مرکزآهن

تلفن دفتر فروش     03135155

031-33332323

اتصالات گازی

اتصالات گازی

همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس ۳۵۱۵۵-۰۳۱

لیست قیمت اتصالات جوشی

سه راهی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار و مانیسمان "1/2 250 تماس بگیرید
2 درزدار و مانیسمان "3/4 160 تماس بگیرید
3 درزدار و مانیسمان "1/2*"3/4 160 تماس بگیرید
4 درزدار و مانیسمان "1 110 تماس بگیرید
5 درزدار و مانیسمان "1/2*"1 110 تماس بگیرید
6 درزدار و مانیسمان "3/4*"1 110 تماس بگیرید
7 درزدار و مانیسمان "1/4 1 75 تماس بگیرید
8 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/4 1 75 تماس بگیرید
9 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/4 1 75 تماس بگیرید
10 درزدار و مانیسمان "1*"1/4 1 75 تماس بگیرید
11 درزدار و مانیسمان "1/2 1 45 تماس بگیرید
12 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 1 45 تماس بگیرید
13 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 1 45 تماس بگیرید
14 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
15 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
16 درزدار و مانیسمان "2 40 تماس بگیرید
17 درزدار و مانیسمان "1/2*"2 40 44110
18 درزدار و مانیسمان "3/4*"2 40 تماس بگیرید
19 درزدار و مانیسمان "1*"2 40 تماس بگیرید
20 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 40 تماس بگیرید
21 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"2 40 تماس بگیرید
22 درزدار و مانیسمان "1/2 2 20 تماس بگیرید
23 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
24 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 2 20 تماس بگیرید
25 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
26 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
27 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
28 درزدار و مانیسمان "2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
29 درزدار و مانیسمان "3 15 84100
30 درزدار و مانیسمان "1/2*"3 15 تماس بگیرید
31 درزدار و مانیسمان "3/4*"3 15 تماس بگیرید
32 درزدار و مانیسمان "1*"3 15 تماس بگیرید
33 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"3 15 تماس بگیرید
34 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"3 15 تماس بگیرید
35 درزدار و مانیسمان "2*"3 15 تماس بگیرید
36 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"3 15 تماس بگیرید
37 درزدار و مانیسمان "4 10 تماس بگیرید
38 درزدار و مانیسمان "1/2*"4 10 تماس بگیرید
39 درزدار و مانیسمان "3/4*"4 10 تماس بگیرید
40 درزدار و مانیسمان "1*"4 10 تماس بگیرید
41 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"4 10 تماس بگیرید
42 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"4 10 تماس بگیرید
43 درزدار و مانیسمان *2*"4 10 تماس بگیرید
44 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"4 10 تماس بگیرید
45 درزدار و مانیسمان "3*"4 10 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تبدیل جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار و مانیسمان *1/2*"3/4 400 تماس بگیرید
2 درزدار و مانیسمان *1/2*"1 250 تماس بگیرید
3 درزدار و مانیسمان *3/4*"1 250 تماس بگیرید
4 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/4 1 170 تماس بگیرید
5 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/4 1 170 تماس بگیرید
6 درزدار و مانیسمان "1*"1/4 1 170 تماس بگیرید
7 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
8 درزدار و مانیسمان "3/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
9 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
10 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
11 درزدار و مانیسمان "1/2*"2 90 تماس بگیرید
12 درزدار و مانیسمان "3/4*"2 90 تماس بگیرید
13 درزدار و مانیسمان "1*"2 90 تماس بگیرید
14 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 90 تماس بگیرید
15 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 90 تماس بگیرید
16 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 2 50 تماس بگیرید
17 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 2 50 تماس بگیرید
18 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 2 50 تماس بگیرید
19 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 2 50 تماس بگیرید
20 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"1/2 2 50 14220
21 درزدار و مانیسمان "2*"1/2 2 50 تماس بگیرید
22 درزدار و مانیسمان "1/2"3 40 تماس بگیرید
23 درزدار و مانیسمان "3/4*"3 40 تماس بگیرید
24 درزدار و مانیسمان "1*"3 40 تماس بگیرید
25 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"3 40 تماس بگیرید
26 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"3 40 تماس بگیرید
27 درزدار و مانیسمان "2*"3 40 تماس بگیرید
28 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"3 40 تماس بگیرید
29 درزدار و مانیسمان "1/2*"4 25 تماس بگیرید
30 درزدار و مانیسمان "3/4*"4 25 تماس بگیرید
31 درزدار و مانیسمان "1*"4 25 تماس بگیرید
32 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"4 25 تماس بگیرید
33 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"4 25 تماس بگیرید
34 درزدار و مانیسمان "2*"4 25 تماس بگیرید
35 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"4 25 تماس بگیرید
36 درزدار و مانیسمان "3*"4 25 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی ۴۵

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 تماس بگیرید
2 درزدار "3/4 200 تماس بگیرید
3 درزدار "1 150 تماس بگیرید
4 درزدار "1/4 1 100 تماس بگیرید
5 درزدار "1/2 1 70 تماس بگیرید
6 درزدار "2 50 تماس بگیرید
7 درزدار "1/2 2 25 تماس بگیرید
8 درزدار "3 15 تماس بگیرید
9 درزدار "4 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی درزدار

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدارومانیسمان "1/2 300 تماس بگیرید
2 درزدارومانیسمان "3/4 200 تماس بگیرید
3 درزدارومانیسمان "1 150 تماس بگیرید
4 درزدارومانیسمان "1/4 1 100 تماس بگیرید
5 درزدارومانیسمان "1/2 1 70 تماس بگیرید
6 درزدارومانیسمان "2 50 تماس بگیرید
7 درزدارومانیسمان "1/2 2 25 43000
8 درزدارومانیسمان "3 15 53000
9 درزدارومانیسمان "4 12 تماس بگیرید
10 درزدارومانیسمان "5 8 تماس بگیرید
11 درزدارومانیسمان "6 4 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیر گازی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد قیمت نمودار
1 شیرگازی "1/2 80 27400
2 شیرگازی "3/4 60 تماس بگیرید
3 شیرگازی "1 32 65300
4 شیرگازی "1/4 1 24 تماس بگیرید
5 شیرگازی "1/2 1 16 172000
6 شیرگازی "2 8 تماس بگیرید
7 شیرگازی "1 قفلی 24 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سردنده جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار ومانیسمان "1/2 450 تماس بگیرید
2 درزدار ومانیسمان "3/4 280 تماس بگیرید
3 درزدار ومانیسمان "1 220 8300
4 درزدار ومانیسمان "1/4 1 130 تماس بگیرید
5 درزدار ومانیسمان "1/2 1 120 تماس بگیرید
6 درزدار ومانیسمان "2 100 تماس بگیرید
7 درزدار ومانیسمان "1/2 2 50 تماس بگیرید
8 درزدار ومانیسمان "3 40 تماس بگیرید
9 درزدار ومانیسمان "4 20 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کپ جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 کپ "1/2 1200 تماس بگیرید
2 کپ "3/4 1000 تماس بگیرید
3 کپ "1 600 تماس بگیرید
4 کپ "1/4 1 300 تماس بگیرید
5 کپ "1/2 1 300 تماس بگیرید
6 کپ "2 250 تماس بگیرید
7 کپ "1/2 2 150 تماس بگیرید
8 کپ "3 100 تماس بگیرید
9 کپ "4 75 تماس بگیرید
10 کپ "5 45 تماس بگیرید
11 کپ "6 25 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اتصالات لوله گازی

از لوله ها و اتصالات گازی در خطوط لوله، صنایع گاز و پتروشیمی، شبکه گاز رسانی شهری و … استفاده می گردد.

در کنار لوله های گازی نیاز به یکسری اتصالات نیز هست که با نام اتصالات لوله گازی و اتصالات جوشی گاز در بازار شناخته می شوند. اتصالات جوشی در دو نوع پلیمری و فلزی ساخته می شوند. اتصالات لوله گازی که از نوع فلزی هستند شامل زانو (Elbow) ، سه راه (Tee) ، سردنده (Niple) ، گپ عدسی و تخت (Cap) ، بست، تبدیل (Reducer) و شیرگازی می باشند.

اتصالات گازی

کارخانه های تولید کننده لوله گازی با دریافت علامت استاندارد ایران تضمین می نمایند که اتصالات گاز استاندارد را روانه بازار مصرف می نمایند. این علامت استاندارد روی تمامی قطعات بطور جداگانه حک می گردد و هیچ استاندارد دیگری جز آن برای تولید در ایران مورد قبول نمی باشد.

تولید لوله و اتصالات نیازمند بهره گیری از ماشین آلات مجهز و پیشرفته و مهندسین کارآزموده می باشد. اصلی ترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز در ایران مجتمع سازنده اتصالات جوشی آریا ، دلتا، ساجد و میثاق هستند.

تولیدکنندگان داخلی با بهره گیری از علم، فناوری و تجربه خود توانسته اند به روش های ساده در تولید دست یابند. بکارگیری این روش ها منجر به تولید در تیراژ بالا شده و کاهش قیمت لوله و اتصالات جوشی گاز را به دنبال داشته است. شما می توانید قیمت اتصالات گازی را روزانه از کارشناسان مرکزآهن دریافت نمایید.

نکات مهم در استفاده از لوله های گازی

یکی از مهمترین موارد در زمان لوله کشی گازی در مکان های مسکونی و صنعتی این است که این اقدام حتما توسط یک متخصص مجاز لوله کشی صورت پذیرد. همچنین می بایست پیش از بکارگیری تجهیزات از دارا بودن علامت استاندارد تمامی آنها بطور جداگانه اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که لوله کشی برای ایجاد گرمایش در محل صورت می گیرد باید آگاه باشید که بهره گیری از یک دودکش برای خروج دود و co تولید شده الزامی است. مواد تولید شده از احتراق گاز بدون رنگ و بو هستند، از این بابت اطمینان حاصل کنید که دودکش بطور صحیح تعبیه شده باشد.

خروجی دستگاه های گاز سوز به سه دسته معمولی، فن دار و روم سیلد تقسیم می شوند. آلاینده های تولیدی که توسط یکی از این سه نوع خروجی از وسایل گاز سوز خارج می گردند می بایست به محیط آزاد منتقل گردند. همچنین در صورتی که از وسایل گاز سوز معمولی و فن دار استفاده می نمایید باید آگاه باشید که عمل احتراق در این وسایل با استفاده از اکسیژن محیط صورت می گیرد. به همین دلیل استفاده از تهویه در محل استفاده از این وسایل الزامی است.

علاوه بر این نیاز است که بصورت دوره ای اتصالات گازی بررسی شود تا از کارکرد درست آن ها اطمینان حاصل شود. برای این کار از کف آب و صابون استفاده نمایید. استفاده از کبریت برای چک کردن اتصالات کاری بسیار اشتباه و خطر آفرین می باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در صورتی که از گاز مایع استفاده می کنید، می بایست از رگلاتور استاندارد گاز بهره ببرید. و همچنین برای اتصال شیلنگ های گاز از بست های مخصوص که دارای علامت استاندارد هستند استفاده نمایید.