بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۵:۱۸
ردیفنامقطر (inch)قطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
14114.32633.7کارخانه کچو 24,030
2260.32617.7کارخانه کچو 24,030
3260.32.2620.45کارخانه کچو 23,570
4388.92626.1کارخانه کچو 24,030
51 1/248.32614کارخانه کچو 24,030
61 1/248.32.2615.2کارخانه کچو 23,570
7133.4269.6کارخانه کچو 24,030
8133.42.2610.5کارخانه کچو 23,570
91 1/442.22612.2کارخانه کچو 24,030
101 1/442.22.2613.2کارخانه کچو 23,570
113/426.7267.8کارخانه کچو 24,030
121/221.3266کارخانه کچو تماس بگیرید
بروزرسانی ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۵:۱۹
ردیفنامقطر (inch)قطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
14114.32.5642.15کارخانه کچو 22,570
21 1/248.32.5617.4کارخانه کچو 22,570
3260.32.5622.2کارخانه کچو 22,570
4388.92.5632.7کارخانه کچو 22,570
5133.42.5612.1کارخانه کچو تماس بگیرید
61 1/442/22.5615.18کارخانه کچو 22,570

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0