ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال
1 کارخانه 68 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23660
21.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23660
31.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24860
41.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24860
52رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
62رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
70.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23560
81رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
91رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
100.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
110.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24960
120.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24960
130.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
140.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 24160
150.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23660
160.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23660
170.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 23560
182رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
190.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
200.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
210.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26860
220.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان 26860
230.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه اصفهان تماس بگیرید
240.9رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23650
250.9رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23650
261رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
271رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
281.25رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23750
291.25رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23750
301.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24950
311.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24950
322رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
330.6رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25050
340.6رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 25050
350.7رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
360.7رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 24250
370.8رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23750
380.8رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 23750
390.5رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26950
400.5رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران 26950
410.55رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
420.55رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
431.25رول1تاراز چهارمحالکارخانه 23600
441.25رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 23600
451.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24800
461.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24800
472رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24100
482رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24100
490.4رول1تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
500.4رول1.25تاراز چهارمحالبنگاه تهران تماس بگیرید
510.8رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 23600
520.9رول1تاراز چهارمحالکارخانه 23500
530.9رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 23500
541رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24100
551رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24100
561.2رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
571.2رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
580.5رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 26800
590.55رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
600.55رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
610.6رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24900
620.6رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24900
630.7رول1تاراز چهارمحالکارخانه 24100
640.7رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه 24100
650.8رول1تاراز چهارمحالکارخانه 23600
660.4رول1تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
670.4رول1.25تاراز چهارمحالکارخانه تماس بگیرید
680.5رول1تاراز چهارمحالکارخانه 26800

‌ لینک های مفید