میلگرد بافق یزد
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۱:۳۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 10350
2A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10700
3A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10420
4A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10420
5A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10300
6A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10300
7A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10300
8A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10300
9A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10300
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 11700
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 10800
لینک های مفید