ورق گالوانیزه خودرو شهرکرد
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتعرص(m)کارخانهمحل بارگیریقیمت توماننمودارخرید
11.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26,250
22رول1شهرکردبنگاه تهران 24,550
32رول1.25شهرکردبنگاه تهران 24,550
41.25رول1شهرکردبنگاه تهران 25,750
51.25رول1.25شهرکردبنگاه تهران 25,750
61.5رول1شهرکردبنگاه تهران 26,250
70.9رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26,150
81رول1شهرکردبنگاه تهران 25,950
91رول1.25شهرکردبنگاه تهران 25,950
100.6رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26,950
110.7رول1شهرکردبنگاه تهران 26,250
120.7رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26,250
130.8رول1شهرکردبنگاه تهران 26,050
140.8رول1.25شهرکردبنگاه تهران 26,050
150.9رول1شهرکردبنگاه تهران 26,150
160.45رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
170.45رول0.45شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
180.5رول1شهرکردبنگاه تهران 27,950
190.5رول1.25شهرکردبنگاه تهران 27,950
200.6رول1شهرکردبنگاه تهران 26,950
212رول1شهرکردکارخانه 24,400
222رول1.25شهرکردکارخانه 24,400
230.4رول1شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
240.4رول1.25شهرکردبنگاه تهران تماس بگیرید
251رول1شهرکردکارخانه 25,800
261رول1.25شهرکردکارخانه 25,800
271.25رول1شهرکردکارخانه 25,600
281.25رول1.25شهرکردکارخانه 25,600
291.5رول1شهرکردکارخانه 26,100
301.5رول1.25شهرکردکارخانه 26,100
310.7رول1.25شهرکردکارخانه 26,100
320.8رول1شهرکردکارخانه 25,900
330.8رول1.25شهرکردکارخانه 25,900
340.9رول1شهرکردکارخانه 26,000
350.9رول1.25شهرکردکارخانه 26,000
360.7رول1شهرکردکارخانه 26,100
370.5رول1شهرکردکارخانه 27,800
380.5رول1.25شهرکردکارخانه 27,800
390.6رول1شهرکردکارخانه 26,800
400.6رول1.25شهرکردکارخانه 26,800
412رول1شهرکردبنگاه اصفهان 24,460
422رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 24,460
430.4رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
440.4رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
450.45رول1شهرکردکارخانه تماس بگیرید
460.45رول1.25شهرکردکارخانه تماس بگیرید
471رول1شهرکردبنگاه اصفهان 25,860
481رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 25,860
491.25رول1شهرکردبنگاه اصفهان 25,660
501.25رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 25,660
511.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,160
521.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,160
530.7رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,160
540.7رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,160
550.8رول1شهرکردبنگاه اصفهان 25,960
560.8رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 25,960
570.9رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,060
580.9رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,060
590.45رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
600.5رول1شهرکردبنگاه اصفهان 27,860
610.5رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 27,860
620.6رول1شهرکردبنگاه اصفهان 26,860
630.6رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان 26,860
640.4رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
650.4رول1.25شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
660.45رول1شهرکردبنگاه اصفهان تماس بگیرید
لینک های مفید
تماس 03135155000 03135156000
تماس جستجو حساب کاربری 0 اینستاگرام تلگرام درباره ی ما مقایسه
0