میلگرد سیرجان
1 کارخانه 16 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۱:۰۹
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 10850
2A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10850
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10850
4A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 10850
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 10850
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 10850
7A2کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
8A2کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
9A2کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
10A2کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10950
12A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 11500
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 11050
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 10950
15A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 10850
16A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 10850
لینک های مفید