ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
1 کارخانه 68 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,460
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,660
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 25,660
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,460
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 28,460
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,860
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,660
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,660
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 27,560
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,750
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 29,360
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 29,260
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,650
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,950
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,550
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25,750
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,550
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 28,550
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,950
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,950
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,750
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 27,750
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 29,450
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 29,400
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,800
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,400
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 25,600
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 25,600
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,600
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,500
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 28,250
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 28,400
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 28,400
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,800
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 27,800
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 27,600
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 29,300
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری دانلود اپلیکیشن 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0