مرکزآهن

دفتر فروش     35155-031

031-33332323

جدول وزن میلگرد

جدول وزن میلگرد

جدول وزن مخصوص میلگرد

برای محاسبه وزن میلگرد استاندارد از فرمول ذیل استفاده می گردد.

توجه داشته باشید که تمامی ابعاد در فرمول موجود بر اساس میلیمتر می باشد و وزن نهایی میلگرد بر اساس کیلوگرم محاسبه شده است.

محاسبه وزن میلگرد آجدار

وزن میلگرد در ۲۲ کارخانه تولید کننده کشور به شرح زیر می باشد.  برای محاسبه وزن سایر میلگرد های استاندارد موجود در بازار با قطر و طول های متغیر نیز می توان از همین شیوه بهره برد. وزن محاسبه شده توسط این فرمول به وزن جهانی طبق استاندارد دین مشهور است.

این شیوه محاسبه وزن برای انواع میلگرد ساده ، آجدار و کلاف مورد استفاده قرار می گیرد.

مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

وزن هر شاخه میلگرد (kg)810121416182022252832
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶24۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان۷٫۵11۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶3036۴۶٫۴۵۸٫۵76
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱28۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹10۱۳٫۷18۲۲٫۹۲۹٫۶
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱7۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳23۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶56۷۳٫۱
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵15202530
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد آریان فولاد71014182330
وزن میلگرد سیرجان10
۱۰٫۵
13
۱۳٫۴
۱۷٫۵۲۲٫۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫2
۱۴٫6
۱۸٫۸
۱9٫2
24
۲۴٫۴
29
۲۹٫۴
36
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵1924۲۹٫۵36۴۶٫۵
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
18
۱۸٫۵
2428
29
وزن میلگرد شاهرود18
۱۹٫۵
24
25
۲۹٫۵
31
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵
19
23
24
۲۹٫۵35
۳۵٫۵
وزن میلگرد شمس تهران۹٫۵
10
وزن میلگرد دماوند1517
18
وزن میلگرد کرمان19
وزن میلگرد الیگودرزکلاف 500 کیلوییکلاف 500 کیلوییکلاف 500 کیلویی
وزن میلگرد شیرازکلاف 320 کیلوییکلاف 320 کیلوییکلاف 320 کیلوییکلاف 320 کیلویی
وزن میلگرد راد همدان9.513.517.521.5273142

نکته: سطرهای خالی در جدول فوق نشان دهنده عدم تولید این نوع از میلگرد توسط کارخانه مورد نظر می باشد. همچنین دو وزن در یک سایز برای یک کارخانه نشان دهنده تلرانس وزنی برای این نوع از میلگرد می باشد.