش 10آجدار 25*25 4700
20 مش 10آجدار 30*30 4700
21 مش 12آجدار 10*10 4950
22 مش 12آجدار 15*15 4950
23 مش 12آجدار 20*20 4950
24 مش 12آجدار 25*25 4950
25 مش 12آجدار 30*30 4950
26 مش 14آجدار 10*10 5000
27 مش 14آجدار 15*15 5000
28 مش 14آجدار 20*20 5000
29 مش 14آجدار 25*25 5000
30 مش 14آجدار 30*30 5000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان 6420
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان 7520
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان 7520
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان 9520
11 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان 10520
12 رابیتس 13 3 1020 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 740 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 490 60 240 کارخانه تماس بگیرید
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
30 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 3 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 670 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 750 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه تماس بگیرید
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه تماس بگیرید
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه تماس بگیرید
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 950 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه تماس بگیرید
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه تماس بگیرید
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1250 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 انبار اصفهان 5850
2 توری پرسی 2*1 4*4 انبار اصفهان 5850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*5 انبار اصفهان تماس بگیرید
2 توری گابیون 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 توری گابیون 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
5 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران 96000
6 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران 112000
7 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران 131000
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 توری گابیون کارخانه تهران 7250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 7370
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 7370
3 گریتینگ تسمه در چهارپهلو 3*30 3*15 100*30 33 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه