ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
1 کارخانه 68 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22360
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23560
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23560
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22060
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22060
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22860
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22860
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22860
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22860
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 22560
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22150
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23960
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23960
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22950
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22950
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22450
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23650
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23650
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22150
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22950
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22950
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 22650
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24050
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24050
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22500
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22300
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 23500
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 23500
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22000
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22000
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22500
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22500
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22500
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22800
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22800
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 23900
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22800
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22800
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22500
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 22500
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 22500
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 23900
لینک های مفید