اعلام قیمت میلگرد هر روز از ساعت 10:30 تا 12:30 می باشد.

جهت ارتباط با کارشناس فروش میلگرد با خط ویژه 03135155 داخلی 102 تا 108 تماس حاصل فرمائید.

میلگرد آجدار

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه و انبار

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3840
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3840
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3840
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3640
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3680
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3540
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3580
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3540
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3540
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A1

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3600
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A3 طول کوتاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3350
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3350
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3350
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3140
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3140
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3140
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3185
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3010
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3010
10 36 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3450
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
12 40 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3470
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3400
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3400
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3380
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3380
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3380
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3380
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3440
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3640
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3590
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3590
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3540
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3680
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3750
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3580
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3530
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3510
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3700
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3550
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3510
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3490
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3490
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3490
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2810
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2710
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت کویر تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3630
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3610
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3710
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3610
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3470
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3570
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3760
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3560
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3490
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3490
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3660
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3630
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3550
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3550
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3450
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3550
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3550
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3460
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3530
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3485
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3485
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3485
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3485
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3485
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3610
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3590
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3530
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3650
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3620
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3620
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3620
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3620
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3620
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3430
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3390
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3330
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد درشاهین تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3680
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3660
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3660
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3620
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد نیشابور

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3660
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3605
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3550
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3605
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 3450
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 3450
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3500
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3500
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3500
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 3500
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3730
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3700
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3730
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3730
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صنایع آریان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3480
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3460
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3420
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3420
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3420
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
9 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3380
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3380
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3380
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3380
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 3380
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 3440
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 3340
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد حسن رود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3660
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3605
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3525
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3525
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3525
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3525
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3525
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3740
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3670
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3580
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3450
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3450
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3450
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  ذوب آهن اصفهان – بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3890
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3890
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3890
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3690
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3720
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3590
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3620
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3590
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3590
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3665
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3665
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3615
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3565
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 3465
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آذر فولاد امین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 3650
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه تبریز کیلوگرم 3610
3 10 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3610
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3610
5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
8 20 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
9 22 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
10 25 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
11 28 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
12 32 شاخه آجدار A3 کارخانه تبریز کیلوگرم 3550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد جهان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم 3450
4 18 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه آجدار A3 کارخانه کرمانشاه کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده ذوب آهن

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
3 8 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
13 10 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3880
4 12 کلاف ساده A1 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیف نام سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت نمودار
1 کوثر اهواز 6.5 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
2 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
3 کوثر اهواز 10 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار نطنز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 3820
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای بازار میلگرد:

افزایش قیمت جهانی میلگرد ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

بازار مقاطع کشورهای اروپایی ۲۷ سپتامبر

گزارش هفتگی قیمت میلگرد

افزایش قیمت میلگرد جهانی

منبع خبرها بولتن نیوز

قیمت میلگرد تا کجا افزایش می یابد و آیا خرید به نفعمان است؟

این سوالی است که در روزهای اخیر از کارشناسان مرکزآهن بسیار پرسیده شده. به دلیل تکرار پرسش این سوال از سوی مشتریان عزیز بر آن شدیم تا با یک مثال کوچک مساله نوسانات قیمت میلگرد در آینده نزدیک را تشریح کنیم:

طی روزهای گذشته همراه با نوسانات دلار و صعود پیوسته در نرخ آن که سبب شده بر بازارهای دیگر مانند بازار فولاد اثر گذاشته و قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی با التهابات زیادی روبرو شود، در این میان مردم دو سوال عمده را مدام از ما ودیگر فروشندگان می پرسند و آن این است که رقم قیمت ها تا چه حدی افزایش خواهد یافت و در حال حاضر خرید به نفع ماست یا به ضرر ما؟

