ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 23650
22رول1شهرکردبنگاه تهران 22150
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22150
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 22650
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22450
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 23650
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22650
81رول1شهرکردبنگاه تهران 22950
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22950
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22950
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 22650
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22650
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 22650
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 22650
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 22650
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 24050
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24050
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 22950
212رول1شهرکردکارخانه 22000
222رول1.25شهرکردکارخانه 22000
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 22800
261رول1.25شهرکردکارخانه 22800
271.25رول1شهرکردکارخانه 22500
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 22300
291.5رول1شهرکردکارخانه 23500
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 23500
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 22500
320.8رول1شهرکردکارخانه 22500
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 22500
340.9رول1شهرکردکارخانه 22500
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 22500
360.7رول1شهرکردکارخانه 22500
370.5رول1شهرکردکارخانه 23900
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 23900
390.6رول1شهرکردکارخانه 22800
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 22800
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22060
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22060
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22860
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22860
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22560
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22360
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 23560
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 23560
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22560
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22560
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22560
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22560
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22560
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22560
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 23960
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 23960
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 22860
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 22860
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید