ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
1 کارخانه 68 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,760
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,360
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,560
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,560
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,360
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,360
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,760
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,760
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,650
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 29,260
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 29,160
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,850
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,450
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,650
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,450
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,450
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,850
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,850
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 29,350
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 29,300
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,700
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,300
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 25,500
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 25,500
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 29,150
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 28,300
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 28,300
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,700
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,700
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 29,200
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0