میلگرد سیرجان
1 کارخانه 16 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۱:۲۰
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 11900
2A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11900
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11900
4A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 11900
5A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 11900
6A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11900
7A2کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار تماس بگیرید
8A2کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار تماس بگیرید
9A2کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار تماس بگیرید
10A2کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار تماس بگیرید
11A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12000
12A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 12300
13A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 12100
14A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 12000
15A2کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11900
16A2کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11900

‌ لینک های مفید