ردیفنامضخامت(mm)حالتعرض(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,260
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,260
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,110
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,110
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,660
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,060
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,060
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,710
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,710
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,660
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,150
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,460
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,460
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,700
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,700
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,100
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,100
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,300
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,300
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,500
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,500
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,150
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,900
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,900
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,750
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,750
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,500
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,500
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,500
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,500
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,150
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,150
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,350
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,350
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,850
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,850
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,350
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,550
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,550
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26,950
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26,950
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 28,350
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,750
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,750
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,600
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,600
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,350
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 28,350
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن اپلیکیشن دانلود مستقیم اندروید دانلود از بازار دانلود از آی اپس شبکه اجتماعی 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0