محصولات پوشش سوله

 

کاربردهای پشم سنگ

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام پوشش سوله و گاردریل بپیوندید

قیمت پشم سنگ

ردیف دانسیته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت(cm) قیمت نمودار
1 80 تخته ای 1.2 60 30 21350
2 80 تخته ای 1.2 60 40 26900
3 80 تخته ای 1.2 60 50 33200
4 80 تخته ای 1.2 60 60 40000
5 80 تخته ای 1.2 60 70 48750
6 80 تخته ای 1.2 60 75 53300
7 80 تخته ای 1.2 60 80 56400
8 80 تخته ای 1.2 60 90 63600
9 80 تخته ای 1.2 60 100 70700
10 100 تخته ای 1.2 60 30 25900
11 100 تخته ای 1.2 60 40 33200
12 100 تخته ای 1.2 60 50 41800
13 100 تخته ای 1.2 60 60 50850
14 100 تخته ای 1.2 60 70 59500
15 100 تخته ای 1.2 60 75 66250
16 100 تخته ای 1.2 60 80 70100
17 100 تخته ای 1.2 60 90 79600
18 100 تخته ای 1.2 60 100 86200
19 120 تخته ای 1.2 60 30 31800
20 120 تخته ای 1.2 60 40 41300
21 120 تخته ای 1.2 60 50 52300
22 120 تخته ای 1.2 60 60 63000
23 120 تخته ای 1.2 60 70 72900
24 120 تخته ای 1.2 60 75 79000
25 120 تخته ای 1.2 60 80 85000
26 120 تخته ای 1.2 60 90 95900
27 120 تخته ای 1.2 60 100 106600
28 150 تخته ای 1.2 60 30 40200
29 150 تخته ای 1.2 60 40 51800
30 150 تخته ای 1.2 60 50 65700
31 150 تخته ای 1.2 60 60 79000
32 150 تخته ای 1.2 60 70 93200
33 150 تخته ای 1.2 60 75 100000
34 150 تخته ای 1.2 60 80 107000
35 150 تخته ای 1.2 60 90 120000
36 150 تخته ای 1.2 60 100 131300
37 200 تخته ای 1.2 60 30 تماس بگیرید
38 200 تخته ای 1.2 60 40 تماس بگیرید
39 200 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
40 200 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
41 200 تخته ای 1.2 60 70 تماس بگیرید
42 200 تخته ای 1.2 60 75 تماس بگیرید
43 200 تخته ای 1.2 60 80 تماس بگیرید
44 200 تخته ای 1.2 60 90 تماس بگیرید
45 200 تخته ای 1.2 60 100 تماس بگیرید
46 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 24800
47 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 31000
48 80 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 36000
49 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 44100
50 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 51000
51 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 53870
52 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 57700
53 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 64800
54 80 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 71000
55 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 30000
56 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 38000
57 100 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 46000
58 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 54500
59 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 64700
60 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 66400
61 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 70700
62 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 79000
63 100 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 87800
64 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 36300
65 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 44200
66 120 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 53600
67 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 64500
68 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 75400
69 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 80700
70 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 82200
71 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 92000
72 120 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 101000
73 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 39300
74 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 46900
75 130 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 58500
76 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 70000
77 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 81750
78 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 84900
79 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 90000
80 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 101000
81 130 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 110000
82 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 38600
83 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 48860
84 140 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 58900
85 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 70000
86 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 82700
87 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 85880
88 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 91000
89 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 101500
90 140 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 112500
91 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 30 45600
92 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 40 55600
93 150 پتویی - تورسیمی 1.2 5 50 67300
94 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 60 80900
95 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 70 95000
96 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 75 102300
97 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 80 103000
98 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 90 116000
99 150 پتویی - تورسیمی 1.2 3 100 126000
100 50 تخته ای 1.2 60 50 تماس بگیرید
101 50 تخته ای 1.2 60 60 تماس بگیرید
102 80 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
103 100 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
104 120 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
105 150 تخته ای 1.2 60 120 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پشم شیشه

