قیمت رول گالوانیزه چین
1 کارخانه 42 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
15رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
25رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
32.5رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
43رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
53رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
64رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
74رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
80.55رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
90.6رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
102رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
112رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
122.5رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
130.5رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
140.22رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
150.25رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
160.3رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
170.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
180.4رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
190.45رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
204رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
215رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
225رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
230.14رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
240.2رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
252.5رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
262.5رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
273رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
283رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
294رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
300.5رول1چینبنگاه تهران 25200
310.55رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
320.6رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
332رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
342رول1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
350.22رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
360.25رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
370.3رول1چینبنگاه تهران 25500
380.35رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
390.4رول1چینبنگاه تهران 25200
400.45رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
410.14رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
420.2رول1چینبنگاه تهران تماس بگیرید

‌ لینک های مفید