ورق st52
4 کارخانه 72 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
166*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
286*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
3106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
4126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
5156*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه ساوه تماس بگیرید
686*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
7106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
8126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
9156*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
1086*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
11106*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
12126*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
13156*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
1466*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه تهران تماس بگیرید
1536*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
1646*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
1756*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
1866*1/5شیتفولاد مبارکهکارخانه تماس بگیرید
1966*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2086*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان 16500
21106*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
22126*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان 16800
23156*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان 16200
2456*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان 16500
2536*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2646*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان 16000
274.56*1/5شیتفولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
150شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
260شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
380شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
435شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
540شیت2*طولاکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
635شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
740شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
850شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
960شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1040شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1112شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1215شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1320شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1425شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1530شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1640شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
1725شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1835شیت12*2اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
1910شیت2*6اکسین اهوازبنگاه تهران تماس بگیرید
2015شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2120شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2225شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2330شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2420شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18500
2525شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18500
2630شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 18500
2760شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
2810شیت2*6اکسین اهوازبنگاه اصفهان تماس بگیرید
2920شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
3010شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
3112شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 19500
3215شیت2*6اکسین اهوازکارخانه اهواز 19500
3315شیت2*12اکسین اهوازکارخانه اهواز تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
18شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
312شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
415شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
56شیت6*1.5فولاد مبارکهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ردیفنامضخامت(mm)حالتابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
120شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه 15400
225شیت1.5*6فولاد اهوازکاویانکارخانه 15400
330شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
435شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه 15400
540شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه 15400
645شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه تماس بگیرید
750شیت1.5* طول دلخواهفولاد اهوازکاویانکارخانه 15400

‌ لینک های مفید