قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.34 رول 1000 روی اندود 14100
2 0.38 رول 1000 روی اندود 13000
3 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
6 0.48 رول 1250 روی اندود 11150
7 0.48 رول 1000 روی اندود 11350
8 0.58 رول 1250 روی اندود 10150
9 0.58 رول 1000 روی اندود 10350
10 0.68 رول 1250 روی اندود 9600
11 0.68 رول 1000 روی اندود 9850
12 0.7 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
13 0.7 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
15 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.98 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 10600
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 40 رول 1220 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 12250
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 10560
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 10560
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 9910
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9910
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9760
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9410
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9410
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9410
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 9410
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9310
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 9310
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9310
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9310
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9310
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9410
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9510
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9510
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 12300
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 10600
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 10600
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9950
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9950
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9800
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9450
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9450
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9450
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9450
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9350
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9350
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9350
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9350
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9350
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9450
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9550
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9550
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 10780
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 10780
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9730
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9980
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9730
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9630
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9730
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9630
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9730
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9630
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9630
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9530
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9530
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9530
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9530
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9530
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9730
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9630
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9760
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9760
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11410
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11210
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 11110
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 11110
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10160
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 10360
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9760
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9660
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9760
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9660
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9760
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9660
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9660
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9660
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9660
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 9660
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 9560
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 11320
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 11120
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 11020
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 11020
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 10270
34 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10270
35 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 10070
36 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 10270
37 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 9770
38 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9570
39 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 9770
40 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9570
41 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 9770
42 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9570
43 1 رول 1 کاشان انبار تهران 9770
44 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9570
45 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 9570
46 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 9570
47 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 9470
48 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
54 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
55 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 11260
56 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 11060
57 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 10960
58 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 10960
59 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 10210
60 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 10210
61 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 10010
62 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 10210
63 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 9610
64 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 9510
65 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 9610
66 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 9510
67 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 9610
68 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 9510
69 1 رول 1 کاشان کارخانه 9510
70 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 9510
71 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 9510
72 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 9510
73 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 9410
74 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
75 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.3 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
2 0.3 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
4 0.35 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
5 0.4 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
6 0.4 رول 1.25 سمنان کارخانه 11150
7 0.45 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
9 0.48 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
10 0.48 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 سمنان کارخانه 1050
12 0.5 رول 1.25 سمنان کارخانه 10050
13 0.6 رول 1 سمنان کارخانه 9330
14 0.6 رول 1.25 سمنان کارخانه 9230
15 0.7 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
16 0.7 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
17 0.9 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
18 0.9 رول 1.25 سمنان کارخانه تماس بگیرید
19 1.25 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
20 1.5 رول 1 سمنان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.