ردیف دانیسته حالت عرض(m) طول(m) ضخامت (INCH) محل تحویل قیمت نمودار
1 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
2 10 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
3 16 رول 1.2 10 2 کارخانه تماس بگیرید
4 10 رول 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
5 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
6 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
7 8 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
8 8 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه تماس بگیرید
9 12 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
10 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه تماس بگیرید
11 16 رول 1.2 20 1 کارخانه تماس بگیرید
12 10 رول متالایز 1.2 15 2 انبار اصفهان 5850
13 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 انبار اصفهان 7050
14 12 رول متالایز 1.2 20 1 انبار اصفهان 6850
15 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 انبار اصفهان 8000
16 16 رول 1.2 20 1 انبار اصفهان 6850
17 10 رول متالایز 1.2 15 2 کارخانه شیراز 5750
18 10 رول آلومینیوم 1.2 15 2 کارخانه شیراز 6900
19 16 رول متالایز 1.2 20 2 کارخانه شیراز 8400
20 16 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه شیراز 9650
21 16 رول متالایز 1.2 20 1 کارخانه شیراز 5400
22 16 رول آلومینیوم 1.2 20 1 کارخانه شیراز 6600
23 12 رول متالایز 1.2 20 2 کارخانه شیراز 6700
24 12 رول آلومینیوم 1.2 20 2 کارخانه شیراز 7850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پیچ

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 290
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 310
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 340
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 410
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 590
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 690
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 790
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 810
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان تماس بگیرید
10 پیچ سرمته شیروانی 1.5 MAX تماس بگیرید
11 پیچ سرمته شیروانی 2 MAX 300
12 پیچ سرمته شیروانی 2.5 MAX 320
13 پیچ سرمته شیروانی 3 MAX 340
14 پیچ سرمته شیروانی 4 MAX 440
15 پیچ سرمته شیروانی 5 MAX 540
16 پیچ سرمته شیروانی 6 MAX 620
17 پیچ سرمته شیروانی 8 MAX 820
18 پیچ سرمته شیروانی 10 MAX 920
19 پیچ سرمته شیروانی 12 MAX 1100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت فنس

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 3 3*3 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 2.3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8050
3 2.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8050
4 2.7 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7850
5 3 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7850
6 3.5 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7850
7 4 4*4 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8050
8 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
9 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
10 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
11 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
12 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
13 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
14 4.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
15 4.75 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
16 2.2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
17 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
18 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
19 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
20 2.5 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
21 2.7 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
22 3 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 7800
23 4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه اصفهان 8000
24 2 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
25 2.4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
26 2.5 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
27 2.7 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
28 3 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
29 4 5*5 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
30 2.2 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
31 2.4 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
32 2.8 6*6 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
33 2.2 8*8 درخواستی درخواستی رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت توری مرغی

ردیف مفتول چشمه عرض طول حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 115000
2 نیمه سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 150000
3 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه اصفهان 185000
4 سنگین 1 1.2 45 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 سبک 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 نیمه سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 سنگین 3.4 1.2 55 رول کارخانه اصفهان تماس بگیرید
8 سبک 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 115000
9 نیمه سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران 135000
10 سنگین 3.4 1.2 45 رول کارخانه تهران 165000
11 سنگین 3.4 1.5 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سنگین 3.4 1.8 45 رول کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خرپا

ردیف نوع نورد سایز قیمت نمودار
1 نورد گرم 8،10جوشی 5190
2 نورد گرم 8،10قلابی تماس بگیرید
3 نورد سرد 8،10جوشی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ساندویچ پانل

ردیف نام محصول ضخامت ساندویچ پانل (cm) ضخامت (mm) عرض(m) طول(m) رنگ محل تحویل قیمت نمودار
1 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 140000
2 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 150000
3 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 160000
4 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 180000
5 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 200000
6 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 140000
7 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 150000
8 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 160000
9 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 180000
10 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ تهران 200000
11 پلی اورتان دیواری 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 146000
12 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 153000
13 پلی اورتان دیواری 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
14 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 162000
15 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 173000
16 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 192000
17 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 214000
18 پلی اورتان سقفی 4 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 156000
19 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 167000
20 پلی اورتان سقفی 5 0.4 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 165000
21 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 176000
22 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 185000
23 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 203000
24 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه 221000
25 پلی اورتان سقفی 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
26 پلی اورتان سقفی 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
27 پلی اورتان سقفی 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
28 پلی اورتان سقفی 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
29 پلی اورتان سقفی 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
30 پلی اورتان دیواری 4 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
31 پلی اورتان دیواری 5 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
32 پلی اورتان دیواری 6 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
33 پلی اورتان دیواری 8 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
34 پلی اورتان دیواری 10 0.5 1 دلخواه دوطرف رنگ کارخانه قم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سیم خاردار

ردیف نام نوع مفتول فاصله بین خارها (cm) گرماژ(kg) متراژ(m) محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-25 150-200 کارخانه اصفهان 8000
2 سیم خاردار خطی 2*2/5 8-10 20-26 150-200 کارخانه تهران 7900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم

