میلگرد بافق یزد
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۳:۵۱
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 11760
2A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12010
3A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11830
4A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11830
5A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 11710
6A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 11710
7A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11710
8A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 11710
9A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 11710
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 12710
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12310

‌ لینک های مفید