کلاف آجدار الیگودرز
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
110کلاف اجدارA3کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم 12800
28کلاف آجدارA3کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
310کلاف اجدارA2کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید

‌ لینک های مفید