**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان کارخانه

میلگرد ذوب آهن بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4310
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4230
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4260
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4210
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4220
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4210
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4210
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4210
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ذوب آهن نرمال

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3790
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3900
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3900
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3790
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4350
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم تماس بگیرید
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4350
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4270
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه فولاد میانه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4260
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4140
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه میانه کیلوگرم 4090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4220
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4200
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4420
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4300
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4200
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4170
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4370
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=هر شاخه میلگرد چه وزنی دارد؟

هر شاخه طبق جدول وزنی یه وزن پایه دارد جهت کسب اطلاعات صفحه وزن میلگرد را دنبال کنید.

میلگرد کدام کارخانه ها سبک وزن هستند ؟

کارخانه ی حسن رود-سیرجان حدید-ظفربناب-آناهیتا گیلان-راد همدان جزء سبک بارها هستند جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید جداول وزنی را مشاهده کنید

کدام میلگرد برای خاموت است؟

میلگرد با آلانیز A2 قابلیت خم شدن دارد و برای خاموت زدن بهترین گزینه می باشد

بندیل های هر کارخانه چقدر است؟

کارخانه ی ذوب آهن بندیل 5تنی است ، حسن رود 4تنی ، ابرکوه 3تنی ،کویر 2200-بردسیر 2700 و بقیه ی کارخانه ها 2000تن تا 2100 هستند

قیمت میلگرد امروز

فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4380
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4280
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4080
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کارخانه میلگرد سیادن ابهر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4300
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4150
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4050
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد راد همدان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 4505
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه همدان کیلوگرم 4475
3 8 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
4 10 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4425
6 14 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4375
7 16 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4375
8 18 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4375
9 20 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4375
10 22 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4375
11 25 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4405
12 28 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم 4405
13 32 شاخه آجدار A3 کارخانه همدان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ذوب آهن A4

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5050
2 14 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5020
3 16 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 5020
4 18 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4620
5 20 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4920
6 22 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4620
7 25 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4620
8 28 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4200
9 32 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
10 36 شاخه اجدار A4 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان در بورس

بیشتر بدانید : بهترین میلگرد مورد استفاده در صنعت ساختمان کدام است ؟

قیمت جدید میلگرد آجدار

بازار آهن در روزهای اخیر به وضعیتی رسیده که نه می توان نظر قطعی در خصوص خریدن یا نخریدن داد و نه بر کسی واضح است که روند دستوری بازار تا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید! پس از روند کاهشی خصوصا در حوزه قیمت میلگرد که سبب امیدواری فعالان بازار گردید، مجددا شاهد روند صعودی قیمت ها در بازار هستیم که این امر خریداران این محصولات را در سردرگمی فرو برده است. روند افزایشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار کنونی را می توان متاثر از دو عامل مهم دانست. یکی صعود مجدد قیمت طلا و دلار و دیگری حل نسبی مشکل بارگیری در بازار آهن آلات.

میلگرد بخریم یا نه

عوامل گفته شده در حال حاضر سبب افزایش میزان بارگیری و بالطبع روند صعودی قیمت محصولات گشته است که در نهایت موجب ورود مجدد بازار به فاز هیجانی و تصمیم های عجولانه برای خرید آهن آلات می گردد. دوستان و خریداران محترم در ادامه توجه شما را به چند واقعیت مهم در بازار جلب خواهیم کرد و امیدواریم تا حد امکان از خریدهای هیجانی دوری کنید. نکته نخست اینکه وضعیت بازار صادراتی آهن در حال حاضر بسیار نامساعد بوده و این امر در ادامه می تواند تاثیر زیادی بر روند کاهشی قیمت میلگرد و سایر مقاطع در بازار داخلی داشته باشد. ثانیا همان طور که مستحضرید با توجه به نزدیک شدن به فصل سرما و شروع مشکلات بارگیری هرگونه افزایش قیمت در حوزه آهن آلات تنها سبب ورود بیشتر این بازار به فاز رکود خواهد شد. به نظر می رسد سیاست فعلی دولت ایجاد یک دوره ثبات اقتصادی می باشد و لازمه این امر نیز گذر از یک دوره ثبات ارزی حداقل سه ماهه است! بنابراین تنها پیشنهاد ما به شما عزیزان این است که از هیجان بی مورد در سمت خرید میلگرد و سایر محصولات فولادی پرهیز کنید چرا که افزایش قیمت های این حوزه دستوری دیده شده و پوشالی می باشد.

قیمت روز میلگرد

میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4490
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4410
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4210
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4090
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4090
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4060
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابرکوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4190
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4080
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4060
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4060
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4010
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4010
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4010
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4010
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4010
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4040
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.