0
مرکزآهنصنایع مفتولی

صنایع مفتولی

13 کارخانه
توری پرسی
توری پرسی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولابعاد(m)چشمه(cm)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
توری پرسی چشمه 2*2 ابعاد 1*22*12*2کارخانه تهران
ثابت31,500
2,835
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*22*14*4کارخانه تهران
ثابت31,500
2,835
توری پرسی چشمه 2*2 ابعاد 1*22*12*2کارخانه اصفهان
ثابت32,000
2,880
توری پرسی چشمه 4*4 ابعاد 1*22*14*4کارخانه اصفهان
ثابت32,000
2,880
توری حصاری
توری حصاری
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولمفتول(mm)چشمه(cm)عرض(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 5*52.75*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 3 چشمه 5*535*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 4 چشمه 5*545*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 6*62.46*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 6*62.56*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 2.7 چشمه 6*62.76*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 3 چشمه 6*636*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 4 چشمه 6*646*6درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 2.4 چشمه 5*52.45*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*52.55*5درخواستیدرخواستیرولکارخانه تهران
کاهش 500 تومان 39,500
3,555
توری فرنگی
توری فرنگی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولمفتول(mm)چشمه(cm)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
توری فرنگی چشمه 1/2 1مفتول 1.21.2"1/2 1کارخانه تهران
ثابت380,000
34,200
توری فرنگی چشمه 1/2 1مفتول 1.51.5"1/2 1کارخانه تهران
ثابت410,000
36,900
توری فرنگی چشمه 1/2 1مفتول 1.81.8"1/2 1کارخانه تهران
ثابت440,000
39,600
توری مرغی
توری مرغی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولوزن(kg)چشمه(inch)عرض(m)طول(m)حالتمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
توری مرغی چشمه 3.4 سبکسبک3.41.245رولکارخانه تهران
ثابت310,000
27,900
توری مرغی چشمه 3.4 سبکسبک3.41.245رولکارخانه اصفهان
ثابت320,000
28,800
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگیننیمه سنگین3.41.245رولکارخانه تهران
ثابت380,000
34,200
توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگیننیمه سنگین3.41.245رولکارخانه اصفهان
ثابت390,000
35,100
توری مرغی چشمه 3.4 سنگینسنگین3.41.245رولکارخانه تهران
ثابت420,000
37,800
توری مرغی چشمه 3.4 سنگینسنگین3.41.245رولکارخانه اصفهان
ثابت430,000
38,700
سیم آرماتور
سیم آرماتور
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۲:۰۳
نام محصولسایز (mm)حالتقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
سیم تسمه 1.51.5کلاف
تماس بگیرید
-
سیم تسمه 2.52.5کلاف
تماس بگیرید
-
سیم معمولی 1.51.5کلاف
کاهش 200 تومان 29,160
2,624
سیم معمولی 2.52.5کلاف
کاهش 200 تومان 29,160
2,624
سیم فابریک 1.51.5کلاف
کاهش 200 تومان 29,435
2,649
سیم فابریک 2.52.5کلاف
کاهش 200 تومان 29,435
2,649
سیم آرماتور سایز 33کلاف
کاهش 200 تومان 29,435
2,649
سیم آرماتور سایز 44کلاف
کاهش 200 تومان 29,435
2,649
سیم خاردار
سیم خاردار
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولنوعمفتول(mm)وزن(kg)ابعاد(m)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
سیم خاردار خطیخطی2*2/520-26150-200کارخانه تهران
کاهش 1000 تومان 40,500
3,645
سیم خاردار خطیخطی2*2/520-25150-200کارخانه اصفهان
کاهش 700 تومان 41,000
3,690
سیم خاردار حلقوی
سیم خاردار حلقوی
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولنوعمفتول(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
