0
مرکزآهنقیمت میلگرد

قیمت میلگرد

56 کارخانه
قیمت میلگرد اصفهان
قیمت میلگرد اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 180 تومان 27,250
2,453
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 280 تومان 24,220
2,180
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 280 تومان 24,310
2,188
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 90 تومان 24,130
2,172
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 90 تومان 24,130
2,172
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 90 تومان 24,130
2,172
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 90 تومان 24,130
2,172
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
کاهش 90 تومان 24,130
2,172
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 90 تومان 24,400
2,196
میلگرد 36 ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
قیمت میلگرد ابرکوه
قیمت میلگرد ابرکوه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 135 تومان 23,670
2,130
میلگرد 16 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 135 تومان 23,670
2,130
میلگرد 18 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 140 تومان 23,580
2,122
میلگرد 20 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 140 تومان 23,580
2,122
میلگرد 25 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 28 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 32 ابرکوه یزدA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 140 تومان 23,580
2,122
قیمت میلگرد نیشابور
قیمت میلگرد نیشابور
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 16 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 18 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 20 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 22 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 25 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 28 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت24,770
2,229
میلگرد 32 نیشابورA3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
قیمت میلگرد بافق
قیمت میلگرد بافق
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 27,700
2,493
میلگرد 10 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 25,600
2,304
میلگرد 12 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 25,400
2,286
میلگرد 14 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 24,670
2,220
میلگرد 16 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 24,670
2,220
میلگرد 18 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 20 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 24,500
2,205
میلگرد 25 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 200 تومان 24,500
2,205
میلگرد 28 بافق یزدA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد جهان فولاد سیرجان
میلگرد جهان فولاد سیرجان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 8 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 275 تومان 25,140
2,263
میلگرد 14 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 275 تومان 24,130
2,172
میلگرد 16 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 275 تومان 24,130
2,172
میلگرد 18 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 270 تومان 23,760
2,138
میلگرد 20 جهان فولاد سیرجانA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 270 تومان 23,760
2,138
قیمت میلگرد میانه
قیمت میلگرد میانه
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 میانهA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 8 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 370 تومان 24,220
2,180
میلگرد 16 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 370 تومان 24,220
2,180
میلگرد 18 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 370 تومان 24,220
2,180
میلگرد 20 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 22 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 370 تومان 24,220
2,180
میلگرد 25 میانهA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 370 تومان 24,220
2,180
قیمت میلگرد راد همدان
قیمت میلگرد راد همدان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۲:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 راد همدانA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 265 تومان 26,490
2,384
میلگرد 10 راد همدانA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 265 تومان 26,215
2,359
میلگرد 8 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 270 تومان 25,850
2,327
میلگرد 14 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 290 تومان 25,690
2,312
میلگرد 16 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 290 تومان 25,690
2,312
میلگرد 18 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 290 تومان 25,690
2,312
میلگرد 20 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 290 تومان 25,690
2,312
میلگرد 22 راد همدانA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 290 تومان 25,690
2,312
قیمت میلگرد ظفر بناب
قیمت میلگرد ظفر بناب
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,460
2,291
میلگرد 10 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,275
2,275
میلگرد 12 ظفر بنابA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,275
2,275
میلگرد 14 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,000
2,250
میلگرد 16 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,000
2,250
میلگرد 18 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,000
2,250
میلگرد 20 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,000
2,250
میلگرد 22 ظفر بنابA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
ثابت25,000
2,250
قیمت میلگرد شاهین بناب
قیمت میلگرد شاهین بناب
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۱۱:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 8 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 شاهین بنابA2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 8 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 10 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 395 تومان 24,955
2,246
میلگرد 16 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 395 تومان 24,955
2,246
میلگرد 18 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 395 تومان 24,955
2,246
میلگرد 20 شاهین بنابA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 395 تومان 24,955
2,246
قیمت میلگرد زاگرس
قیمت میلگرد زاگرس
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۸۰۱:۰۳
نام محصولآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم
افزایش 185 تومان 23,855
2,147
میلگرد 28 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-
میلگرد 30 صبا فولاد زاگرسA3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم
تماس بگیرید
-

اطلاع از قیمت میلگرد به صورت روزانه یکی از نیازهای مهم خریداران مقاطع فولادی و پیمانکاران به حساب می‌آید. دلیل این امر را می‌توان اهمیت استفاده از انواع میلگرد در صنعت و ساخت و ساز دانست از این رو اطلاع از تغییرات لحظه‌ای قیمت میلگرد بسیار ضروری است. قیمت میلگرد نیز مانند دیگر مقاطع موجود در بازار فولاد نوسانات زیادی را به صورت روزانه تجربه می‌کند. برای افزایش رضایت خریداران، اطلاع‌رسانی در خصوص قیمت روز میلگرد برای شرکت‌های بازرگانی و کارخانجات از اهمیت بالایی برخوردار است. کارخانه‌های مختلفی در ایران میلگرد آجدار تولید می‌کنند که قیمت امروز میلگرد با توجه به تولیدکننده تغییر می‌کند. مجموعه ما یکی از بزرگترین شرکت‌های بازرگانی فروش میلگرد در ایران است؛ خریداران می‌توانند قیمت روز میلگرد را در سایت مرکزآهن بررسی و با توجه به آن برای تکمیل خرید تصمیم بگیرند.

قیمت روز میلگرد

در زمان خرید، اطلاع از قیمت روز میلگرد فاکتور مهمی برای مشتری به حساب می‌آید. دلیل اهمیت این موضوع این است که در محاسبات هزینه ساخت پروژه، قیمت هر شاخه میلگرد کمک زیادی به مصرف‌کننده خواهدکرد. برای بررسی و مشاهده قیمت امروز میلگرد به کمک مجموعه بزرگ مرکزآهن، به سه روش می‌توانید اقدام کنید که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

  1. روش اول خرید میلگرد و استعلام قیمت از طریق تلگرام است. انواع میلگرد با توجه به کارخانه قیمت گذاری می‌شود. برای اطلاع دقیق از قیمت روز میلگرد از طریق تلگرام، عبارت قیمت میلگرد را در کانال مجموعه جست‌وجو کنید و محصول موردنظر خود را بیابید. کانال تلگرام مجموعه، هر روز هفته از ساعت 8 تا 5 فعالیت داشته و قیمت میلگرد تمامی کارخانجات را به مشتریان ارائه می‌دهد.
  2. استعلام آنلاین قیمت انواع میلگرد به کمک وبسایت و اپلیکیشن مرکزآهن. امکان مشاهده قیمت میلگرد کارخانجات مختلف به صورت رایگان از این طریق در اختیار مشتری قرار داده می‌شود. تمام داده‌های ارائه شده در این کانال‌ها به روز و لحظه‌ای است. علاوه بر مشاهده نرخ قیمت میلگرد شما می توانید وضعیت بازار آهن را نیز در سایت و اپلیکیشن بررسی کنید.
  3. برای اطلاع از قیمت روز و خرید میلگرد از کارخانه، می توانید به وسیله شماره تلفن‌های شرکت نیز اقدام کنید. برای استفاده از این روش با شماره 03191009009 و 02191009009 تماس گرفته، از کارشناس فروش، قیمت میلگرد را با توجه به کارخانه، آج میلگرد (A1,A2,A3,A4)و وزن استعلام کنید. علاوه بر استعلام قیمت امروز میلگرد، درخواست اطلاع از ویژگی محصولات و نوسانات بازار نیز برای شما فراهم شده است.

مشتریان مرکزآهن می‌توانند به صورت حضوری و تلفنی برای دریافت مشاوره مرتبط با انواع میلگرد اقدام کنند. در زمان مشاوره قیمت، ویژگی‌ها و تحلیل بازار در خدمت شما قرار داده خواهد شد. خرید انواع میلگرد و نکاتی که باید پس از خرید بررسی کنید: هنگام خرید میلگرد در نوع آجدار، ساده، کلاف یا آلیاژی بررسی ویژگی‌ها به طور دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است. اطلاع از تک تک ویژگی‌های میلگرد آجدار به انبار صحیح آن کمک می‌کند چرا که انبار تمام انواع میلگرد به یک روش باعث آسیب و زنگ‌زدگی کالا خواهد شد. در هنگام بررسی ویژگی‌ها، علامت اختصاری، گرید و تعداد شاخه خریداری شده را نیز بررسی کنید.

