قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه امروز

انواع ورق گالوانیزه

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام ورق بپیوندید

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

فروش ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.38 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
2 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.48 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
6 0.48 رول 1250 روی اندود 9800
7 0.58 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
8 0.58 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
9 0.68 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
10 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
11 0.78 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
12 0.88 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
13 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
15 0.78 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.35 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 40 رول 1220 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه چین کلیک کنید

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 10260
8 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 10020
9 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 9300
12 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 9390
13 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 8800
14 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8770
15 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 8720
16 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8650
17 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 8330
18 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8150
19 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 8120
20 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8370
21 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 8080
22 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8100
23 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 8270
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8330
25 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 8070
26 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8260
27 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 8420
28 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8030
29 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 8350
30 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8220
31 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 7720
32 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 8020
33 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 10380
34 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 10060
35 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 9340
36 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 9430
37 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8840
38 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8810
39 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8760
40 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8690
41 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8370
42 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8190
43 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8160
44 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8610
45 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8120
46 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8140
47 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8310
48 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8370
49 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8110
50 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8300
51 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8460
52 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8070
53 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 8390
54 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8260
55 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 7760
56 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 8060
57 0.4 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 10380
58 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 10060
59 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 9340
60 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 9430
61 0.55 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8840
62 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8810
63 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8760
64 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8690
65 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8370
66 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8190
67 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8160
68 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8610
69 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8120
70 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8140
71 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8310
72 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8370
73 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
74 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
75 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8110
76 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8300
77 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8460
78 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8070
79 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 8390
80 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8260
81 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 7760
82 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 8060
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 10720
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8570
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8060
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8340
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 8510
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان 8410
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 10720
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
34 0.55 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
35 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
36 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
37 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 8570
38 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
39 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 8060
40 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
41 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
42 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8340
43 1 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
44 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 8510
45 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 8410
46 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
47 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
51 0.3 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
52 0.35 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.4 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
54 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
55 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
56 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
57 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
58 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
59 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
60 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
61 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
62 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
63 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
64 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
65 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
67 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
68 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
69 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
70 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
71 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
72 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
73 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
74 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
75 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.