اعلام قیمت میلگرد هر روز از ساعت 10:30 تا 12:30 می باشد.

جهت ارتباط با کارشناس فروش میلگرد با خط ویژه 03135155 داخلی 102 تا 108 تماس حاصل فرمائید.

قیمت روز میلگرد

تیر آهن ذوب آهن

قیمت میلگرد ذوب آهن کارخانه و انبار

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2850
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2850
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2850
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2510
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2510
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2510
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2510
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2460
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد کویر کاشان a2 a3 a4

قیمت میلگرد کویر کاشان

میلگرد آجدار A2 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2610
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2520
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A3 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2710
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2660
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آجدار A4 کویرکاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2845
2 12 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
3 14 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
4 16 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2790
5 18 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
6 20 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
7 22 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
8 25 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
9 28 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
10 32 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
11 36 شاخه آجدار A4 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2425
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2495
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2465
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2465
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2445
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد کارخانه کیان کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2415
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 2415
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


فولاد بناب

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2570
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2540
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد سپهر ایرانیان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
2 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
3 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
4 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 2320
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد بردسیر کرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2560
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2500
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2490
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2490
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2670
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2510
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2510
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد قزوین

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2510
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2370
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 2370
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد امروز

میلگرد تیکمه داش

میلگرد شرکت کاوه تیکمه داش

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2490
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2490
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2480
12 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2590
13 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 2600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد بافق یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2610
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2535
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2535
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2500
10 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 2720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آناهیتا

میلگرد مجتمع فولاد آناهیتا گیلان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2550
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2520
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 2490
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ابهر سیادن

میلگرد مجتمع فولاد ابهر (سیادن)

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2600
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2400
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2400
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2460
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2460
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2410
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم تماس بگیرید
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2460
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2460
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 2460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد پرشین فولاد

میلگرد مجتمع پرشین فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2640
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2640
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2450
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2430
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2430
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2430
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2430
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2430
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2510
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 2510
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع فولاد ارگ تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2450
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2390
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2390
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 2390
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2560
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2540
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 2495
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد شرکت فولاد سیرجان حدید

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2610
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2580
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2580
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2580
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2580
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 2580
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد امیر کبیر خزر

قیمت میلگرد شرکت فولاد امیرکبیر خزر

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2400
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2400
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2400
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 2400
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درشاهین تبریز

میلگرد درپاد تبریز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2560
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2540
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2540
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درپاد تبریز کیلوگرم 2500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد خراسان

میلگرد مجتمع فولاد خراسان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادخراسان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد نیک صدرای توس مشهد

میلگرد مجتمع فولاد نیک صدرای توس مشهد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2490
2 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
3 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
4 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
5 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
6 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
7 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
8 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2440
9 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 2490
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صبا فولاد زاگرس

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2580
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2560
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2480
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2500
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 2500
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد مجتمع صدر فولاد لرستان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صدر فولاد لرستان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد شرکت فولاد هیربد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2480
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2430
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2410
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 2400
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد صنایع آریان فولاد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2400
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2400
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2410
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2410
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 2375
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد شاهرود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2545
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2405
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2405
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2405
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2405
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 2405
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد آریا ذوب

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2430
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2430
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2400
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2400
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2400
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2400
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 2400
9 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد فولاد نورد شیراز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
2 10 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
6 14 شاخه اجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
7 16 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
8 8 کلاف ساده 5SP کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
9 8 کلاف آجدار A2 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولاد نورد شیراز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد پارس آرمان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2515
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2375
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 2375
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد حسن رود

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2540
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2455
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2440
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2430
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2440
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2420
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 2420
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد روهینا دزفول

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2665
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2645
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2545
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2545
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 2545
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم تماس بگیرید
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم 2595
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  ذوب آهن اصفهان – بنگاه

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2875
2 14 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2875
3 16 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2875
4 18 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2540
5 20 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2540
6 22 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2540
7 25 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2540
8 28 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2490
9 32 شاخه اجدار A3 انبار ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 2490
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت میلگرد  کویر کاشان در بنگاه اصفهان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
2 10 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2720
3 12 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
4 14 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
5 16 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2670
6 18 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
7 20 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
8 22 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
9 25 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
10 28 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
11 30 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
12 32 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
13 36 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
14 40 شاخه اجدار A3 انبار کویرکاشان کیلوگرم 2590
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


میلگرد ساده

میلگرد ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 12 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 14 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
3 16 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
4 18 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
5 20 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
6 22 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
7 23 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
8 25 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
9 26 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
10 28 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
11 30 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
12 32 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
13 34 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
14 36 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
15 38 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
16 40 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
17 45 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
18 50 ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2860
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده

کلاف ساده کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 5.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
2 6 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
3 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
4 8 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 8.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
6 10 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
7 11 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 12 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
9 12.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
10 13 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
11 14 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
12 16.5 کلاف ساده A1 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف ساده کوثر اهواز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف ساده A1 کارخانه کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار

کلاف آجدار کویر کاشان

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
2 8 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
4 10 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
5 12 کلاف آجدار A2 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2850
6 12 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 2900
7 14 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 کلاف آجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار کوثر اهواز

ردیف نام سایز میلگرد (mm) حالت آنالیز قیمت نمودار
1 کوثر اهواز 6.5 کلاف آجدار A2 تماس بگیرید
2 کوثر اهواز 8 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
3 کوثر اهواز 10 کلاف اجدار A2 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کلاف آجدار نطنز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 6.5 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم 2950
2 8 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 کلاف آجدار A2 کارخانه نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای بازار میلگرد:

افزایش قیمت جهانی میلگرد ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۷

بازار مقاطع کشورهای اروپایی ۲۷ سپتامبر

گزارش هفتگی قیمت میلگرد

افزایش قیمت میلگرد جهانی

منبع خبرها بولتن نیوز

میلگرد چیست؟

همانطور که  مد نظر هست  برای ساختن بنا و زیر ساخت سازی ساختمان و استقامت بتن ها در کنار هم به حالتی که دچار تغییر نشوند و بی حرکت باشند از میلگرد در ساختمان و ساخت بنا استفاده میکنند . میلگرد دارای انواع مختلفی می باشد که از متداول ترین آن میتوان میلگرد ساده و میلگرد آجدار نام برد که برای ساخت و ساز متداول ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

میلگرد یا آرماتور، فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد می باشد و فولاد میلگرد نامیده می شود. همچنین در نمونه های خاصی از فولاد ساختمانی مانند نیمرخ های شکل، ناودانی و یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.