همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

در شرایط فعلی میلگرد بخریم یا نه ؟

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه و انبار

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5200
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5200
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5200
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5000
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4900
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5000
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4900
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4900
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5230
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5230
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5230
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5030
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4930
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5030
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4930
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.