سیم خاردار حلقوی سوزنی 60سوزنی 602.58متغیرکارخانه
کاهش 5000 تومان 365,000
32,850
سیم خاردار حلقوی تبری 60تبری 602.58متغیرکارخانه
کاهش 30000 تومان 430,000
38,700
سیم خاردار حلقوی سوزنی 90سوزنی 902.58متغیرکارخانه
ثابت480,000
43,200
سیم خاردار حلقوی تبری 90تبری 902.58متغیرکارخانه
کاهش 60000 تومان 530,000
47,700
سیم خاردار تبری مسطح 4 دورمسطح 4 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه
تماس بگیرید
-
سیم خاردار تبری مسطح 1.5 دورمسطح 1/5 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه
تماس بگیرید
-
سیم خاردار تبری مسطح 2 دورمسطح 2 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه
تماس بگیرید
-
سیم خاردار تبری مسطح 3 دورمسطح 3 دور2.5طول درخواستیمتغیرکارخانه
تماس بگیرید
-
سیم زیگزاک
سیم زیگزاک
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولحالتسایزقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
زیگزاگ سایز 50 سانتی مترشاخه50
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 55 سانتی مترشاخه55
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 60 سانتی مترشاخه60
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 65 سانتی مترشاخه65
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 70 سانتی مترشاخه70
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 75 سانتی مترشاخه75
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 80 سانتی مترشاخه80
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 85 سانتی مترشاخه85
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 90 سانتی مترشاخه90
ثابت27,070
2,436
زیگزاگ سایز 100 سانتی مترشاخه100
تماس بگیرید
-
قیمت توری گابیون
قیمت توری گابیون
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولمفتول(mm)چشمه(cm)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 338*10کارخانه اصفهان
کاهش 250 تومان 40,250
3,623
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1.81.88*10کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 228*10کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 338*10کارخانه تهران
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 228*10کارخانه تهران
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 10*8 مفتول 1.81.88*10کارخانه تهران
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 6*6 مفتول 1.81.86*6کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 10*6 مفتول 336*10کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
توری گابیون چشمه 8*6 مفتول 226*8کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
قیمت رابیتس
قیمت رابیتس
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۳/۰۷۱۰:۰۳
نام محصولستونچشمه(cm)وزن (گرم)عرض (cm)طول (cm)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
رابیتس 350 گرم 9 ستون1335060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 850 گرم 13 ستون1385060240کارخانه
کاهش 1000 تومان 67,000
6,030
رابیتس 1350 گرم 13 ستون13135060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 560 گرم 13 ستون1356060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 980 گرم 13 ستون1398060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 710 گرم 13 ستون1371060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 1120 گرم 13 ستون13112060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 360 گرم 9 ستون1336060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 870 گرم 13 ستون1387060240کارخانه
تماس بگیرید
-
رابیتس 600 گرم 9 ستون1360060240کارخانه
تماس بگیرید
-