قیمت میلگرد به روز و لحظه‌ای

قیمت میلگرد امروز

در هنگام خرید میلگرد لازم است به آخرین به روزرسانی ارائه شده از قیمت توجه کنید زیرا خرید تنها با قیمت نهایی امکان‌پذیر است. همانطور که اعلام کردیم، سه روش برای استعلام قیمت روز میلگرد در مجموعه ما فراهم شده است. مشتریان گرامی می‌توانند برای استعلام قیمت با توجه به وزن خرید و تعداد شاخه‌ها از تمام این روش‌ها استفاده کنند. در صورتی که نیازمند پیش فاکتور خرید میلگرد هستید با کارشناسان مجموعه تماس گرفته و در نیم ساعت این فاکتور را دریافت کنید. توجه داشته باشید که پیش فاکتور خرید میلگرد در حال حاضر تنها از طریق تماس تلفنی امکان‌پذیر است. شما می‌توانید برای خرید روزانه میلگرد تمام کارخانه‌های ایران از طریق مرکزآهن اقدام کنید. خرید میلگرد از مرکزآهن امتیازهای خاص خود را برای مشتری فراهم می‌کند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان امکان خرید به صورت خرده را نام برد. شما همچنین می‌توانید خرید را به راحتی از هر کارخانه‌ای در ایران تکمیل کنید چرا که ما یکی از بزرگترین تامین‌ کننده‌های میلگرد آجدار در ایران هستیم. خرید از کارخانه در بیشتر مواقع به صورت بندیل امکان پذیر بوده که خرید از بازرگانی آهن آلات مرکزآهن اصفهان این معضل را از بین برده است. لازم به ذکراست که میلگرد به صورت شاخه‌ای و کیلویی را تنها می‌توانید با آخرین قیمت بازار تهیه کنید. آخرین قیمت لحظه ای میلگرد توسط کارشناس خرید قابل استعلام بوده و همچنین روی سایت قرار می‌گیرد. از مهم ترین موارد موثر روی قیمت آهن آلات می‌توان به نوسان بازار ارز، عرضه و تقاضا، هزینه مواد اولیه، هزینه حمل و نقل و … اشاره کرد. تمام فاکتورهای قیمت میلگرد توسط تیم خبره مورد بررسی قرار گرفته و پایین‌ترین قیمت برای خرید آسان مشتری اعلام می‌گردد. امکان خرید اینترنتی میلگرد با آخرین قیمت روز نیز در سایت مرکزآهن فراهم شده است. برای این کار تنها کافیست سفارش خود را در سایت ثبت کرده و سپس منتظر تماس کارشناسان ما باشید. تکمیل و نهایی سازی با توجه به فاکتور خرید میلگرد پس از تماس کارشناس با شما انجام خواهد شد.

قیمت میلگرد آجدار

پس از دریافت قیمت امروز میلگرد آجدار و نهایی شدن تصمیم شما، کارشناسان مجموعه مرکزآهن جهت پاسخگویی به نحوه و زمان ارسال بار به طور کامل در خدمت شما هستند. محاسبه و اعلام دقیق زمان تحویل تنها پس از خرید میلگرد و اعلام دقیق محل ارسال وجود دارد. مرکزآهن پس از کنترل کیفیت بار شما، برای ارسال آن اقدام می‌کند زیرا ارسال میلگردهای استاندارد برای مشتریان یکی از اولویت‌های ما محسوب می‌شود. استانداردها در زمان خرید میلگرد از کارخانه و انبار مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشتری بتواند با اطمینان خاطر کالای خود را تهیه کند. جهت خرید میلگرد قیمت امروز از اقصی نقاط ایران با بهترین کیفیت با ما تماس بگیرید.

