ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
1 کارخانه 68 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,660
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,660
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,160
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,160
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24,460
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24,460
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,060
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,860
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,860
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,860
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,860
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,160
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,160
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,960
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,960
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26,060
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24,550
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,150
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,150
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,950
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,950
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,750
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,750
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,250
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,250
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24,550
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,950
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,950
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,250
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,250
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,050
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26,050
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,950
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,950
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 25,600
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 25,600
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,100
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,100
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24,400
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24,400
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 25,900
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,000
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,000
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 25,800
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 25,800
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,800
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,800
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,800
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,100
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,100
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 25,900
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,800
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0