میلگرد آریا ذوب
1 کارخانه 12 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳:۲۴
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12150
2A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12150
3A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدار تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12150
5A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12150
6A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12150
7A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12350
8A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 13050
9A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
10A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12350
11A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12150
12A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12150

‌ لینک های مفید