انواع میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار در سه گرید A2، A3 و A4 تقسیم‌بندی می‌شوند که هریک دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند. از مهم‌ترین تفاوت‌های این سه دسته می‌توان به نوع آج و کاربرد آن‌ها اشاره کرد. برای مثال میلگرد A2 برای ساخت خاموت و مش استفاده شده و دارای آج‌های مارپیچی است. میلگرد A3 مصرف بیشتری در ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی داشته و نسبت به نوع اول مقاومت و استحکام بیشتری دارد. نوع A4 نیز یکی از انواع میلگرد آجدار محبوب در میان خریداران است که نسبت به سایر گریدها مقاومت و سختی بالاتری دارد. این محصول به روش ترمکس تولید شده و کاربرد فراوانی در صنایع مختلف به خود اختصاص داده است.

انواع میلگرد آجدار

میلگرد 14

میلگرد 14 یکی از سایزهای متداول تولیدی در اکثر کارخانجات فولادی بوده و یکی از پرفروش‌ترین محصولات بازار به حساب می‌آید. دلیل استقبال زیاد از میلگرد سایز 14 را می‌توان کاربرد زیاد آن در تیر و ستون‌های سازه و ساخت فونداسیون دانست. همچنین میلگرد سایز 14 معمولا در انواع ساده و آجدار و گرید A3 در بازار موجوداست. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ابعاد، مشخصات و قیمت میلگرد 14 می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. در جداول ارائه شده در این صفحه نیز لیست کامل کارخانجات تولیدکننده میلگرد 14 به همراه قیمت و وزن برای شما آورده شده است.

میلگرد 12

میلگرد 12 نیز مصرف بالایی در صنایع مختلف داشته و به دلیل وزن پایین‌تر نسبت به میلگرد 14، از قیمت کمتری نیز برخوردار است. قیمت میلگرد 12 تحت تاثیر عوامل مختلفی به صورت روزانه دچار تغییر می‌شود که از جمله این پارامترها می‌توان به میزان عرضه و تقاضا و قیمت جهانی آهن اشاره کرد. از این رو بهتر است پیش از خرید قیمت این محصول را در جداول ارائه شده مشاهده کرده و قیمت کارخانجات مختلف را مقایسه کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص مشخصات میلگرد 12 می‌توانید از کارشناسان ما راهنمایی بخواهید.

میلگرد 16

میلگرد 16 دارای اهمیت بالایی در پروژه‌های ساختمانی است چراکه از این محصول برای محکم‌سازی بتن استفاده می‌شود. سایز 16 میلگرد معمولا در تمامی کارخانجات فولادی همواره تولید شده و یکی از پرمصرف‌ترین محصولات در بازار فولاد است. قیمت این محصول نیز همانند سایر ابعاد تحت تاثیر عواملی همچون نرخ ارز، تورم و نوسانات سیاسی به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند. برای اطلاع از قیمت میلگرد 16 کارخانجات مختلف می‌توانید علاوه بر سایت، به اپلیکیشن و شبکه‌های اجتماعی مرکزآهن نیز مراجعه کنید. همچنین در این صفحه امکان مقایسه قیمت میلگرد 16 تمامی کارخانجات برای شما فراهم شده است.

میلگرد 18

میلگرد 18 اکثرا در پروژه‌های صنعتی و سازه‌های بزرگ مورداستفاده بوده و قیمت این محصول نسبت به سایر ابعاد کوچک‌تر، بیشتر است. میلگرد سایز 18 محصولی خاص است که اکثرا در پروژه‌هایی با مقیاس بزرگ مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این صفحه لیست کامل تولیدکنندگان میلگرد 18 در کشور آورده شده است. شما می‌توانید با مراجعه به جدول و مقایسه قیمت این محصول در میان برندهای مختلف، مناسب‌ترین میلگرد را انتخاب کنید. همچنین کارشناسان مجموعه آماده پاسخ‌دهی به سوالات شما درخصوص انتخاب سایز میلگرد و تفاوت کیفیت برندهای مختلف هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص سایز موردنظر خود می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار

