میلگرد بافق یزد
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۱:۴۵
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 10850
2A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 11200
3A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10920
4A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10920
5A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10800
6A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10800
7A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10800
8A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10800
9A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10800
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 12200
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 11800
لینک های مفید