ردیف عرض (cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 1 درخواستی سفید 0.5 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
2 1 درخواستی سفید 1 ورقی متغیر متغیر 850
3 1 درخواستی سفید 2 ورقی متغیر متغیر 1200
4 1 درخواستی سفید 3 ورقی متغیر متغیر 1650
5 1 درخواستی سفید 4 ورقی متغیر متغیر 2100
6 1 درخواستی سفید 5 ورقی متغیر متغیر 2400
7 1 درخواستی سفید 6 ورقی متغیر متغیر 3000
8 1 درخواستی سفید 7 ورقی متغیر متغیر 4200
9 1 درخواستی سفید 8 ورقی متغیر متغیر 4400
10 1 درخواستی سفید 9 ورقی متغیر متغیر 4700
11 1 درخواستی سفید 10 ورقی متغیر متغیر 5400
12 1 درخواستی سفید 12 ورقی متغیر متغیر 7000
13 1 درخواستی سفید 13 ورقی متغیر متغیر تماس بگیرید
14 1 درخواستی سفید 15 ورقی متغیر متغیر 8600
15 1 درخواستی سفید 18 ورقی متغیر متغیر 9900
16 1 درخواستی سفید 20 ورقی متغیر متغیر 11000
17 1 درخواستی سفید 25 ورقی متغیر متغیر 14000
18 1 درخواستی سفید 28 ورقی متغیر متغیر 15500
19 1 درخواستی سفید 30 ورقی متغیر متغیر 16500
20 1 درخواستی سفید 35 ورقی متغیر متغیر 19000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فوم سقفی

ردیف عرض(cm) طول رنگ ضخامت(cm) نوع دانسیته وزن(kg) قیمت نمودار
1 50الی55 2 سفید 20 سقفی 6.5 1 19500
2 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7 1.1 21000
3 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7 1.15 23500
4 50الی55 2 سفید 20 سقفی 7.5 1.2 24500
5 50الی55 2 سفید 20 سقفی 8.5 1.3 27500
6 50الی55 2 سفید 20 سقفی 9 1.4 28500
7 50الی55 2 سفید 20 سقفی 10 1.6 31500
8 50الی55 2 سفید 20 سقفی 12 2 44500
9 50الی55 2 سفید 25 سقفی 6.5 1.15 23500
10 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7 1.25 25500
11 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7 1.4 27500
12 50الی55 2 سفید 25 سقفی 7.5 1.5 29500
13 50الی55 2 سفید 25 سقفی 8.5 2.65 33500
14 50الی55 2 سفید 25 سقفی 9 1.8 35500
15 50الی55 2 سفید 25 سقفی 10 2 38500
16 50الی55 2 سفید 25 سقفی 12 2.5 55000
17 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 6.5 0.65 14000
18 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.75 15500
19 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7 0.8 17500
20 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 7.5 0.85 18000
21 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 8.5 0.95 19000
22 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 9 1 21000
23 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 10 1.1 22500
24 66 1 سفید 20 سقفی کرومیت 12 1.5 30500
25 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 6.5 0.8 16500
26 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.9 18000
27 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7 0.95 19500
28 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 7.5 1 21000
29 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 8.5 1.15 23000
30 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 9 1.2 24000
31 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 10 1.3 26500
32 66 1 سفید 25 سقفی کرومیت 12 1.7 37500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 50 سفید 5775
2 2 400 2 50 سفید تماس بگیرید
3 3 500 2 50 سفید 8250
4 4 800 2 50 سفید 13200
5 5 1000 2 50 سفید 16500
6 6 1200 2 2 سفید 19800
7 8 1600 2 2 سفید 26400
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 10 2000 2 2 درخواستی 33000
12 12 2400 2 2 درخواستی 39600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 300 1 50 درخواستی 4350
2 2 400 2 50 درخواستی تماس بگیرید
3 3 450 2 50 درخواستی 6525
4 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
5 4 700 2 2 درخواستی 10150
6 5 900 2 2 درخواستی 13050
7 6 1100 2 2 درخواستی 15950
8 8 1600 2 2 درخواستی 23200
9 10 1800 2 2 درخواستی 26100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گاردریل

ردیف نام تعداد(بسته) قیمت نمودار
1 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 گالوانیزه 1 595000
2 گاردریل به طول 4/17- تیرآهن نمره 14- پایه 1/5 متر آبکاری گرم- ست پیچ و مهره- یک عدد ضربه گیر ورق 2 رنگی 1 565000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مش

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 4830
2 مش 6ساده 15*15 4830
3 مش 6ساده 20*20 4830
4 مش 6ساده 25*25 4830
5 مش 6ساده 30*30 4830
6 مش 8ساده 10*10 4880
7 مش 8ساده 15*15 4880
8 مش 8ساده 20*20 4880
9 مش 8ساده 25*25 4880
10 مش 8ساده 30*30 4880
11 مش 8آجدار 10*10 4590
12 مش 8آجدار 15*15 4590
13 مش 8آجدار 20*20 4590
14 مش 8آجدار 25*25 4590
15 مش 8آجدار 30*30 4590
16 مش 10آجدار 10*10 4490
17 مش 10آجدار 15*15 4490
18 مش 10آجدار 20*20 4490
19 مش 10آجدار 25*25 4490
20 مش 10آجدار 30*30 4490
21 مش 12آجدار 10*10 4640
22 مش 12آجدار 15*15 4640
23 مش 12آجدار 20*20 4640
24 مش 12آجدار 25*25 4640
25 مش 12آجدار 30*30 4640
26 مش 14آجدار 10*10 4740
27 مش 14آجدار 15*15 4740
28 مش 14آجدار 20*20 4740
29 مش 14آجدار 25*25 4740
30 مش 14آجدار 30*30 4740
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رابیتس

ردیف نام ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت نمودار
2 رابیتس 9 3 280 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
1 رابیتس 9 3 300 60 200 انبار اصفهان تماس بگیرید
13 رابیتس 9 3 320 60 240 کارخانه تماس بگیرید
14 رابیتس 9 3 350 60 240 کارخانه تماس بگیرید
5 رابیتس 13 3 500 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
6 رابیتس 13 3 550 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
7 رابیتس 13 3 580 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
8 رابیتس 13 3 650 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
9 رابیتس 13 2 740 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
10 رابیتس 13 3 800 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
11 رابیتس 13 3 900 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
12 رابیتس 13 3 1000 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
3 رابیتس 9 3 360 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
15 رابیتس 9 3 360 60 240 کارخانه تماس بگیرید
16 رابیتس 9 3 370 60 240 کارخانه تماس بگیرید
17 رابیتس 9 3 400 60 240 کارخانه 6600
4 رابیتس 9 3 420 60 240 انبار اصفهان تماس بگیرید
18 رابیتس 9 3 430 60 240 کارخانه تماس بگیرید
32 رابیتس 13 3 470 60 240 کارخانه تماس بگیرید
24 رابیتس 11 3 450 60 240 کارخانه تماس بگیرید
19 رابیتس 9 3 500 60 240 کارخانه 7000
25 رابیتس 11 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
33 رابیتس 13 3 500 60 240 کارخانه تماس بگیرید
26 رابیتس 11 3 510 60 240 کارخانه تماس بگیرید
27 رابیتس 11 3 590 60 240 کارخانه 8300
34 رابیتس 13 3 530 60 240 کارخانه تماس بگیرید
35 رابیتس 13 3 540 60 240 کارخانه تماس بگیرید
28 رابیتس 11 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
36 رابیتس 13 2 550 60 240 کارخانه تماس بگیرید
37 رابیتس 13 3 560 60 240 کارخانه تماس بگیرید
20 رابیتس 9 3 590 60 240 کارخانه تماس بگیرید
21 رابیتس 9 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
38 رابیتس 13 3 600 60 240 کارخانه تماس بگیرید
39 رابیتس 13 3 610 60 240 کارخانه تماس بگیرید
22 رابیتس 9 3 700 60 240 کارخانه تماس بگیرید
40 رابیتس 13 3 620 60 240 کارخانه تماس بگیرید
41 رابیتس 13 3 650 60 240 کارخانه تماس بگیرید
29 رابیتس 11 3 670 60 240 کارخانه 9500
30 رابیتس 11 3 860 60 240 کارخانه تماس بگیرید
42 رابیتس 13 3 660 60 240 کارخانه تماس بگیرید
43 رابیتس 13 3 690 60 240 کارخانه تماس بگیرید
31 رابیتس 11 3 870 60 240 کارخانه 9800
44 رابیتس 13 3 700 60 240 کارخانه 8600
45 رابیتس 13 3 710 60 240 کارخانه تماس بگیرید
46 رابیتس 13 3 730 60 240 کارخانه تماس بگیرید
23 رابیتس 9 3 850 60 240 کارخانه تماس بگیرید
47 رابیتس 13 3 740 60 240 کارخانه تماس بگیرید
48 رابیتس 13 3 770 60 240 کارخانه تماس بگیرید
49 رابیتس 13 3 790 60 240 کارخانه تماس بگیرید
50 رابیتس 13 3 800 60 240 کارخانه تماس بگیرید
51 رابیتس 13 3 810 60 240 کارخانه تماس بگیرید
52 رابیتس 13 3 820 60 240 کارخانه تماس بگیرید
53 رابیتس 13 3 830 60 240 کارخانه 9100
54 رابیتس 13 3 840 60 240 کارخانه تماس بگیرید
55 رابیتس 13 3 860 60 240 کارخانه تماس بگیرید
56 رابیتس 13 3 880 60 240 کارخانه 9300
57 رابیتس 13 3 890 60 240 کارخانه تماس بگیرید
58 رابیتس 13 3 900 60 240 کارخانه تماس بگیرید
59 رابیتس 13 3 910 60 240 کارخانه تماس بگیرید
60 رابیتس 13 3 920 60 240 کارخانه 10000
61 رابیتس 13 3 930 60 240 کارخانه تماس بگیرید
62 رابیتس 13 3 940 60 240 کارخانه تماس بگیرید
63 رابیتس 13 3 960 60 240 کارخانه تماس بگیرید
64 رابیتس 13 3 970 60 240 کارخانه تماس بگیرید
65 رابیتس 13 3 980 60 240 کارخانه تماس بگیرید
66 رابیتس 13 3 1000 60 240 کارخانه تماس بگیرید
67 رابیتس 13 3 1010 60 240 کارخانه تماس بگیرید
68 رابیتس 13 3 1020 60 240 کارخانه تماس بگیرید
69 رابیتس 13 3 1040 60 240 کارخانه تماس بگیرید
70 رابیتس 13 3 1050 60 240 کارخانه 10700
71 رابیتس 13 3 1060 60 240 کارخانه تماس بگیرید
72 رابیتس 13 3 1080 60 240 کارخانه تماس بگیرید
73 رابیتس 13 3 1090 60 240 کارخانه تماس بگیرید
74 رابیتس 13 3 1100 60 240 کارخانه 11000
75 رابیتس 13 3 1110 60 240 کارخانه تماس بگیرید
76 رابیتس 13 3 1120 60 240 کارخانه تماس بگیرید
77 رابیتس 13 3 1150 60 240 کارخانه تماس بگیرید
78 رابیتس 13 3 1160 60 240 کارخانه تماس بگیرید
79 رابیتس 13 3 1170 60 240 کارخانه تماس بگیرید
80 رابیتس 13 3 1200 60 240 کارخانه تماس بگیرید
81 رابیتس 13 3 1210 60 240 کارخانه تماس بگیرید
82 رابیتس 13 3 1230 60 240 کارخانه تماس بگیرید
83 رابیتس 13 3 1240 60 240 کارخانه تماس بگیرید
84 رابیتس 13 3 1270 60 240 کارخانه تماس بگیرید
85 رابیتس 13 3 1300 60 240 کارخانه تماس بگیرید
86 رابیتس 13 3 1340 60 240 کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