عوامل موثر بر قیمت میلگرد آجدار را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد. یک سری از پارامترها شامل ابعاد، وزن و مشخصات محصول ثابت بوده و قابل پیش‌بینی هستند. برای مثال هرچه ابعاد و وزن میلگرد بیشتر باشد، این محصول از قیمت بالاتری برخوردار است. همچنین برخی برندها بسته به تجهیزات مورداستفاده برای تولید، قیمت متفاوتی نسبت به سایر کارخانجات دارند. برند ذوب آهن در این دسته قرار داشته و به دلیل کیفیت بالای محصولات تولیدی، استفاده از استانداردهای بین‌المللی و تبعیت از جدول اشتال، دارای قیمت بالاتری نسبت به سایر کارخانجات است. بنابراین قیمت میلگرد براساس مشخصات ظاهری، شیمیایی، مکانیکی و برند تولیدی قیمت متفاوتی خواهدداشت. این عوامل قابل بررسی بوده و خریداران می‌توانند پیش از خرید با مقایسه مشخصات میلگرد کارخانجات مختلف، مناسب‌ترین محصول را انتخاب کنند.
علاوه بر عوامل ذکر شده، پارامترهای متعدد دیگری نیز بر قیمت روز میلگرد تاثیرگذار هستند که لازم است پیش از خرید موردبررسی قرار گیرند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ ارز، قیمت جهانی آهن، میزان عرضه و تقاضا، شرایط آب و هوایی، شرایط سیاسی و اقتصادی و نرخ تورم اشاره کرد. این پارامترها قابل پیش‌بینی نبوده و بایستی قبل از خرید به طور کامل بررسی شوند. یکی از تکنیک‌های بررسی پارامترهای موثر بر قیمت میلگرد در دوره‌های زمانی مختلف مراجعه به نمودار قیمت میلگرد است. این نمودار در جدول این صفحه و در کنار قیمت هریک از محصولات آورده شده است. شما می‌توانید با مراجعه به نمودار قیمت میلگرد در بازه‌های زمانی یک ماه، شش ماه و یک سال از روند تغییرات قیمت این محصول آگاه شده و به پیش‌بینی قیمت در روزهای بعد بپردازید. در بخش اخبار مرکزآهن نیز تحلیل‌هایی جهت راهنمایی شما عزیزان برای خریدی بهتر و پیش‌بینی بازار فولاد در روزهای آینده آورده شده است.

قیمت لحظه ای میلگرد

نوسانات بازار فولاد و خصوصا میلگرد آن چنان زیاد است که فعالان این بازار را نیازمند پیگیری لحظه‌ای قیمت نموده است. بررسی قیمت لحظه‌ای میلگرد به یکی از دغدغه‌های اصلی خریداران تبدیل شده چراکه عدم آگاهی از نرخ نهایی این محصول گاهی هزینه‌های زیادی را به خریدار وارد می‌کند. مرکزآهن برای رفع این مشکل امکان مشاهده قیمت لحظه‌ای میلگرد را در ابعاد و برندهای مختلف برای خریداران فراهم کرده‌است. قیمت روز میلگرد به صورت لحظه‌ای علاوه بر سایت، در تمامی شبکه‌های اجتماعی مجموعه و اپلیکیشن اختصاصی نیز در دسترس مشتریان عزیز قرار می‌گیرد. کارشناسان فروش مجموعه به صورت دائمی با کارخانجات تولید میلگرد در تماس بوده و درصورت تغییر قیمت، آن را در سایت به‌روزرسانی خواهندکرد. اطلاع از قیمت نهایی محصول موردنظر می‌تواند از وارد شدن ضررهای هنگفت به مشتریان جلوگیری کند. برای اطلاع از قیمت لحظه‌ای میلگرد و اطمینان از ثابت بودن آن می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت نیز تماس بگیرید. کارشناسان مجموعه شما را در جریان آخرین تغییرات قیمت میلگرد کارخانجات مختلف قرار خواهندداد.