دنیای محصولات مفتولی به گونه ای متنوع می باشد که شناخت آن برای همه آن عزیزانی که با این محصول سر و کار دارند لازم است. در واقع صنایع مفتولی مهمی در دیگر صنایع فولادی از قبیل صنایع ساخت توری، سیم خاردار، شبکه های فولادی و... بازی می کند. در ادامه مطلبی که برای شما تهیه شده است، ضمن دریافت قیمت محصولات مفتولی می توانید تمامی اطلاعات فنی و مهم در خصوص این محصولات را دریافت نمائید.

صنایع مفتولی چیست؟

به طور کلی به سیم های با ضخامت کم و از جنس فولاد که دارای روکشی از جنس پلیمر می باشد سیم مفتولی گفته می شود. این سیم ها دارای انعطاف پذیری و شکل پذیری بالایی می باشد که کار را برای مصرف کنندگان آن آسان کرده است. این محصول را همچنین ممکن است به نام های سیم خشک یا سیم نصب هم نام ببرند. این نامگذاری به علت آن است که مفتول ها در ابتدا دارای سختی بسیار زیادی می باشند که قابل انعطاف نبوده، سپس با انجام عملیات نورد کاری و طی عملیات باز پخت به انعطاف لازم می رسند. مفتول در صنعت به سه دسته کلی تقسیم بندی می شود که به شرح زیر است:

  • توری مفتولی : توری های مفتولی یا حصاری از آن دست محصولاتی می باشند که بیشترین کاربرد را در حصارکشی باغ و زمین کشاورزی دارد. در سه نوع توری حصاری مفتول سیاه، گالوانیزه و با روکش pvc تولید و به بازار عرضه می شوند. این سیم ها دارای انعطاف پذیری بالایی می باشند به همین دلیل به راحتی به صورت شبکه های توری به یکدیگر بافته می شوند. از دیگر خصوصیات آن عمر بالای توری مفتولی است که در برخی موارد به بالای 40 سال میرسد.
  • مفتول : مفتول یا سیم خشک و یا سیم نصب سیم های تک رشته که دارای انعطاف پذیری کمتری بوده و اغلب برای سیم کشی های داخل تابلو صنعتی برق و یا تابلوهای توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرد. این سیم ها از جنس فولاد و یا مس با روکش pvc می باشد. نحوه تولید این محصولات یا به صورت فابریک و از کشش میلگرد و یا به صورت غیر فابریک و از تسمه های فولادی می باشد. از دیگر ویژگی های این دسته از محصولات ولتاژ نامی آن که برابر با 500/300 ولت است.
  • سیم خاردار : این دسته از محصولات در صنایع مفتولی اغلب کاربرد امنیتی دارد. به این معنا که برای حصارکشی های امنیتی مانند پادگان ها و ساختمان ها و برای جلوگیری از ورود افراد مورد استفاده قرار می گیرد. سیم خاردار در دو نوع خطی و حلقوی تولید می شود. سیم خاردار خطی از 2 رشته سیم گالوانیزه تشکیل می شود. به گونه ای که یک رشته مفتول به دور یک رشته به صورت خار بافته می شود. ولی در انواع حلقوی ها از تنیده شدن 3 رشته مفتول گالوانیزه به یکدیگر تولید می شوند.

لیست شرکت های صنایع مفتولی

این محصولات در ایران بیش از یک دهه توسط تولیدکنندگان داخلی در اغلب شهرهای اصفهان، تهران، گلستان و... و در ابعاد و اندازه های متفاوت تولید می شوند. خرید آن از هر یک از تولیدکنندگان تفاوتی ندارد اما نکاتی وجود دارد که باید به عنوان خریدار این محصول مد نظر قرار دهید. وزن بسته بندی ها یکی از نکاتی است که باید بدانید. وزن هر کلاف سیم مفتولی سایز 1.5 20 تا 25 کیلوگرم و سایزهای 2.5 و بیشتر برابر با 30 کیلوگرم می باشد. نوع بسته بندی را حتما دقت کنید. این محصولات نباید به گونه ای بسته شوند که خارها دچار لهیدگی شود.

صنایع مفتولی ایران

حتما از تناسب سایز مفتول خریداری شده با کاربرد خود اطمینان حاصل کنید. از سیم های 2.5 میل در ساختمان سازی و از سایزهای بالاتر در صنایع کشاورزی، نجاری و یا دیگر صنایع مورد کاربرد قرار دهید. و به عنوان نکته آخر از سیم های خاردار در زمین های نگهداری حیوانات و مکان هایی که امکان برخورد حیوانات و آسیب رساندن به آنان وجود دارد، استفاده نکنید. بهترین انتخاب برای این گونه مکان ها توری مرغی و یا توری حصاری می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در مرکزآهن تماس حاصل فرمائید.

محصولات مفتولی

روند تولید سیم مفتولی

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام میلگرد و تیرآهن بپیوندید

اطلاعات بیشتر
سوالات و نظرات کاربرانشما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
جهت ارسال دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید