میلگرد آریا ذوب
1 کارخانه 13 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۲:۰۶
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 11000
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 10200
3A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10200
4A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10200
5A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10200
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10200
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10200
9A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 10800
10A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
12A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10500
13A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10200
لینک های مفید