قیمت هر شاخه میلگرد

اگر به دنبال خرید میلگرد در حجم کم هستید، اطلاع از قیمت هر شاخه میلگرد برای شما ضروری است. قیمت این محصول به دو صورت کیلویی و شاخه‌ای تعیین می‌شود که هریک تفاوت‌هایی دارند و قیمت شاخه‌ای معمولا نسبت به کیلویی پایین‌تر است. برای محاسبه قیمت هر شاخه میلگرد باید به عواملی مانند وزن و سایز شاخه، قیمت دلار و برند تولیدی توجه شود. به دلیل فروش بالای کارخانجات، قیمت این محصول معمولا توسط کارخانه به صورت کیلویی اعلام می‌شود. هرچند برخی برندها نیز قیمت شاخه‌ای را در اختیار خریداران قرار می‌دهند. شما می‌توانید برای اطلاع دقیق از قیمت هر شاخه میلگرد در برندهای مختلف با کارشناسان مجموعه مرکزآهن تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط سریع‌تر با مشاوران مجموعه می‌توانید در صفحه اختصاصی هرکدام از کارشناسان درخواست خود را ثبت کرده و در انتظار تماس آن‌ها باشید.

نحوه خرید میلگرد از مرکزآهن

برای خرید میلگرد از مرکزآهن پس از بررسی قیمت محصول موردنظر خود تنها لازم است سفارشتان را ثبت کنید. برای اطمینان از قیمت نهایی نیز می‌توانید پیش از ثبت سفارش، با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید. تمامی مراحل پس از ثبت سفارش شما برعهده تیم مرکزآهن است. پس از ثبت سفارش، پیش فاکتور برای شما ارسال شده و پس از تایید مراحل بارگیری انجام می‌شود. شما می‌توانید خرید خود را به دو صورت حضوری و آنلاین انجام دهید و در کوتاهترین زمان ممکن بار خود را تحویل بگیرید.

نحوه خرید میلگرد از مرکزآهن

همچنین امکان ثبت سفارش در هرساعت شبانه‌روز توسط سایت، اپلیکیشن و شبکه‌های اجتماعی مجموعه برای شما فراهم شده است. پس از دریافت محصول، آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد از سوی شما عزیزان خواهیم بود.

پرفروش ترین کارخانه های میلگرد

اکثر کارخانجات تولید میلگرد از کیفیت بالایی برخوردار هستند و خریداران می‌توانند بسته به محل پروژه و بودجه خود بهترین برند را انتخاب کنند.

از پرفروش‌ترین کارخانجات تولید میلگرد می‌توان به میلگرد اصفهان، فولاد کویر کاشان، فولاد میانه، میلگرد شاهین بناب و آناهیتا گیلان اشاره کرد. شما می‌توانید قبل از خرید مشخصات و قیمت میلگرد کارخانجات مختلف را بررسی کرده و بهترین برند را براساس نیاز خود انتخاب کنید.

اطلاعات بیشتر

نحوه سفارش میلگرد از مرکزآهن چگونه است؟
شما می‌توانید پس از استعلام قیمت با کلیک بر روی گزینه خرید سفارش خود را ثبت نموده و منتظر تماس کارشناسان باشید. همچنین برای دریافت مشاوره پیش از خرید می توانید با شماره های تماس مرکزآهن تماس بگیرید.
مدت زمان ارسال بار پس از خرید چقدر است؟
سفارش شما به محض تایید ارسال شده و تحویل کالا معمولا 1 تا 3 روز کاری پس از تایید سفارش انجام خواهد شد.
علت اختلاف قیمت میلگرد در ابعاد و برندهای مختلف چیست؟
قیمت میلگرد بسته به وزن و کیفیت برند متفاوت بوده و از این رو قیمت این محصول در سایزها و کارخانجات مختلف متفاوت است.
آیا قیمت میلگرد در سایت مرکزآهن به روز است؟
با توجه به تغییرات لحظه ای قیمت میلگرد، مرکزآهن قیمت این محصول را در تمامی ابعاد و برندها به صورت لحظه ای به روزرسانی می کند.
هزینه حمل و نقل و باربری میلگرد چقدر است؟
هزینه ها با توجه به نوع باربری و شرایط تخلیه متفاوت است. برای اطلاع از هزینه باربری می‌توانید با کارشناسان مجموعه تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید