ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24950
22رول1شهرکردبنگاه تهران 24250
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24250
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 23750
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 23750
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 24950
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 23650
81رول1شهرکردبنگاه تهران 24250
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24250
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 25050
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 24250
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24250
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 23750
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 23750
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 23650
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 26950
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26950
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 25050
212رول1شهرکردکارخانه 24100
222رول1.25شهرکردکارخانه 24100
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 24100
261رول1.25شهرکردکارخانه 24100
271.25رول1شهرکردکارخانه 23600
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 23600
291.5رول1شهرکردکارخانه 24800
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 24800
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 24100
320.8رول1شهرکردکارخانه 23600
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 23600
340.9رول1شهرکردکارخانه 23500
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 23500
360.7رول1شهرکردکارخانه 24100
370.5رول1شهرکردکارخانه 26800
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 26800
390.6رول1شهرکردکارخانه 24900
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 24900
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24160
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24160
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24160
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24160
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 23660
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 23660
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24860
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24860
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24160
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24160
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 23660
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 23660
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 23560
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 23560
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26860
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26860
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24960
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24960
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید

‌ لینک های مفید