قیمت سیم گالوانیزه
1 کارخانه 23 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)حالتمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
11.6کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
22کلافکارخانه تهران 17900
34کلافکارخانه تهران 17500
42.2کلافکارخانه تهران 17700
52.5کلافکارخانه تهران 17500
62.7کلافکارخانه تهران 17500
73کلافکارخانه تهران 17500
84کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
90.35کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
100.4کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
110.48کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
120.5کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
130.85کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
141.2کلافکارخانه تهران تماس بگیرید
151.8کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
162کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
172.2کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
182.5کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
192.7کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
203کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
211.2کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
221.5کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید
231.6کلافکارخانه اصفهان تماس بگیرید

‌ لینک های مفید