  • در مورد سوال اول می توان گفت که با رقم افزایشی دلار که تاکنون روند پیوسته ای را داشته است و متاسفانه تاکنون مدیریت موثری در این زمینه وجود نداشته است، پس می توان نتیجه گرفت سقفی برای افزایش قیمت ها نمی توان در نظر گرفت و همچنان این رقم در حال صعود خواهد بود و روند افزایش قیمت مقاطع ادامه خواهد داشت.
  • در مورد سوال دوم میتوان این مثال را مطرح نمود که بر فرض اگر دو نفر تاجر نوپا بخواهند وارد کسب و کار فروش آهن آلات شوند و هر کدام بامیزان سرمایه یکسان و شرایط سرمایه گذاری متفاوت، سرانجام کدام یک برنده بازی خواهند شد. یکی از آنها 100 میلیون تومان خود را تماما وارد کسب و کار کرده و 24 تن میلگرد میخرد و شخص دیگر سرمایه خود را در بانک پس انداز نموده تا سود 20 درصدی به آن تعلق بگیرد. در این میان کسب وکار وی به شکل واسطه گری بوده و در حقیقت با پول مشتریان کار خواهد کرد؛ اما شرایط فعلی برای هردوی آنها یکسان است در این میان قیمت میلگرد با همان حجم دوبرابر شده اما با افزایش نرخ دلار ارزش ریال بشدت کاسته شده، پس میتوان در چنین شرایطی نتیجه گرفت که برد با شخصی بود که میلگرد خریداری کرد و سودی دوبرابر را نصیب خود نمود. در حقیقیت طرز واکنش متفاوت افراد در برابر قیمت میلگرد و تیر آهن در بازار فولادی فعلی، تعیین کننده پاسخ این سوال می باشد.

پیش بینی وضعیت دو نفر مفروض در شرایط بازار فعلی فولاد

برای آن طرفی که مبلغ سرمایه خود را در بانک سرمایه گذاری نمود شرایط خوبی را نمیتوان پیش بینی نمود زیرا اگر با اندک سرمایه موجود خود خرید نماید و با وجود آن که احتمال کاهش قیمت ها نیز وجود دارد در نتیجه ریسک از دست دادن کل سرمایه برای او وجود خواهد داشت.

اما برای آن شخصی که سرمایه خود را وارد بازار کرد وتماما میلگرد خریداری نمود می توان گفت اوضاع برای وی بهتر خواهد بود، زیرا در اوضاع فعلی و با دوبرابر شدن قیمت ظرفیت فعلی وی، میتواند هم خرید داشته باشد و یا اندکی از کالا را با خیال راحت بفروشد.

اما در هر صورت اگر تا سقف 800 میلون هم خرید کند و نهایتا با ریسک کاهش قیمت ها مواجه گردد، باز هم در آخر به سرمایه اولیه خود خواهد رسید که در هر حالتی وی توانسته هم سرمایه اصلی را داشته باشد و حتی سود خوبی را به جیب بزند. پیشنهادی که برای تمامی فعالان بازار در این شرایط ملتهب کنونی می شود این است که بسته به میزان اطمینان از وجود مشتری واقعی در بازار تصمیم به خرید بگیرند و نه کمتر از آن و نه بیشتر.

سوداگران بدون جواز سبب التهاب بیشتر در بازار فولاد

در این میان بهترین تصمیم برای فرد خریدار میلگرد این است که سرمایه اصلی و سود دو برابری ناشی از آن را کاملا حفظ نماید و فرد دیگر نیز برای جلوگیری از سقوط هرچه بیشتر سرمایه خود بهتر است در حاشیه بازار فعالیت کرده و خارج از سرمایه اصلی خود کاسبی نماید و وارد معرکه اصلی بازار نشود و این روند را تا پایدار شدن شرایط قیمت ها ادامه دهد.

تمامی این صورت مسئله ها و نتیجه گیری ها در شرایطی بوده که هر دو طرف سرمایه گذار مفروض، در همین کسب و کار باقی بمانند و بعد از خالی شدن انبار آهن آلات خود اقدام به تجدید آن نمایند، ولی در واقعیت شرایط به گونه ی دیگر رقم میخورد و افرادی به عنوان واسطه بدون داشتن جواز کسب وارد بازار فولاد شده و اقدام به سرمایه گذاری مقطعی می نمایند و به عنوان سوداگرانی هستند که بازار را آشفته تر می کنند و با ایجاد قیمت های کاذب سبب نوسان مداوم در قیمت میلگرد و سایر محصولات فولادی خواهند گردید. البته همین وضعیت در بازار طلا و ارز نیز مصداق دارد و سبب آشفتگی و پیچیده تر شدن هر چه بیشتر بازار فولاد خواهند شد.

میلگرد چیست؟

همانطور که  مد نظر هست  برای ساختن بنا و زیر ساخت سازی ساختمان و استقامت بتن ها در کنار هم به حالتی که دچار تغییر نشوند و بی حرکت باشند از میلگرد در ساختمان و ساخت بنا استفاده میکنند . میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که از متداول ترین آن میتوان میلگرد ساده و میلگرد آجدار نام برد که برای ساخت و ساز متداول ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود. همچنین در نمونه های خاصی از فولاد ساختمانی مانند نیمرخ های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.