توری پرسی

ردیف نام ابعاد چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه اصفهان 5700
2 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه اصفهان 5700
3 توری پرسی 2*1 2*2 کارخانه تهران 5600
4 توری پرسی 2*1 4*4 کارخانه تهران 5600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گابیون

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 کارخانه اصفهان 10000
2 توری گابیون 1.8 6*8 کارخانه اصفهان 10000
3 توری گابیون 2 6*8 کارخانه اصفهان 10000
4 توری گابیون 3 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 توری گابیون 2 8*10 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 توری گابیون 3 8*10 کارخانه تهران 8000
8 توری گابیون 2 8*10 کارخانه تهران 7100
9 توری گابیون 1.8 8*10 کارخانه تهران 6300
10 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران 110000
11 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران 120000
12 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران 140000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


گریتینگ

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 10000
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 9700
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 9700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ایرانیت

ردیف نام محصول عرض(m) طول(m) واحد محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1 مترمربع انبار اصفهان 30000
2 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.25 مترمربع انبار اصفهان 30000
3 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.5 مترمربع انبار اصفهان 30000
4 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 1.75 مترمربع انبار اصفهان 30000
5 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2 مترمربع انبار اصفهان 30000
6 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 2.25 مترمربع انبار اصفهان 30000
7 ورق ایرانیت سیمانی 1.1 3 مترمربع انبار اصفهان 30000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه