لیست قیمت گریتینگ

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام نوع باربر رابط مش بندی وزن قیمت نمودار
1 گریتینگ تسمه در تسمه 3*30 3*30 100*30 35 9400
2 گریتینگ تسمه در نیمه تسمه 3*30 3*15 100*30 30 9200
3 گریتینگ تسمه در میلگرد 3*30 3*15 100*30 30 9200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.