میلگرد اهواز
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۲:۳۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 11850
2A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 11850
3A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11850
4A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 11850
5A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 11850
6A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 11850
7A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار تماس بگیرید
8A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11900
9A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11900

‌ لینک های مفید