میلگرد نیک صدرا توس مشهد
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 11800
2A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 11600
3A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 11600
4A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 11600
5A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 11800
7A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 11600
8A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 11600
9A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 11600
10A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 11600

‌ لینک های مفید